داده کاوی

داده کاوی چیست ؟ و کاربردهای آن در سال ۲۰۱۹ (تاریخچه فواید و منابع)

/
داده کاوی چیست در این مقاله سعی خواهیم کرد داده کاوی و کاربرد های آنر…