مدیریت ریسک پروژه

مدیریت ریسک پروژه چیست ؟ (توضیح کامل)

در این مطلب به توضیح مدیریت ریسک پروژه یکی از حوزه های دانش پروژه می پردازیم. حتما در پایان این مطلب نظر خودتون رو درباره این آموزش برای ما کامنت کنید، نظرات شما باعث افزایش کیفیت آموزش های ما خواهد شد.

حوزه های دانش مدیریت پروژه:

 1. مدیریت یکپارچگی پروژه
 2. مدیریت محدوده پروژه
 3. مدیریت زمان پروژه
 4. مدیریت هزینه پروژه
 5. مدیریت کیفیت پروژه
 6. مدیریت منابع انسانی پروژه
 7. مدیریت ارتباطات پروژه
 8. مدیریت ریسک پروژه
 9. مدیریت تدارکات

 

مدیریت ریسک پروژه

مدیریت ریسک پروژه چیست

مدیریت ریسک پروژه شامل فرآیند های هدایت برنامه ریزی مدیریت ریسک، شناسایی، تحلیل، برنامه ریزی پاسخ، و نظارت و کنترل پروژه است. اهداف مدیریت ریسک پروژه، افزایش احتمال و اثر وقایع مثبت، و کاهش احتمال و اثر وقایع منفی در پروژه است.

مدیریت ریسک پروژه شامل عناوین زیر می شود:

 1. برنامه ریزی مدیریت ریسک: فرآیند تعریف نحوه هدایت فعالیت های مدیریت ریسک پروژه.
 2. شناسایی ریسک ها: فرآیند تعیین ریسک هایی که ممکن است بر پروژه و مستندسازی خصوصیات آنها اثر بگذارند.
 3. انجام تحلیل کیفی ریسک: فرآیند اولویت بندی ریسک ها برای تحلیل بیشتر یا اقدام توسط ارزیابی و ترکیب احتمال رخداد اثر.
 4. انجام تحلیل کمی ریسک: فرآیند تحلیل عددی اثر ریسک های شناسایی شده بر اهداف کلی پروژه.
 5. برنامه ریزی پاسخ های ریسک: فرآیند توسعه گزینه ها و اقدامات در راستای ارتقای فرصت ها و کاهش خطرات در مورد اهداف پروژه.
 6. نظارت و کنترل ریسک ها: فرآیند پیاده سازی برنامه های پاسخ به ریسک، ردگیری ریسک های شناسایی شده ،نظارت بر ریسک های باقیمانده، شناسایی ریسک های جدید و ارزیابی اثربخشی فرآیند ریسک در سراسر پروژه.

 

مطلب مفید : ۱۰ اشتباه در مدیریت هزینه پروژه

 

این فرآیند ها با یکدیگر و با فرآیند های دیگر حوزه دانش، در تعامل می باشند. هر فرآیند می تواند با تلاش یک یا چند نفر، براساس نیاز های پروژه، در ارتباط باشد. هر فرآیند، حداقل یک بار در هر پروژه، و در یک یا چند فاز پروژه، اگر پروژه چند فازه باشد، اتفاق می افتد. اگرچه فرآیند ها در اینجا به صورت عناصر مجزا با ارتباطات دوسویه به خوبی تعریف شده ،ارائه می شوند اما در عمل، به روش هایی که در اینجا به تفصیل بیان نشده اند، هم پوشانی و تعامل دارند.

ریسک پروژه معمولاً در آینده است. ریسک، یک وضعیت یا واقعه غیر مسلم است که اگر اتفاق افتند، حداقل بر یکی از اهداف پروژه، اثر دارد. اهداف می توانند محدوده، زمانبدی، هزینه و کیفیت باشند. یک ریسک ممکن است یک یا چند علت داشته باشد، و اگر اتفاق افتد، ممکن است یک یا چند اثر در بر داشته باشد.

یک علت ممکن است یک الزام، یک فرض، محدودیت، یا وضعیتی باشد که موجب ایجاد احتمال نتایج مثبت یا منفی گردد. برای مثال، علت ها می توانند شامل نیاز ها به مجوز محیط زیست جهت انجام کار، یا پرسنل محدود برای طراحی پروژه باشند. واقعه ریسک در اینجا آن است که مؤسسه ارائه دهنده مجوز ممکن است دیر تر از آنچه در برنامه دیده شده است، مجوز را صادر کند یا در حالت یک فرصت، اینکه پرسنل محدوده طراح، هنوز توانایی انجام به موقع طراحی را داشته باشند، در نتیجه کار با مصرف منابع کمتری انجام می شود. اگر هریک از این وقایع غیر مسلم، واقع شوند، ممکن است بر هزینه، زمانبندی یا عملکرد پروژه، اثر بگذارند.

شرایط ریسک می تواند شامل جنبه های محیطی پروژه یا سازمان باشد که امکان دارند در ریسک پروژه، سهیم شوند مانند راهکار های کمتر رشد یافته مدیریت پروژه، فقدان سیستم های مدیریت یکپارچه، پروژه های متعدد همزمان، یا وابستگی به شرکای خارجی که قابل کنترل نیست.

منشا ریسک پروژه، نامعلومی موجود در تمامی پروژه ها است. ریسک های معلوم آنهایی هستند که شناسایی و تحلیل گشته اند و امکان برنامه ریزی پاسخ برای آنها وجود دارد. ریسک های نامعلوم خاص را نمی توان به صورت مؤثر، مدیریت نمود که پیشنهاد می شود تیم پروژه یک برنامه احتیاطی را تهیه نماید. ریسک پروژه ای که اتفاق افتاده است را می توان یک مسئله با موضوع فرض کرد.

سازمان ها، ریسک ها را به صورت اثر عدم قطعیت بر اهداف پروژه و سازمان دریافت می کنند. سازمان ها و ذی نفعان، درجات مختلفی از ریسک را می پذیرند که به آن تحمل ریسک گفته می شود. ریسک هایی که تهدید محسوب می شوند ممکن است اگر درون حدود تحمل واقع شوند و با پاداش های حاصل از ریسک، متوازن شوند، پذیرفته گردند. برای مثال، قبول یک زمانبندی تسریعی ریسکی است که با کسب پاداش حاصل از تکمیل زودتر، همراه است.

گروه ها و افراد، شییوه هایی را در مواجهه با ریسک اتخاذ می کنند تا بر روش پاسخ دهی، اثرگذار باشند. این شیوه های ریسک، توسط ادراک، تحمل یا دیگر تمایلات، به گونه ای سوق داده می شوند که تا حد امکان صریح و آشکار گردند. یک رویکرد استوار به ریسک که الزامات سازمان را تأمین نماید، باید برای هر پروژه، توسعه داده شود و ارتباطات مربوط به ریسک و اداره آن، باید باز و درست باشد .

پاسخ های ریسک، توازن دریافت شده سازمانی بین قبول ریسک و اجتناب از آن را منعکس می سازند.

برای موفق بودن، سازمان باید به توجه فعالانه و مداوم بر مدیریت ریسک در سراسر پروژه، متعهد باشد. انتخاب هوشیارانه در تمامی سطوح سازمان جهت شناسایی فعال، و پیگیری اثر بخش مدیریت ریسک در طی حیات پروژه باید مد نظر قرار گیرد .ریسک، از زمانی که پروژه آغاز می شود، وجود دارد. حرکت به سمت پروژه، بدون تمرکز فعال بر مدیریت ریسک، اثر یک ریسک تحقیق یافته را بر پروژه افزایش می دهد و می تواند به صورت بالقوه به شکست پروژه منجر شود.

شناسایی ریسک ها

در ادامه مطلب مدیریت ریسک پروژه شناسایی ریسک ها، فرآیند تعیین ریسک های اثر گذار بر پروژه، و مستندسازی خصوصیات آنها است. مشارکت کنندگان در فعالیت های شناسایی ریسک، می توانند شامل موارد زیر باشند: مدیر پروژه، اعضای تیم پروژه، تیم مدیریت ریسک (درصورت انتصاب)، مشتریان، کارشناسان موضوعی از خارج از تیم پروژه، کاربران پایانی، دیگر مدیران پروژه، ذی نفعان، و متخصصان مدیریت ریسک، اگر چه این افراد، مشارکت کنندگان کلیدی در بحث شناسایی ریسک می باشند، اما تمامی افراد تیم باید به شناسایی ریسک ها، تشویق شوند.

شناسایی ریسک ها، یک فرآیند تکراری است زیرا ریسک های جدید ممکن است با پیشرفت پروژه در چرخه حیاتش، نمود پیدا کند. فراوانی تکرار و فرد شرکت کننده در هر چرخه، بسته به شرایط، تغییر می کنند. فرمت بیانیه های ریسک باید ثابت باشد تا توانایی مقایسه اثر نسبی وقوع ریسک ها با یکدیگر، در پروژه تضمین گرددو تیم پروژه باید در فرآیند، دخالت داده شود تا آنها بتوانند حس مالکیت و مسئولیت پذیری در مورد ریسک ها و اقدامات پاسخی مرتبط را توسعه و حفظ کنند. ذی نفعان خارج از تیم پروژه ممکن است اطلاعات اضافی تری در رابطه با اهداف، فراهم سازند.

 

شناسایی ریسک ها: ورودی ها

۱٫ برنامه مدیریت ریسک

ورودی های کلیدی از برنامه مدیریت ریسک به فرآیند شناسایی ریسک ها، عبارت از اختصاص نقش ها و مسئولیت ها، تدارک فعالیت های مدیریت ریسک در بودجه و زمانبندی، و دسته بندی های ریسک است که گاهی اوقات در ساختار شکست ریسک بیان می شوند.

 

۲٫ برآورد های هزینه فعالیت

بازنگری های برآورد های هزینه فعالیت، در شناسایی ریسک ها مفیدند به طوری که یک ارزیابی کمی از هزینه محتمل جهت تکمیل فعالیت های زمانبندی شده را فراهم می سازند و به طور مطلوب، در قالب یک طیف بیان می گردند که وسعت این طیف بیانگر درجات ریسک است. بازنگری ممکن است منجر به این شود که در طرح ریزی، برآورد برای تکمیل یک فعالیت (و بنابراین مطرح کردن یک ریسک در پروژه)، کافی می باشد یا خیر.

 

۳٫ برآورد های مدت زمان فعالیت

بازنگری های برآورد مدت زمان فعالیت، در شناسایی ریسک های مرتبط با فوق العاده های زمانی برای فعالیت ها یا کل پروژه، و دوباره با وسعت طیفی از برآورد هایی که بیانگر درجات نسبی ریسک می باشند، مفید هستند.

 

۴٫ خط مبنای محدوده

فرضیات پروژه در بیانیه محدوده پروژه، یافت می شوند. ابهام در فرضیات پروژه باید به عنوان دلایل بالقوه ریسک پروژه، ارزیابی گردند.

WBS، یک ورودی حیاتی در شناسایی ریسک ها است به گونه ای که فهم ریسک های بالقوه، در هر دو سطح کوچک و بزرگ را تسهیل می نماید. ریسک ها را می توان در سطوح خلاصه، حساب کنترل، و / یا بسته های کاری ،شناسایی و متعاقباً ردگیری کرد.

 

۵٫ ثبت کننده ذی نفعان

اطلاعات مربوط به ذی نفعان، در ورودی های درخواستی برای شناسایی ریسک ها مفید می باشند به گونه ای که اطمینان بخشد ذی نفعان کلیدی، بخصوص مشتری، به صورت مصاحبه یا به گونه ای دیگر، در فرآیند شناسایی ریسک ها، مشارکت خواهند داشت.

 

۶٫ برنامه مدیریت هزینه

فرآیند شناسایی ریسک، نیازمند درک برنامه های مدیریت هزینه است که در برنامه مدیریت پروژه، یافت میشوند.

رویکرد پروژه ای به مدیریت هزینه ممکن است به تولید یا تخفیف ریسک به واسطه ساختار یا طبیعت آن، منجر شود.

۷٫ برنامه مدیریت زمانبندی

فرآیند شناسایی ریسک، همچنین به درکی از برنامه مدیریت زمانبندی نیازمند است که در برنامه مدیریت پروژه، یافت می شود. رویکرد پروژه ای به مدیریت زمانبندی ممکن است به تولید یا تخفیف ریسک به واسطه ساختار یا طبیعت آن، منجر شود.

 

۸٫ برنامه مدیریت کیفیت

فرآیند مدیریت ریسک همچنین به درکی از برنامه مدیریت کیفیت نیازمند است که در برنامه مدیریت پروژه یافت می شود. رویکرد پروژه ای به مدیریت کیفیت ممکن است به تولید یا تخفیف ریسک به واسطه ساختار یا طبیعت آن، منجر شود.

 

۹٫ اسناد پروژه

اسناد پروژه شامل موارد زیر بوده اما به این موارد محدود نمی شوند:

 1. ثبت فرضیات
 2. گزارشات عملکرد کاری
 3. گزارشات ارزش حاصله
 4. نمودار های شبکه
 5. خطوط مبنا
 6. دیگر اطلاعات پروژه که ثابت شده است در شناسایی ریسک ها، ارزشمند می باشند.

 

۱۰٫ عوامل محیطی

عوامل محیطی که می توانند بر فرآیند شناسایی ریسک ها اثرگذار باشند به شرح زیر بوده ولی به این موارد محدود نمی شوند:

 1. اطلاعات منتشر شده شامل بانی های اطلاعاتی تجاری
 2. مطالعات علمی
 3. چک لیست های منتشر شده
 4. محک زنی
 5. مطالعات صنعتی
 6. گرایشات ریسک

 

۱۱٫ سرمایه های فرآیندی سازمان

سرمایه های فرآیندی سازمان که می توانند بر فرآیند شناسایی ریسک ها اثر بگذارند شامل موارد زیر است اما به این موارد محدود نمی شوند:

 1. فایل های پروژه شامل داده های واقعی
 2. کنترل های فرآیندی پروژه و سازمان
 3. الگوهای بیانیه ریسک
 4. درس های آموختنی

 

شناسایی ریسک: ابزار ها و تکنیک ها

۱٫ بازنگری های مستند سازی

یک بازنگری ساختاریافته ممکن است از مستند سازی پروژه از جمله برنامه ها، فرضیات، پرونده های قبلی پروژه، قرارداد ها و دیگر اطلاعات، انجام گردد. کیفیت برنامه ها، به همراه سازگاری بین آن برنامه ها و فرضیات و الزامات پروژه می توانند شاخص هایی از ریسک در پروژه باشند.

 

۲٫ تکنیک های جمع آوری اطلاعات

در ادامه مطلب مدیریت ریسک پروژه مثال هایی که از تکنیک های جمع آوری اطلاعات که در شناسایی ریسک استفاده می شوند به شرح زیر می باشند:

 • طوفان مغزی: هدف از طوفان مغزی، بدست آوردن لیست جامعی از ریسک های پروژه است. تیم پروژه معمولاً طوفان مغزی را با مجموعه متنوعی از متخصصان خارج از تیم انجام می دهد. ایده های ریسک پروژه، تحت رهبری یک تسهیل گر، هم به صورت جلسه آزاد سنتی با ایده های مشارکت کنندگان و هم با استفاده از تکنیک های ساختار یافته و سنگین مذاکره ای از قبیل تکنیک گروه اسمی تولید می شوند.

دسته بندی های ریسک، از قبیل ساختار شکست ریسک را می توان به عنوان یک چارچوب استفاده نمود.

ریسک ها، سپس شناسایی و بسته به نوعشان، دسته بندی می شوند و تعاریفشان واضح تر می گردند.

 • تکنیک دلفی: تکنیک دلفی، روشی جهت رسیدن به اجماع کارشناسان است. کارشناسان ریسک پروژه در این تکنیک به صورت بی نام مشارکت می کنند. یک تسهیل گر، از یک پرسشنامه جهت درخواست ایده های ریسک های مهم پروژه استفاده می کند. پاسخ ها، جمع بندی و سپس دوباره بین گارشناسان جهت توضیحات بیشتر، چرخانده می شوند. اجماع ممکن است در چند دور از این فرآیند، حاصل گردد .

تکنیک دلفی به کاهش تعصب در داده ها کمک می کند و از هرگونه اعمال نفوذ بر نتایج توسط افراد، جلوگیری می نماید.

 • مصاحبه: مصاحبه با مشارکت کنندگان با تجربه پروژه، ذی نفعان، و کارشناسان موضوعی می تواند به شناسایی ریسک ها منجر شود.
 • تحلیل علت ریشه ای: تحلیل علت ریشه ای، یک تکنیک خاص در راستای شناسایی یک مشکل، کشف دلایل مسبب آن، و توسعه اقدام پیشگیرانه است.

 

۳٫ تحلیل چک لیست ها

چک لیست های شناسایی ریسک را می توان بر اساس اطلاعات تاریخی و دانش جمع شده از پروژه های مشابه پیشین و دیگر منابع اطلاعاتی، توسعه داد. پایین ترین سطح RBS را نیز می توان به عنوان یک چک لیست ریسک، استفاده نمود. اگرچه یک چک لیست می تواند سریع و ساده باشد، اما تهیه یک چک لیست جامع و فراگیر ،غیر ممکن است. تیم برای کشف اقلامی که در یک چک لیست وجود ندارند باید مراقب باشد. چک لیست باید در طی خاتمه پروژه، در راستای ترکیب درس های آموختنی جدید و بهبود آن برای استفاده در پروژه های آتی، گردد.

 

۴٫ تحلیل فرضیات

هر پروژه و هر ریسک شناخته شده پروژه، بر اساس مجموعه ای از انگاشت ها، سناریو ها یا فرضیات، درک و توسعه داده می شوند. تحلیل فرضیات، اعتبار فرضیاتی را که در پروژه به کار می روند، نمایان می کند. همچنین ریسک هایی را شناسایی می کند که از نادرستی، ناپایداری، ناسازگاری، یا نقص بودن فرضیات، بر پروژه، تحمیل می گردند.

 

۵٫ تکنیک های نمودارسازی

تکنیک های نمودارسازی ریسک ممکن است شامل موارد زیر شوند:

 • نمودار های علت و معلول. اینها را نمودار های ایشیکاوا یا فیش بن نیز می نامند و در شناسایی دلایل ریسک ها، مفید می باشند.
 • نمودار های جریان فرآیند یا سیستم: به نمایش عناصر متنوع از مناسبات سیستم، و ساز و کار علت می پردازند.
 • نمودار های تأثیر: اینگونه نمودار ها، ارائه های گرافیکی موقعیت هایی هستند که عوامل تأثیرگذار ،ترتیب زمانی رخداد ها، و دیگر روابط بین متغیر ها و نتایج را نشان می دهند.

 

۶٫ تحلیل SOWT

این تکنیک، پروژه را به لحاظ هر یک از چشم انداز های SWOT (نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدید ها) در راستای افزایش وسعت ریسک های شناسایی شده شامل ریسک های تولید شده داخلی، رسیدگی می کند. این تکنیک با شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان، و با تمرکز بر سازمان پروژه یا کسب و کار وسیع تر، شروع می کند.

این عوامل غالباً از طریق طوفان مغزی شناسایی می شوند. تحلیل SOWT، سپس هرگونه فرصت های پروژه را که از نقاط قوت سازمانی، ناشی می شوند و تهدید های ناشی از نقاط ضعف سازمانی را شناسایی می کند. تحلیل SOWT همچنین درجه ای که نقاط قوت سازمانی، تهدید ها و فرصت ها را در راستای غلبه بر نقاط ضعف، متوازن می سازند، بررسی می کنند.

 

۷٫ قضاوت کارشناسی

ریسک ها همچنین می توانند به صورت مستقیم، توسط کارشناسان با تجربه مرتبط از پروژه ها یا حوزه های تجاری مشابه، شناسایی می شوند. این کارشناسان باید توسط مدیر پروژه شناسایی شوند و در راستای مدنظر قرار دادن تمام جنبه های پروژه، دعوت گردند و ریسک های ممکن را بر اساس تجربه پیشین و حوزه های تخصصشان ،پیشنهاد دهند. تعصب کارشناسان را باید در این فرآیند به حساب آورد.

 

شناسایی ریسک ها: خروجی ها

خروجی های اصلی شناسایی ریسک ها، نوعاً در ثبت کننده ریسک گنجانده می شوند.

١. ثبت کننده ریسک

 • خروجی های اولیه از شناسایی ریسک ها ،اقلام ابتدایی در ثبت کننده ریسک هستند. ثبت کننده ریسک در نهایت، نتایج دیگر فرآیند های مدیریت ریسک را هنگامی که هدایت می شوند، در بر می گیرد و به افزایش سطح و نوع اطلاعات مندرج در ثبت کننده ریسک، در طول زمان، منجر می شود. آماده سازی ثبت کننده ریسک، در فرآیند شناسایی ریسک، با اطلاعات زیر، آغاز می شود و سپس در دسترس دیگر فرآیند های مدیریت ریسک پروژه و مدیریت پروژه قرار می گیرد.
 • لیست ریسک های شناسایی شده: ریسک های شناسایی شده، تا حدی که معقول باشند به تفصیل ،توضیح داده می شوند. از یک ساختار ساده برای ریسک ها در لیست، ممکن است استفاده شود.مانند اگر واقعه اتفاق افتد ،موجب اثر می شود، یا اگر سبب بوجود آید، واقعه ممکن است اتفاق افتد که منجر به اثر شود. علاوه بر لیست ریسک های شناسایی شده، دلایل ریشه ای آن ریسک ها هم ممکن است آشکار شوند. اینها وقایع یا شرایط اساسی هستند که ممکن است در یک یا چند ریسک شناسایی شده اتفاق افتند. آنها باید ثبت و جهت پشتیبانی شناسایی ریسک آینده در این پروژه و پروژه های دیگر استفاده گردند.

لیست پاسخ های بالقوه: پاسخ های بالقوه به یک ریسک ممکن است در خلال فرآیند شناسایی ریسک ها مورد شناسایی قرار گیرند. اینگونه پاسخ ها اگر در این فرآیند شناسایی شوند، ممکن است به عنوان ورودی های فرآیند برنامه ریزی پاسخ های ریسک، مفید واقع شوند.

 

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره مدیریت ریسک پروژه بود، لذت برده باشید.نظرات خودتون رو برای ما کامنت کنید تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

حتما شما هم علاقه مندید مثله بقیه مهندسان صنایع از مقاله های جدید ما باخبر بشین، خب فقط کافیه ایمیلتونو داخل فرم زیر وارد کنید و دکمه ارسال رو بزنید. به همین راحتی :)

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ و علاقه مند به استارت اپ ها
هدفم اینه که بازار کار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف تر کنم.

اگر این مقاله برای شما مفید بود برای دوستان خود هم به اشتراک بگذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده لازم را ببرند.

برنامه ریزی و کنترل پروژه

آشنایی با سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه (قسمت ۱)

ورودی ها و خروجی های مهم سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه : به طور کلی در هر پروژه، واحد های مختلفی فعالیت می کنند مثل واحد فنی، واحد اجرایی، واحد پشتیبانی و … هر کدام از این واحدها، شرح وظایف مشخصی دارند. اما نکته مهم این است که هر واحدی، باید اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع مطمئنی دریافت کند (ورودی ها) تا در نهایت بتواند خروجی های مورد انتظار سازمان را ارائه دهد. واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه نیز به عنوان یک واحد مستقل، ورودی ها و خروجی های مشخصی دارد.

قبل از آنکه این مطلب را بخوانید باید بگویم که اگر به انتهای مطلب رسیدید و احساس کردید که باید موارد دیگری را بدانید ما برای شما آماده کرده ایم:

کلیک کنید : آموزش مدیریت پروژه

 

 

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

مهم‌ترین ورودی های سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه عبارتند از:

 • قراردادها
 • نقشه های اجرایی
 • مستندات پروژه های مشابه
 • گزارشات پیشرفت پروژه مثل گزارش روزانه، هفتگی، ماهانه و …
 • بازدیدهای منظم از عملیات اجرایی پروژه

شاید سوال کنید که این ورودی ها، چه نوع اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می دهند؟

جواب این سوال، در جدول زیر بیان شده است.

 

منبع ورودی مهم ترین اطلاعاتی که این منیع به ما میدهد
قراردادهامحدوده پروژه شامل کلیه تحویل شدنی های کلان پروژه، احجام کلی پروژه، قیمت های مربوط به فعالیت های پروژه، مبلغ کل پروژه، مدت زمان اولیه پروژه، شرایط عمومی و خصوصی پروژه
نقشه های اجرایی فعالیت های مروبط به هر یک از تحویل شدنی های پروژ] به همراه حجم کل آن فعالیت ها، توالی بین فعالیت ها، روش اجرای فعالیت ها، تخمین زمان فعالیت ها و..
مستندات پروژه های مشابهنمودار WBS پروژه، برنامه ریزی ریسک پروژه، تخمین زمان فعالیت های پروژه، تخمین زمان کل پروژه، روش اجرای فعالیت های مختلف در پروژه، برآورد ریالی پروژه، برآورد هزینه کل پروژه
گزارشات پیشرفت پروژهفعالیت های انجام شده تاکنون، تاریخ های شروع و پایان واقعی فعالیت های پروژه، پیشرفت فیزیکی فعالیت های پروژه، پیشرفت فیزیکی کل پروژه، مصالح و تجهیزات وارد شده، مشکلات و موانع پیشرفت کار و…
بازدیدهای منظم از عملیات اجرایی پروژهاطلاعات بسیار مهم در مورد فعالیت های پروژه از جمله: پیشرفت فیزیکی فعالیت ها، تاریخ های شروع و پایان واقعی فعالیت ها، تصاویر پیشرفت پروژه و..

 

بنابراین مسئولین و کارشناسان واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه، بایستی با حوصله و دقت زیاد، اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع قوق استخراج کنند تا بتوانند خروجی های مورد نظر سازمان خود را ارائه نمایند.

در ادامه به بهترین خروجی های واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه اشاره می کنم. متاسفانه معمولا در پروژه های ما در مورد این خروجی ها اختلاف نظر وجود دارد اما به نظر من، با کمی فکر و تحلیل موضوع، به راحتی می توانیم بفهمیم که آیا این کاری که ما انجام می دهیم یا این کاری که سرپرست کارگاه از ما انتظار دارد، واقعأ جزو خروجی های اصلی واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه هست یا نه؟

به نظر من، مسئولین و کارشناسان واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه، فقط باید بر روی خروجی های اصلی کار خود تمرکز کنند و چنانچه کاری، خارج از محدوده و ایشان از آن ها خواسته شود، نباید آن را انجام دهند.

مهمترین خروجی های سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه نیز عبارتند از:

 • برنامه زمانبندی
 • برنامه زمانبندی به روز شده
 • برنامه ریزی منابع مورد نیاز پروژه
 • گزارشات پیشرفت پروژه مانند گزارش روزانه گزارش ماهانه و …
 • کنترل هزینه های پروژه
 • برنامه ریزی ریسک پروژه
 • مستند سازی تجربیات
 • تحلیل درآمد و هزینه های پروژه
 • پیش بینی هزینه پروژه
 • پیش بینی درآمد پروژه

اهمیت این بحث به اندازه ای است که حتما باید در مورد تک تک خروجی های فوق، مطالب لازم را بیان کنم. البته شما در قسمت های قبلی، با خروجی های واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه و چگونگی انجام هر کدام آشنا شده اید.

بنابراین در این قسمت، من فقط توضیحات تکمیلی را در مورد هر مورد، بیان می کنم:

۱- برنامه زمانبندی: یکی از مهمترین وظایف واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه، تهیه برنامه های زمانبندی است برنامه زمانبندی شامل: برنامه زمانبندی اولیه پروژه، برنامه هفتگی و برنامه ماهانه است. هدف اصلی از تهیه این برنامه ها این است که زمان، همیشه در کنترل ما باشد و بتوانیم به صورت مداوم، وضعیت واقعی پروژه را ارزیابی کنیم.

۲- برنامه به روز شده: همانطور که قبلا هم گفته ام، فرآیند برنامه ریزی از ابتدای پروژه تا پایان پروژه ادامه دارد و ما باید در پایان هر ماه، برنامه زمانبندی پروژه را با وارد کردن اطلاعات واقعی در برنامه، به روز کنیم تا اینکه زمان پروژه، همیشه در کنترل ما باشد. البته در این مرحله شما باید یک کار مهم دیگر را هم انجام دهید و آن عبارت است از: پیگیری روند اجرای برنامه ها منظورم این است که شما باید پس از تهیه هر برنامه ای، روند اجرای آن را هم پیگیری و کنترل کنید.

یعنی باید پیگیری کنید که آیا فعالیت های برنامه اجرا می شوند یا نه؟ چه مشکلی وجود دارد که بعضی از فعالیت ها هنوز اجرا نشده اند؟ سپس باید گزارش کاملی از عملکرد برنامه را تهیه و به سرپرست کارگاه ارائه دهید.

نکته آخر در این قسمت این است که همانطور که قبلا گفته ام، نمودار گانت بهترین ابزار برای کنترل پیشرفت پروژه است.

پس بهتر است در پایان هر ماه پس از به روز کردن برنامه زمانبندی پروژه، نمودار گانت خود را نیز به روز کنید.

با انجام این کار، شما با یک نگاه به نمودار گانت به روز شده، می توانید بفهمید که پروژه تا الان چگونه پیش رفته است.

۳- برنامه ریزی منابع مورد نیاز پروژه: یکی از مهمترین کارهایی که می توان در واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه انجام داد، تهیه برنامه پیش بینی ماهانه با درنظر گرفتن منابع مورد نیاز برای اجرای این برنامه است. یعنی باید به این فکر کنید که برای اجرای این برنامه ماهانه، به چه منابع و امکاناتی نیاز دارید. سپس باید جدول منابع مورد نیاز را تهیه کرده و آن را به سرپرست کارگاه تحویل دهید و البته خودتان هم باید پیگیری های لازم را برای محقق شدن این برنامه انجام دهید.

۴- گزارشات پیشرفت: همانطور که قبلا گفته اید کنترل پروژه یک زبان مشترک است برای بیان نیازها و اندازه گیری زحمات از طریق گزارشات پیشرفت است که شما می فهمید چه کارهایی تا الان انجام شده است، چه قدر پروژه پیشرفت کرده است؟

چند روز تاخیر در پروژه ایجاد شده است؟ علت تأخیرات چه بوده است؟ چقدر تا الان سود کرده اید و …

همینطور می توانید با یک گزارش مناسب، عملکرد کار خود را به بهترین نحو به کارفرما مدیر عامل، مدیر پروژه و یا هر شخص دیگری ارائه دهید. البته در قسمت های قبلی، در مورد انواع گزارشات پیشرفت پروژه و محتوای آنها، توضیحات لازم ارائه شده است.

۵- کنترل هزینه های پروژه: به طور کلی، هزینه های پروژه شامل دو دسته است: هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم.

هزینه های مستقیم به هزینه هایی گفته می شود که به طور مستقیم صرف اجرای فعالیت های اجرایی می شوند.

به عنوان مثال، پولی که به پیمانکار دیوار چینی خود می پردازید، برای شما به عنوان هزینه مستقیم محسوب می شود.

مثال دیگر: فرض کنید شما برای انجام عملیات بتن ریزی، یک دستگاه پمپ موبایل اجاره کرده اید. صاحب اپن دستگاه به ازای هر متر مکعب بتن ریزی، ۵۰۰۰ تومان از شما پول می گیرد.

در این صورت تمام پولی که به او می پردازید. به عنوان هزینه مستقیم برای شما محسوب می شود.

حتی اگر شما یک دستگاه پمپ موبایل بخرید کل پولی که بابت خرید آن پرداخته اید نیز جزو هزینه های مستقیم محسوب خواهد شد. پس به طور کلی، تمام پولی که بایت خرید مصالح مانند سیمان، میلگرد، آجر، ساندویچ پانل، شن و ماسه و نیز خرید انواع دستگاه ها، تجهیزات و ماشین الات سنگین و نیمه سنگین که برای اجرای فعالیت ها به کار می روند می پردازید و همینطور تل پولی که به پیمانکاران یا نیروی انسانی خود، بابت انجام تعهداتشان می پردازید به عنوان هزینه های مستقیم برای شما محسوب می شوند.

اما کمی هم در مورد هزینه های غیر مستقیم صحبت کنید. هزینه های غیر مستقیم، هزینه هایی هستند که پرداخت آن ها برای پیشرفت پروژه الزامی است. به عنوان مثال، پولی که بابت بیمه، مالیات، اجاره مهمانسرا، اجاره دفتر کار، غذا و … می پردازید به عنوان هزینه های غیرمستقیم برای شما محسوب می شود.

هزینه های غیر مستقیم شامل موارد زیادی می شوند و با افزایش زمان پروژه افزایش می یابند. پس باید با دقت زیاد آن ها را بررسی و مدیریت کنید.

البته حقوق و دستتون نیروی انسانی، هم می تواند جزو هزینه های مستقیم محسوب شود و هم غیر مستقیم.

به عنوان مثال، در قسمت های قبلی در پروژه واقعی که برای شما مثال زدم، گفتم که حامد تمام فعالیت های پروژه خود را توسط نیروی انسانی خود انجام می دهد. بنابراین کلی پولی که او به عنوان دستمزد به نفرات خود پرداخت می کند. به عنوان هزینه مستقیم برای او محسوب می شود.

اما بر عکس، کارفرمای حامد که پیمانکار اصلی این طرح بزرگ است. بیشتر کارهای خود را به پیمانکاران دسته دوم مثل حامد واگذار کرده است و خودش صرفا فعالیت های مربوط به عملیات خاکی را انجام می دهد.

تعداد نیروی انسانی کارفرمای حامد، ۲۲۱ نفر است که حدودا ۱۳۰ نفر از آن ها درگیر فعالیت های اجرایی هستند و بقیه آن ها، در قسمت های دیگری مثل اداری، فنی، مالی، برنامه ریزی و کنترل پروژه و … مشغول به کار هستند.

بنابراین می توان گفت: کل پولی که کارفرمای حامد، بابت حقوق و دستمزد نیروی انسانی خود می پردازد به عنوان هزینه های غیر مستقیم و کل پولی هم که به پیمانکاران خود می پردازد به عنوان هزینه های مستقیم برای او محسوب می شود.

اما در مورد کنترل هزینه ها، بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که در پایان هر ماه، هزینه های انجام شده تا پایان ماه را از واحد مالی بگیرید و آیتم های مختلف آن را با ماه قبل مقایسه کنید با انجام این کار، متوجه خواهید شد که نسبت به ماه قبل چقدر هزینه کرده اید و این افزایش یا کاهش هزینه ها مربوط به چه آیتم هایی است. در مجموع در بحث کنترل هزینه. هدف این است که با شناسایی آیتم های پرخرج و غیر ضروری، تا جایی که ممکن است هزینه های پروژه را کمی کاهش دهیم تا در نهایت، احتمال سودآور بودن پروژه افزایش پیدا کند.

در ادامه مطلب آشنایی با برنامه ریزی و کنترل پروژه، برای روشن تر شدن موضوع، انواع هزینه های مستقیم و غیر مستقیم پروژه در یک نمودار نمایش داده شده است.

 

هزینه های پروژه

 

۶- برنامه ریزی ریسک: در قسمت های قبلی از سری آموزش های مدیریت پروژه این قسمت را توضیح داده ام. در اینجا فقط این نکته را اضافه می کنم که بسیار کار سنجیده و درستی است که در پایان هر ماه، ریسک ها و خطرات احتمالی آینده را که قبلا پیش بینی نکرده اید پیش بینی کنید و آن ها را در برنامه ریسک خود وارد نمایید و در نهایت برنامه ریسک پروژه خود را به روز کنید. این کار، احتمال موفقیت شما را در پروژه بسیار افزایش می دهد.

۷- مستند سازی تجربیات: این کاری است که شما باید از همان لیستای پروژه، اهمیت زیلای به آن بدهید. در واقع شما باید فرم های کنترلی مناسبی را برای این کار تهیه کنید و به صورت روزانه، اطلاعات مورد نیاز را در این فرم ها ثبت کنید.

به عنوان مثال، یکی از موضوعاتی که در مستند سازی پروژه نقش مهمی دارد، عکس ها و فیلم های پروژه هستند شما باید در طول اجرای پروژه، به طور منظم از مراحل پیشرفت پروژه، عکس و فیلم تهیه کنید و به شکل مناسبی آن ها را پوشه بندی و ذخیره کنید. اگر کار مستند سازی پروژه را با دقت و به درستی انجام دهید، انجام بازبینی پروژه برای شما، بسیار راحت خواهد بود ضمن اینکه سازمان شما نیز برای اجرای پروژه های مشابه در آینده، کار راحت تری خواهد داشت. در واقع شما با مستند سازی پروژه دانش و تجربه ای را به سازمان خود انتقال می دهید که برای موفقیت در پروژه های مشابه بسیار به آن نیازمند است و این یک خدمت بزرگ و بسیار مهم است که می توانید به سازمان خود ارائه دهید.

۸- تحلیل درآمد و هزینه های پروژه: یکی از مهمترین خروجی های واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه، این مورد است. در این قسمت، شما باید در پایان هر ماه، آخرین وضعیت درآمد و هزینه های پروژه خود را تحلیل و بررسی کنید. شما باید بفهمید که تا الان سود کرده اید یا ضرر؟ نسبت به ماه گذشته سودتان بیشتر شده است یا کمتر؟

اگر تا الان ضرر کرده اید، علت آن چه بوده است؟ برای جبران این ضرر، در ماه های آینده چه کاری باید انجام دهید؟

۱۰ و ۹- پیش بینی درآمد و هزینه های پروژه: این دو مورد نیز جزو خروجی های مهم سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه محسوب می شوند. البته ناگفته نماند که پیش بینی درآمد، راحت تر و آسان تر از پیش بینی هزینه پروژه است، چرا که آیتم هایی که شما باید بابت آن ها هزینه پرداخت کنید، بیشتر از آیتم های درآمد زا هستند.

آیتم های درامد زا عبارت است از: صورت وضعیت کارهای انجام شده طبق قرارداد، صورتجلسات کارهای انجام شده خارج از قرارداد، پاداش، اما این های هزینه را بسیار زیاد هستند و من در صفحات قبل، به مهمترین آن ها اشاره کرده ام

اما شاید بپرسید روش پیش بینی درآمد چگونه است؟

پاسخ این است که، شما ابتدا باید پیش بینی کنید که برای ماه آینده چه کارهایی را و با چه مقداری قصد دارید انجام دهید سپس می توانید با کمک یک فایل اکسل، درآمد پیش بینی ماه آینده را محاسبه کنید.

این فایل اکسل می تواند به شکل زیر باشد:

 

پیش بینی ماه آینده پروژه

 

حالا درآمد پیش بینی ماه آینده، از جمع درآمد خانه های ستون آخر، به دست می آید.

اما برای پیش بینی هزینه پروژه در ماه آینده نیز، باید ابتدا به هزینه های واقعی ماه قبل که قبلا آن ها را از واحد مالی دریافت کرده اید، نگاهی بیندازید. سپس با توجه به هزینه های واقعی ماه قبل و انتظارات و الزامات خودتان، می توانید برای هر یک از ایتم های هزینه زای پروژه، پیش بینی خود را برای ماه آینده انجام دهید. البته این کار، سختی های خاص خودش را دارد، اما با چند بار انجام آن، می توانید پیش بینی های دقیق تری را در آینده انجام دهید.

توصیه می کنم حتما روی مباحث مربوط به پیش بینی و تحلیل درآمد و هزینه پروژه های خود کار کنید و اهمیت زیادی برای این کار قائل باشید چرا که با انجام درست این کار، مطمئنا مورد توجه مدیران ارشد پروژه قرار خواهید گرفت.

راستش را بخواهید تا الان بارها شاهد این موضوع بوده ام که مسئولین و کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه درک مناسبی از خروجی های این واحد نداشته و تقریبا بیشتر نشان را صرف تهیه گزارشات مخفف می کنند.

اگر هم گاهی اوقات، برنامه هفتگی یا ماهانه را تهیه کنند، دیگر کاری به اجرا با عدم اجرای برنامه ندارند و این یک اشتباه مسلم است.

هدف از تهیه هر برنامه ای باید اجرا شدن و محقق شدن آن باشد ضمن اینکه سرپرست کارگاه، سرپرست اجرایی و سرپرست واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه باید حتما پیگیری های لازم را برای محقق شدن برنامه ها انجام دهند.

تجربه نشان داده است که با همفکری، برنامه ریزی و پیگیری برنامه ها، احتمال موفقیت در پروژه تا اندازه زیادی افزایش می یابد و این همان چیزی است که در پروژه های کشور ما، ضعیف است و به چشم نمی آید.

البته من اعتقاد دارم که ابتدا ما باید روش صحیح مدیریت پروژه را یاد بگیریم و سپس برای پیاده سازی آن در پروژه ها، اقدام کنیم که البته پیاده سازی آن، کمی زمان بر است و نیاز به صبر و حوصله زیادی دارد.

در هر صورت باید با امید و تلاش زیاد، سعی کنیم دانش مدیریت پروژه را در کشورمان رشد دهیم تا شاهد پیشرفت و سربلندی کشور عزیزمان باشیم.

اما اگر از من سوال کنید که وظایف واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست؟

خواهم گفت: واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه خروجی های مشخصی دارد و باید مسئولین این واحد تلاش کنند تا این خروجی ها را به سازمان خود ارائه دهند. فقط همین.

عواقب ناشی از به تاخیر افتادن پروژه

اما شاید سوال کنید که اگر پروژه به تاخیر بیفتد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

واقعیت این است که ایجاد تاخیر در پروژه، هزینه هایی را به شما تحمیل می کند که گاهی اوقات جبران ناپذیر است و هر چه قدر که پروژه شما بزرگتر باشد، هزینه های تحمیل شده نیز بیشتر خواهد بود. بگذارید تا با یک مثال این بحث را ادامه دهم.

فرض کنید شما یک پیمانکار هستند و قرار است که یک کارخانه تقلیظ مس را بسازید.

فرض کنید مدت زمان اولیه این پروژه ۴ سال است حالا اگر شما بتوانید در این مدت زمان پروژه را تمام کنید چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اگر شما توانید این پروژه را به موقع انجام دهید، ضررهایی متوجه شما کارفرما و کشورتان خواهد شد که من به مهمترین آن ها اشاره می کنم:

۱- ضرر ناشی از سود از دست رفته: فرض کنید طبق پیش بینی ها، با احدث کارخانه، درآمد روزانه کارخانه تقریبا دهه ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان خواهد بود.

برای محاسبه درآمد سالیانه کافی است که این عدد را در ۳۶۵ ضرب کنید که می شود:

۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰ = ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۳۶۵ تومان

حالا اگر شما با یک سال تاخیر، این پرژه را تمام کنید، کارفرما به مدت یک سال، از چنین درآمد کلاتی محروم خواهد شد.

۲- ضرر ناشی از افزایش قیمت مصالح، تجهیزات و ماشین آلات یا افزایش حقوق و دستمزد نیروی انسانی:

با افزایش قیمت مصالح و تجهیزات مانند سیمان، میلگرد. قطعات یدکی ماشین آلات سنگین و موارد دیگر و نیز افرایش حقوق و دستمزد نیروی انسانی، هزینه های شما هم در پروژه بیشتر می شود و این مسئله باید برای شما نگران کننده باشد.

حالا اگر شما به جای ۴ سال، پروژه را در مدت ۸ سال انجام دهید قطعا در آن زمان، هزینه های شما بسیار افرایش یافته است و وضعیت مالی شما از ۳ حالت خارج نیست: یا ضرر کرده اید. با درآمد و هزینه نهایی شما تقریبا سر به سر شده است و یا اینکه با درصد سود ناچیزی، این پروژه را انجام داده اید. حتی ممکن است در اواسط پروژه متوجه شوید که دیگر انجام این پروژه برای شما مقرون به صرفه نیست و نمی توانید ادامه دهید. پس باید توجه زیادی به تاخیرات پروژه خود داشته باشید.

۳- ضرر ناشی از از دست دادن بازار رقابت: اگر کارفرما احساس کنند که شما نمی توانید پروژه را در مدت زمان تعیین شده به پایان برسانید و از طرف دیگر، عامل زمان برای کارفرما مهم باشد، می تواند کل کار یا بخشی از آن را را به یک پیمانکار دیگری واگذار کند. در هر دو صورت به اعتبار و وجهه شرکت شما لطمه وارد می شود و این موضوع ممکن است باعث شود رقبای شما، از شما پیشی بگیرند و در آینده پروژه های بزرگ به آن ها واگذار شود.

در هر صورت، همیشه افراد با شرکت هایی هستند که از شما برترند و اگر شما توانید کار را در زمان مقرر و با کیفیت مد نظر کارفرما انجام دهید، رقبای شما وارد میدان خواهند شد و ممکن است شما آن پروژه را از دست بدهید.

۴- ضرر ناشی از بیکاری و عدم اشتغال در کشور: اگر شما کارخانه را در مدت ۴ سال بسازید و تحویل دهید مثلا ۵۰۰ نفر در کارخانه مشغول به کار می شوند اما اگر پروژه را در مدت ۸ سال انجام دهید. همین تعداد افراد ۴، سال دیرتر سر کار می روند و معظلاتی مثل جرم، جنایت، طلاق، فسادهای اخلاقی و … که ناشی از بیکاری است گریبانگیر جامعه خواهد شود. پس در نگاه کلان، تاخیر در اتمام پروژه ها می تواند باعث ایجاد معضلات اجتماعی مخفی شود.

۵-کاهش درآمد دولت و رفاه اجتماعی مردم:

همانطور که می دانید، بخشی از درآمدهای پروژه های بزرگ، در اختیار دولت قرار می گیرد و با چنین درآمدهایی است که دولت می تواند امکانات رفاهی و گردشگری را در داخل شهرها توسعه دهد. حال اگر پروژه ها با اخیر به پایان برسند قطعا درآمد دولت هم کاهش می یابد و این موضوع، باعث کاهش رفاه اجتماعی مردم نیز خواهد شد.

اما در پایان این قسمت، می توانم بگویم که مهمترین رسالت مدیریت پروژه ایجاد تعهد و مسئولیت در قبال برنامه زمانبندی است که می تواند مانع از تاخیر به این پروژه و ضررهای ناشی از آن گردد.

مهارت های مورد نیاز برای موفقیت در حرفه برنامه ریزی و کنترل پروژه

با تجربه ای که در تا کنون در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه به دست آورده ام، به این عقیده رسیده ام که برای موفقیت در این حرفه بسیار مهم، باید مهارت های خاصی را آموخت. در غیر این صورت موفقیتی حاصل نخواهد شد.

من این مهارت ها را به صورت قدم به قدم، برای شما بیان کرده ام که می توانید در نمودار صفحه بعد، آن را ملاحظه کنید.

امیدوارم با تلاش و کوشش بتوانید این مهارت ها را کسب کنید و تغییرات چشمگیری را در پروژه ها و سیستم کاری خود ایجاد کنید.

خب دوستان من، در قسمت های قبلی، شما با روش کار سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه تا اندازه زیادی آشنا شدید.

امیدوارم با مطالعه دقیق این مطالب و عمل کردن به آموزه های آن موفقیت چشمگیری در کار خود داشته باشید و همه با کمک هم بتوانیم دانش مدیریت پروژه را در کشورمان رشد دهیم.

با آرزوی موفقیت شما در تمام پروژه های آینده.

 

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره آشنایی با سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه بود، لذت برده باشید.نظرات خودتون رو برای ما کامنت کنید تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

حتما شما هم علاقه مندید مثله بقیه مهندسان صنایع از مقاله های جدید ما باخبر بشین، خب فقط کافیه ایمیلتونو داخل فرم زیر وارد کنید و دکمه ارسال رو بزنید. به همین راحتی :)

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ و علاقه مند به استارت اپ ها
هدفم اینه که بازار کار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف تر کنم.

اگر این مقاله برای شما مفید بود برای دوستان خود هم به اشتراک بگذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده لازم را ببرند.

آموزش بازبینی پروژه

آموزش بازبینی پروژه در مدیریت پروژه(مرحله ۱۲ام)

آموزش بازبینی پروژه

آموزش بازبینی پروژه : در آموزش های قبلی تا مرحله یازدهم آموزش مدیریت پروژه را آموختیم. در این آموزش قصد داریم به ادامه مراحل بپردازیم. اگر از این سری آموزش ها لذت بردید حتما به دوستان علاقه مند خود هم این آموزش را پیشنهاد دهید.

 

آموزش بازبینی پروژه

 

مرحله دوازدهم: بازبینی پروژه

آخرین مرحله مدیریت پروژه بازبینی پروژه است. پیمانکاران معمولا به دلایل مختلفی از انجام این مرحله اجتناب می کنند.

ممکن است زمان کافی برای انجام آن نداشته باشند یا ممکن است همه کارها خیلی خوب پیش می رود و ان ها فکر می کنند که نیاز به بازبینی نیست یا اینکه شاید پروژه خیلی بد پیش رفته است و آن ها نمی خواهند بازبینی را انجام دهند. یا حتی ممکن است فکر کنند که در آینده پروژه ای شبیه به این پروژه وجود ندارد پس بنابراین دلیلی برای بازبینی وجود ندارد.

اما تمام این دلایل، برای پرهیز از بازبینی اشتباه است و این بسیار مهم است که در پروژه خودتان بازبینی داشته باشید و تجربیات پروژه خود را ثبت کنید. شاید فکر کنید که در آینده همه اتفاقات پروژه خود را به یاد خواهید آورد اما واقعیت این است که شما در طول یک یا دو سال تمام تجربیات و اتفاقات پروژه را فراموش خواهید کرد.

تصور کنید پس از مدتی سازمان، مستندات و اطلاعات پروژه قبلی را از شما بخواهد، در این صورت شما چه کار می کنید؟

اگر تجربیات پروژه خود را ثبت نکرده باشید، چگونه می خواهید جوابگوی سازمان خود باشید؟ و یا چگونه می خواهید برای پروژه جدید که مشابه پروژه قبلی است. برنامه ریزی نسبتا مطمئنی را انجام دهید؟

بنابراین یکی از وظایف مهم مدیریت پروژه، اطمینان از انجام بازبینی در پروژه است. اما سوال مهم این است که ما چه زمانی و چگونه، باید عمل بازبینی را انجام دهیم؟

پاسخ: شما باید در طول اجرای پروژه، عمل مستند سازی تجربیات را انجام دهید. به عبارت دیگر شما باید اتفاقات واقعی پروژه را که شامل تاریخ های شروع و پایان واقعی فعالیت ها، احجام اجرا شده، مدت زمان اجرای فعالیت ها مشکلات و خطرات پیش آمده، تصاویر پیشرفت بخش های مختلف پروژه و موارد دیگر را به طور منظم کنترل و ثبت نمایید تا اینکه در پایان پروژه بتونید عمل بازبینی را انجام دهید.

پس به یاد داشته باشید که پیش نیاز بازبینی پروژه مستند سازی تجربیات است که باید در طول اجرای پروژه انجام شود و عمل بازبینی در پایان پروژه انجام می شود.

حالا به سراغ پروژه واقعی خودمان می رویم:

حامد در طول اجرای پروژه علاوه بر کنترل و ارزیابی دوره ای عملکرد خود به موضوع مستند سازی تجربیات نیز اهمیت زیادی میداد. بنابراین با اتمام پروژه کار او برای انجام بازبینی بسیار راحت است.

در واقع کافی است که او اطلاعات و مستندات پروژه را که در طول اجرای پروژه جمع آوری کرده است، یکپارچه کرده و آن ها را به یک گزارش جامع و کامل تبدیل کند. عنوان این گزارش عبارت است از: بازبینی و ارزیابی عملکرد پروژه.

حامد از همان ابتدای پروژه می دانست که برای انجام پروژه های مشابه در آینده، به مستندات و تجربیات این پروژه نیاز خواهد داشت. به همین دلیل از همان ابتدای کار، توجه زیادی به موضوع مستند سازی تجربیات داشت.

به طور کلی، گزارش بازبینی عملکرد پروژه، شامل موضوعات و اطلاعات بسیار مهمی است که در ادامه با آن آشنا خواهید شد ولی نکته مهم این است که شما باید این اطلاعات را با دقت زیادی جمع آوری کنید تا گزارش بازبینی شما دقیق و قابل استناد باشد.

حالا با هم خلاصه ای از گزارش بازبینی حامد را بررسی می کنیم. همانطور که ملاحظه خواهید کرد. این گزارش دارای بخش های مختلفی است که حامد برای جمع آوری آن ها، تلاش زیادی کرده است.

 

مدت زمان و تاریخ های شروع و پایان کل پروژه

 

مشخصات واقعی تحویل شدنی های کلان پروژه

 

درامد محقق شده در پروژه

 

 

احجام اجرا شده در پروژه

 

 

 

 

جدول نهایی ساختار شکست قیمت پروژه

 

 

نمودار WBS نهایی پروژه

 

نمودار ساختار شکست پروژه

 

ریسک های پروژه

 

 

نمودار گانت اولیه و نهایی پروژه

 

 

 

حتما بخوانید : ۱۰ اشتباه بزرگ در مدیریت هزینه پروژه

ارزیابی و تحلیل نهایی پروژه

در ادام آموزش بازبینی پروژه یکی از مهمترین بخش های بازبینی پروژه، تحلیل و ارزیابی پروژه است.

در این بخش، نقاط قوت و ضعف پروژه همینطور کلیه تجربیات و مواردی که در طول اجرای پروژه آموخته ایم مورد بررسی قرار می گیرد.

اما ارزیابی و تحلیل نهایی حامد از این پروژه، به این صورت است:

مدت زمان اولیه این پروژه ۶ ماه بود که از همان ابتدا با توجه به مشکلاتی مانند: آماده نبودن نقشه ها، مشکلات مالی کارفرما کمبود مصالح و متریال مورد نیاز و موارد دیگر، پیش بینی می شد که این پروژه به مدت زمان بیشتری برای اجرا نیاز دارد در هر صورت، تمام مشکلات فوق در این پروژه اتفاق افتاد و در نهایت پروژه در مدت زمان ۱۴ ماه به پایان رسید.

مهمترین عواملی که باعث ایجاد تاخیر در این پروژه شد عبارتند از:

 1. تاخیر در ابلاغ نقشه ها توسط کارفرما
 2. تاخیر زیاد در پرداخت مطالبات پیمانکار
 3.  انتظارات لحظه ای کارفرما که بیشتر اوقات برنامه ریزی پیمانکار را به هم می ریخت.

اما على رغم تلاش پیمانکار برای به دست آوردن سود بیشتر، این پروژه با حاشیه سود ۱۸٫۸% به پایان رسید این در حالی است که حاشیه سود پیش بینی شده در ابتدای پروژه از %۳۰ بود، در نتیجه سود محقق شده، مطلوب نیست.

در واقع افزایش زمان پروژه، سبب شد تا هزینه های پیمانکار نیز افزایش یابد.

هزینه هایی مانند: حقوق و دستمزد نیروی انسانی، غذای نفرات، بیمه نفرات، مالیات و هزینه اجاره خوابگاه. در مجموع، سود پیمانکار در این پروژه ۵۴٫۰۶۲٫۵۰۰ تومان بود. اگر پروژه در همان مدت زمان اولیه یعنی ۶ ماه به پایان می رسید، درآمد پیمانکار در هر ماه برابر بود با:

۵۴۰۶۲۵۰۰/۶=۹۰۱۰۴۱۶

اما الان که پروژه در مدت زمان ۱۴ ماه به پایان رسیده است. درآمد متوسط ماهانه پیمانکار عبارت است از:

۵۴۰۶۲۵۰۰/۱۴=۳۸۶۱۶۰۷

این موضوع نشان می دهد که تاخیرات ایجاد شده در پروژه، درآمد متوسط مامانه پیمانکار را به مقدار یک سوم کاهش داده است

نکته مهم دیگر این است که اگر پروژه در مدت ۶ ماه انجام می شد. شاید پیمانکار می توانست پس از پایان این پروژه، پروژه مناسب دیگری را به دست آورد، اما طولانی شدن پروژه، تمام وقت، توان و فرصت های کاری احتمالی آینده را از پیمانکار گرفت.

در حال حاضر، درآمد روزانه یک استاد کار آرماتوربند و قالب بند برابر است با: ۱۵۰٫۰۰۰ تومان

اگر این عدد را در ۳۰ ضرب کنیم درآمد ماهانه این استاد کار برابر می شود با: ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

در این پروژه، متوسط درآمد ماهانه پیمانکار کمتر از درآمد یک استاد کار آرماتوربند و قالب بند شده است در نتیجه، این پروژه برای پیمانکار، به عنوان یک پروژه ضعیف و با سود آوری کم محسوب می شود از آنجا که پیمانکار در گذشته مشابه چنین پروژه ای را انجام داده بود و با روش های اجرایی این پروژه کاملا آشنا بود لذا این پروژه، از این نظر نکته آموزنده ای برای او نداشت.

ولی به هر صورت، این پروژه نیز مثل هر پروژه دیگری، نکات آموزنده ای برای پیمانکار داشت.

در ادامه آموزش بازبینی پروژه به عنوان مثال، پیمانکار با انجام این پروژه به این نتیجه رسید که در پروژه های آینده بایستی به موضوع برنامه ریزی و کنترل پروژه اهمیت بیشتری بدهد، خصوصا به موضوعاتی مثل: کنترل هزینه ها، تحلیل در آمد و هزینه های پروژه، مستند سازی تجربیات، برنامه ریزی ریسک و البته برنامه ریزی برای فعالیت های پروژه.

نکته آموزنده دیگر برای پیمانکار این بود که منبعد باید در مرحله قیمت گذاری بیشتر دقت و تأمل نماید خصوصا در موضوعاتی مثل: سود پیش بینی شده و برآورد هزینه ها، باید بیشتر دقت و تامل کند تا اینکه در نهایت بتواند در پروژه های آینده، موفق تر عمل کرده و سود بیشتری را به دست آورد.

 

خب دوستان من، این بود فرایند ۱۲ مرحله ای مدیریت پروژه که با هم مراحل مختلف آن را با یک مثال واقعی بررسی کردیم. امیدوارم با مطالعه دقیق این قسمت، با روش صحیح مدیریت پروژه، آشنا شده باشید و بتوانید این مراحل را با موفقیت در پروژه های خود اجرا کنید.

اما در ادامه آموزش مدیریت پروژه، قصد دارم تا مطالب بسیار مهمی را در مورد سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه و نقش آن در مدیریت پروژه برای شما بیان کنم. لطفا با من همراه باشید.

آشنایی با سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

من در این قسمت قصد دارم تا مطالب مهمی را در مورد سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه بیان کنم.

امیدوارم تا اینجا، آموزش مدیریت پروژه را، با دقت و تأمل، مطالعه کرده باشید.

اگر موافق باشید یک بار دیگر مراحل مدیریت پروژه را با هم مرور کنیم:

 • مرحله اول: تعریف دقیق پروژه
 • مرحله دوم: تهیه فهرست فعالیت های پروژه
 • مرحله سوم: برآورد زمان فعالیت های پروژه
 • مرحله چهارم: برآورد زمان کل پروژه
 • مرحله پنجم: کوتاه کردن زمان پروژه
 • مرحله ششم: تهیه نمودار گانت
 • مرحله هفتم: بررسی منابع مورد نیاز پروژه
 • مرحله هشتم: برنامه ریزی ریسک
 • مرحله نهم: کنترل پیشرفت پروژه
 • مرحله دهم: کنترل هزینه های پروژه
 • مرحله یازدهم : برنامه ریزی مجدد برای پروژه
 • مرحله دوازدهم: بازبینی پروژه

شما در قسمت های قبلی، با چگونگی انجام هر مرحله آشنا شدید.

لطفا یک بار دیگر مراحل مدیریت پروژه را با دقت مرور کنید.

درست متوجه شده اید، اکثر فعالیت های مربوط به مدیریت پروژه، مربوط می شوند به فعالیت های مربوط به برنامه ریزی و کنترل پروژه. پس نتیجه می گیریم که مدیریت پروژه. اساسا پیرامون موضوع برنامه ریزی است.

یک سوال: به نظر شما یک مدیر پروژه چگونه می تواند تمام این مراحل بالا را انجام دهد؟

جواب: قطعا مدیر پروژه برای انجام وظایف و مسئولیت های خود به تعدادی از کارشناسان حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه نیاز دارد. به عبارت دیگر، دانش برنامه ریزی و کنترل پروژه میتواند به عنوان یک ابزار بسیار کارآمد و مفید، در اختیار مدیر پروژه قرار بگیرد تا او بتواند پروژه را با موفقیت به پایان برساند و این جایگاه واقعی سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه است.

تعریف ساده برنامه ریزی و کنترل پروژه

اگر بخواهم در یک جمله دانش برنامه ریزی و کنترل پروژه را تعریف کنم خواهم گفت:

دانش برنامه ریزی و کنترل پروژه، وسیله ای برای مچ گیری از پیمانکاران و نیروهای اجرایی نیست بلکه یک زبان مشترک است برای بیان نیازها و اندازه گیری زحمات.

واقعیت این است که مسئولین پروژه ها در سطوح مختلف و حتی مسئولین و کارشناسان واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه هر کدام انتظارات، دیدگاه ها و نظرات مختلفی در مورد عملکرد واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه دارند و هنوز در این مورد به اتفاق نظر نرسیده اند. همانطور که قبلا هم گفته ام، عنوان صحیح این واحد عبارت است از: واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه اما متاسفانه معمولا در سازمان ها و شرکت های پیمانکاری، این واحد را با عنوان واحد کنترل پروژه نام می برند و قسمت برنامه ریزی آن را حذف می کنند.

در ادامه آموزش بازبینی پروژه من فکر می کنم علت اصلی این اختلاف نظر ها در مورد سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه جوان بودن دانش برنامه ریزی و کنترل پروژه در کشور ماست وگرنه در کشورهای پیشرفته، سیستم کاری واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه کاملا مشخص است و معمولا این واحد، جزو مهمترین و موفق ترین واحد ها در هر پروژه ای محسوب می شود. البته به نظر من، ما هم می توانیم در کشور خودمان، با کمی تلاش بیشتر، انجام مطالعه و کار تحقیقاتی موفقیت های زیادی را در زمینه مدیریت پروژه کسب کنیم. به شرط اینکه بخواهیم.

دیدگاه های اشتباه درباره برنامه ریزی و کنترل پروژه

اما در اینجا قصد داردم تا به برخی از دیدگاه های اشتباه در مورد برنامه ریزی و کنترل پروژه اشاره کنم:

دیدگاه اشتباه اول: می توانیم بدون وجود برنامه، پروژه را شروع کنیم.

دیدگاه صحیح: بدون وجود اولین نسخه از برنامه ها، شروع پروژه ممنوع است. اجرای پروژه یعنی محقق کردن برنامه ها پس بنابراین، تا وقتی که اولین نسخه از برنامه ها را کامل نکرده باشید، نباید اجرای پروژه را شروع کنید.

دیدگاه اشتباه دوم: ما ابتدا برنامه ریزی می کنیم، سپس پروژه را شروع می کنیم و دیگر با برنامه ریزی کاری نداریم.

دیدگاه صحیح: فرآیند برنامه ریزی از ابتدای پروژه شروع می شود و تا پایان پروژه ادامه دارد.

بنابراین ما به طور دائم، باید برنامه های خود را اصلاح کرده و آن ها را بهبود ببخشیم تا پروژه با شرایط بهتری به پیش برود.

دیدگاه اشتباه سوم: برای پیاده سازی دانش برنامه ریزی و کنترل پروژه، به یک محیط ایده آل نیاز داریم.

دیدگاه صحیح: جایی که شما به مدیر پروژه، سرپرست اجرا و … نیاز دارید. پس به برنامه ریزی و کنترل پروژه هم نیاز خواهید داشت و شما بدون داشتن یک تیم کامل نمی توانید با موفقیت، پروژه را اداره کنید.

دیدگاه اشتباه چهارم: برنامه زمانبندی پروژه ثابت است و تا پایان پروژه نباید آن را تغییر دهیم.

دیدگاه صحیح، برنامه زمانبندی، در واقع مدل شبیه سازی شده پروژه است و کاملا پویاست علاوه بر این ما باید هر ماه، اطلاعات واقعی را در برنامه وارد کنیم. در نتیجه، برنامه زمانبندی دائما در حال تغییر است.

اما شاید سوال کنید که واقعا در یک پروژه، چه نیازی به برنامه ریزی وجود دارد؟ چرا باید برنامه ریزی کنیم؟

پاسخ این است که به ۵ دلیل، نیاز به برنامه ریزی داریم:

 • به ارزیابی وضعیت واقعی پروژه
 • برنامه ریزی و چاره اندیشی برای آینده
 • یافتن راه حل برای مشکلات احتمالی در آینده
 • جلوگیری از ایجاد تاخیر در پروژه
 •  احتمال موفقیت بیشتر در پروژه

فکر نمی کنم که موارد بالا، نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، چرا که با کمی فکر کردن، به راحتی می توانیم اهمیت آن ها را درک کنیم.

 

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره آموزش بازبینی پروژه بود، لذت برده باشید.نظرات خودتون رو واسه ما کامنت بزارین تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

حتما شما هم علاقه مندید مثله بقیه مهندسان صنایع از مقاله های جدید ما باخبر بشین، خب فقط کافیه ایمیلتونو داخل فرم زیر وارد کنید و دکمه ارسال رو بزنید. به همین راحتی :)

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ و علاقه مند به استارت اپ ها
هدفم اینه که بازار کار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف تر کنم.

اگر این مقاله برای شما مفید بود برای دوستان خود هم به اشتراک بگذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده لازم را ببرند.

آموزش کنترل پروژه

آموزش کنترل پروژه رایگان (۹ام ۱۰ام ۱۱ام)

آموزش کنترل پروژه

آموزش کنترل پروژه : در آموزش‌های قبلی تا مرحله هشتم از دوازده مرحله آموزش مدیریت پروژه را آموزش دادیم و یاد گرفتید. دراین مطلب قصد داریم به آموزش مراحل نهم تا دوازدهم که همگی مربوط به زمان اجرای پروژه هستند بپردازیم و شما کارهای بسیار مهمی را باید در این مراحل انجام دهید پس با ما همراه باشید.

 

آموزش کنترل پروژه

 

مراحل نهم، دهم و یازدهم؛ کنترل پیشرفت، کنترل هزینه ها و برنامه ریزی مجدد

تا الان شما پروژه خود را تعریف کرده‌اید و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای شروع کار انجام داده‌اید. حالا وقت شروع پروژه است. سعی کنید حتما از همان ابتدای پروژه، با برنامه ریزی کار کنید. یک تصور اشتباه در مورد برنامه‌ریزی این است که برنامه ریزی فقط یک بار اتفاق می افتد، آن هم قبل از شروع کار و دیگر نیازی به برنامه ریزی وجود ندارد.

اما دیدگاه درست این است که پیمانکار ابتدا باید یک برنامه زمانبندی اولیه را تهیه نماید و آن را به کارفرما تحویل دهد، سپس با شروع پروژه، برای هر هفته یک برنامه هفتگی داشته باشد و سعی کند تا حد امکان، همه فعالیت های این برنامه را انجام دهد.

نکته بسیار مهم این است که شما باید هنگام تهیه برنامه هفتگی، به تاریخ های شروع و پایان برنامه اولیه پروژه نیز توجه کنید، همچنین باید در پایان هر ماه، برنامه زمانبندی اولیه خود را نیز، به روز کنید.

برای به روز کردن برنامه، به اطلاعات مهمی مثل: تاریخ شروع و پایان واقعی فعالیت ها، تاریخ ابلاغ نقشه های اجرایی و پیشرفت واقعی فعالیت ها نیاز دارید.

برای به دست آوردن این اطلاعات. شما باید به صورت روزانه روند اجرای فعالیت های پروژه را کنترل کنید و اطلاعات به دست آمده را در فرم هایی کنترلی مناسبی که از قبل تهیه کرده اید، ثبت کنید.

پس به طور کلی، کارهایی که شما باید در مرحله نهم و دهم انجام دهید عبارت است از:

 1. تهیه برنامه هفتگی با در نظر گرفتن تاریخ های شروع و پایان فعالیت ها در برنامه زمانبندی اولیه پروژه و کنترل روزانه این برنامه هفتگی
 2. کنترل و ثبت کردن اطلاعات واقعی پروژه مثل تاریخ های شروع و پایان فعالیت ها، پیشرفت فعالیت ها، ورود و خروج مصالح و تجهیزات، وضعیت ابلاغ نقشه های پروژه، موانع و مشکلات کار، احجام اجرا شده و موارد دیگر به صورت روزانه
 3.  وارد کردن اطلاعات واقعی در برنامه زمانبندی اولیه و به روز کردن آن
 4. تهیه گزارشات پیشرفت پروژه مثل گزارش روزانه، هفتگی، ماهانه (تحلیلی)
 5. کنترل و ثبت درآمد و هزینه های پروژه در پایان هر ماه و تهیه گزارشی با عنوان: تحلیل درآمد و هزینه های پروژه

 

 

با انجام این اقدامات کنترلی، شما در پایان هر ماه می دانید که:

تا الان، چه کارهایی انجام شده است؟ چه مقدار از برنامه اولیه خود عقب هستید؟ آیا تا الان پروژه شما سود آور بوده است یا نه؟ و موارد بسیار مهم دیگر را.

پس این نکته بسیار مهم را به خاطر بسپارید که: اول برنامه رتری و سپس کنترل.

در واقع اگر شما برنامه ای نداشته باشید، کنترل هم معنایی ندارد. شما چه چیزی را می خواهید کنترل کنید؟

 

به طور کلی کنترل پروژه می تواند در موارد زیر باشد:

 1. تا الان چه فعالیت هایی انجام شده است؟
 2. پیشرفت فیزیکی پروژه تا الان چند درصد است؟
 3. چقدر از برنامه زمانبندی عقب هستیم؟
 4. چند روز تاخیر در پروژه ایجاده شده است؟
 5. تاخیرات ایجاد شده مربوط به چه فعالیت هایی هستند؟
 6. چه راه حلی برای جبران این تاخیرات وجود دارد؟
 7. هزینه واقعی ما تا الان چقدر بوده است؟
 8. آیا تا الان، پروژه ما سودآور بوده است یا ضرر ده؟
 9. و موارد دیگر

در ادامه، این سه مرحله بسیار مهم را با جزئیات بیشتری برای شما بیان می کننم تا با اهمیت آن ها بیشتر آشنا شوید.

حالا به سراغ پروژه واقعی خودمان می رویم.

حامد در تاریخ ۹۵/۱۰/۰۸ همراه با دو استاد کار آرماتوربند و قالب بند به محل پروژه می رود. پس از صحبت هایی ابتدایی با سرپرست کارگاه و واحد امور قراردادها، نقشه Pipe 01+220 را تحویل می گیرد و همان روز، بتن مگر فونداسیون این آبرو را اجرا می کند ولی از روز بعد، یک برنامه هفتگی برای خود تهیه می کنند و هر روز پیشرفت کار را طبق آن، کنترل می کند. جالب اینجاست که پیش بینی حامد محقق می شود و کارفرما نمی تواند تمام نقشه ها را در همان هفته اول، تهیه و به حاصد ابلاع کند.

به هر حال، کارفرما به مرور زمان نقشه ها را به تهیه و ابلاغ میکند و حامد نیز با توجه به روند ابلاغ نقشه ها، حجم کار و اولویت های کارفرما، تعداد نفرات خود را کاهش یا افزایش می دهد و برای اجرای فعالیت های پروژه، برنامه ریزی می کند.

این یک واقعیت مسلم است که اگر پیمانکار برای کار خود برنامه ریزی نداشته باشد، مجبور است طبق برنامه کارفرما کار کند، و این اصلا به صلاح پیمانکار نیست. چرا که پیمانکار، مجری کار است و مسئولیت نهایی کار به عهده اوست، پس خود پیمانکار نیز باید برای فعالیت های خود، برنامه ریزی کند.

روش صحیح این است که پیمانکار ابتدا برای کار خود، برنامه ریزی کند و سپس هماهنگی های لازم را با کارفرما انجام دهد. این کار باعث می شود تا کارفرما از برنامه اجرایی پیمانکار مطلع شود و حمایت های لازم را برای تحقق آن انجام دهد.

شکل زیر، یکی از برنامه های هفتگی حامد است که در ابتدای پروژه تهیه شده است:

 

جدول مربوط به آموزش کنترل پروژه

 

حامد پیمانکار باتجربه ای است. او در این پروژه به دنبال سود است و به هیچ وجه نمیخواهد ضرر کند.

بنابراین او هر روز تلاش می کند تا کارها طبق برنامه ریزی پیش برود و به شکلی نیروی انسانی خود را مدیریت می کند که با کمترین زمان بیکاری، کار خود را انجام دهند.

یکی از اتفاقات این پروژه که البته قبلا پیش بینی نشده بود. لزوم اجراء سنگ بتن در فونداسیون Wall 0+860 و BOX 01+055 بود. حامد نیز پس از انجام آنالیز هزینه، مبلغ ۵۰۰۰ تومان را برای اجرای یک مترمکعب سنگ بتن پیشنهاد میدهد که مورد تایید کارفرما قرار می گیرند. این یکی از مهمترین کارهای پیش بینی نشده این پروژه بود.

به همین صورت، حامد تمام اتفاقات و رویدادهای واقعی پروژه را به صورت روزانه کنترل می کند و این اطلاعات را در فایلهای کنترلی که قبلا تهیه کرده است، ثبت می کند. اطلاعاتی مثل تاریخ شروع و پایان واقعی فعالیت ها مشکلاتی که باعث توقف کار او شده است. تاریخ ابلاغ نقشه ها، کارهایی که خارج از قرارداد انجام داده است هزینه های واقعی پروژه، فعالیت های انجام شده در طی روز، لیست حضور و غیاب نفرات و موارد دیگر.

در نتیجه لو در پایان هر ماه، اطلاعات بسیار مهمی را درباره عملکرد پروژه خود در اخبار دارد اطلاعاتی مثل پیشرفت فیزیکی پروژه، وضعیت پروژه از لحات مالی. برنامه ریزی برای کارهای باقیمانده و …

همانطور که گفتم، حامد در پایان هر ماه، عملکرد پروژه خود را ارزیابی کرده و برای ماه بعد نیز برنامه ریزی می کند.

حالا به عنوان نمونه، یک مورد از کنترل ها و ارزیابی های حامد را با هم بررسی می کنیم. این ارزیابی در تاریخ ۹۶/۰۲/۳۱ انجام شده است.

 

 

 

 

 

 

 

در ادامه آموزش کنترل پروژه همانطور که ملاحظه می کنید، در جداول فوق تاریخ های شروع و پایان واقعی فعالیت ها بر اساس تاریخ شمسی وارد شده است. حالا حامد قصد دارد تا پیشرفت فیزیکی پیش بینی و واقعی پروژه را نیز تا تاریخ ۹۶/۰۲/۳۱ محاسبه کند و سپس برنامه خود را به روز رسانی کند.

برای محاسبه پیشرفت فیزیکی واقعی پروژه، او باید به فعالیت های پروژه وزن فیزیکی اختصاص دهد. برای اینکار باید در نرم افزار Microsoft Project یک ستون را از نوع Number به برنامه خود اضافه کند، سپس وارد قسمت تنظیمات این ستون شود، گزینه Roll up را انتخاب کند و سپس حالت SUM را انتخاب کند تا اعداد داخل سلول ها، با هم جمع شوند که در نهایت جمع آن ها باید مساوی با عدد ۱۰۰ باشد.

حالا حامد باید ستون Physical% Complete را به برنامه خود اضافه کند و در این ستون، پیشرفت واقعی فعالیت ها را تا تاریخ ۹۶/۰۲/۳۱ وارد نماید.

در نهایت، او باید یک شون دیگر از نوع Number به برنامه اضافه کند و فرمول محاسبه پیشرفت فیزیکی واقعی را در آن وارد نماید.

در این قسمت نیز او باید وارد تنظیمات این ستون شود، ابتدا گزینه Rollup و سپس حالت SUM را انتخاب کند تا اعداد داخل سلول ها با هم جمع شوند و در نهایت، پیشرفت فیزیکی واقعی پروژه محاسبه شود.

فرمول محاسبه پیشرفت فیزیکی واقعی عبارت است از: (عدد ۱۰۰ در مخرج است)

Σ( وزن فیزیکی*پیشرفت واقعی فعالیت / ۱۰۰)

برای محاسبه پیشرفت فیزیکی پیش بینی نیز، کافی است ستون %Complete را به برنامه خود اضافه نماید و برنامه را تا تاریخ ۹۶/۰۲/۳۱ به روز کند. در این صورت نرم افزار به صورت خودکار، بر اساس زمان سپری شده از پروژه، پیشرفت فیزیکی پیش بینی پروژه را محاسبه می کند.

حالا حامد باید تاریخ های شروع و پایان واقعی و نیز پیشرفت واقعی فعالیت ها را در برنامه اولیه پروژه وارد کند و سپس پروژه را تا تاریخ ۹۶/۰۲/۳۱ Reschedule (برنامه ریزی مجدد) نماید.

توصیه من این است که حتی الامکان هنگام استفاده از نرم افزار MSP، از قفل سخت افزاری پرنیان استفاده نمایید. با استفاده از این سخت افزار، تاریخ های شروع و پایان فعالیت ها به صورت تاریخ های شمسی نمایش داده می شود و این قابلیت مهم، سرعت کار شما را تا اندازه بسیار زیادی افزایش خواهد داد.

من فایل برنامه به روز شده پروژه تا تاریخ ۹۶/۰۲/۳۱ را در داخل DVD برای شما قرار داده ام که البته تاریخ های آن به صورت میلادی است و شما میتوانید خودتان آن ها را به تاریخ شمسی تبدیل کنید.

 

حتما بخوانید : آموزش ام اس پی رایگان

 

البته یه راهکار بسیار ساده وجود دارد که با استفاده از آن می توانید تاریخ های میلادی و شمسی را به یکدیگر تبدیل کنید. بله. در اکسل ۲۰۱۶ این قابلیت بسیار مهم وجود دارد.

حالا حامد پس از انجام محاسبات لازم و به روز کردن برنامه خود تا تاریخ ۹۶/۰۲/۳۱، به این نتیجه می رسد که:

 • – پیشرفت فیزیکی پیش بینی پروژه برابر است باد: ۸۷%
 • – پیشرفت فیزیکی واقعی پروژه برابر است با: ۳۲%
 • – درصد عقب ماندگی از برنامه برابر است با: ۵۵%
 • – پیشرفت ریالی پروژه برابر است با: ( ۳۸٫۷%  = ۸۷۹,۰۰۹,۰۵۰/۲,۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰  )

تاریخ پایان پیش بینی پروژه پس از Reschedule کردن برنامه، برابر است با: ۲۰۱۷/۰۹/۲۷ معادل ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ تاخیرات ایجاد شده در پروژه نیز برابر است با: ۶۷ روز

لازم به ذکر است که فرمول محاسبه تأخیرات پروژه عبارت است از:

FINISH VARIANCE = FINISH – BASELINE FINISH

اما یک سوال بسیار مهم در اینجا این است که علت تأخیرات ایجاد شده چیست؟

قبل از تحلیل و بررسی علت تأخیرات، لازم است ۲ نکته را بیان کنم:

 1. ۲ روز در دی ماه ۹۵ و نیز از تاریخ ۹۵/۱۱/۲۴ الی ۹۵/۱۲/۰۵ به دلیل بارش سنگین برف، کارگاه تعطیل بوده است که این تعطیلی ها در جدول تحلیل تاخیرات پروژه لحاظ شده و به عنوان تاخیرات مجاز، محسوب شده است.
 2. مشکلاتی مثل کمبود نقدینگی در پروژه و عدم تامین به موقع بتن، میلگرد و … توسط کارفرما که در اکثر پروژه ها وجود دارد، در این پروژه نیز وجود داشته است. اما تا زمان بررسی تأخیرات پروژه (تاریخ ۹۶/۰۲/۳۱) این مشکلات نقش پررنگی در این پروژه نداشت و می توان گفت مهمترین عاملی که باعث ایجاد تاخیر در این پروژه شده است تاخیر در ابلاغ و یا عدم ابلاغ نقشه ها بوده است.

این جدول تحلیل تاخیرات پروژه است که توسط حامد تهیه شده است:

 

 

اما سوال مهمتر این است که: برای جبران این تخیرات چه راه کار عملی وجود دارد؟

اگر خاطرتان باشد در مراحل قبل گفتم که زمان در این پروژه عامل اصلی نیست بلکه کیفیت عامل اصلی است.

دلیلش هم این بود که همه نقشه ها در همان ابتدای پروژه آماده نبود و کارفرما هم دلیل منطقی برای اجراء پروژه در مدت ۶ ماه ارائه نمی داد. از ابتدای پروژه یعنی از تاریخ ۹۵/۱۰/۰۸ تا تاریخ بررسی یعنی ۹۶/۰۲/۳۱، تقریبا ۶۰% نقشه ها ابلاغ شده و ما بقی هنوز ابلاغ نشده است. به هر صورت، حامد این را می دانند که با افزایش زمان پروژه، هزینه های بالاسری او افزایش می یابد و احتمال سود آور بودن، پروژه نیز کاهش می یابد.

بنابراین او تصمیم می گیرد برای جبران تاخیرات ایجاد شده، کارهای زیر را به صورت روزانه پیگیری نماید:

 1. پیگیری برای دریافت مابقی نقشه ها
 2. کنترل دقیق تردرآمدها و هزینه های پروژه به صورت روزانه
 3. توجه بیشتر به کیفیت اجرای ابنیه فنی
 4. تهیه برنامه روزانه بر مبنای برنامه هفتگی و اجرای آن به صورت کامل
 5. صورتجلسه کردن فعالیت های انجام شده خارج از قرارداد و مطالبه کردن هزینه آن از کارفرما
 6. حضور مستمر و فعال در پای کار، برای مدیریت هر چه بهتر نیروی انسانی

اما هنوز در مورد دیگر هست که نیاز به بررسی و کنترل دارد:

 1. ریسک های پروژه
 2. وضعیت مالی پروژه

از ابتدای پروژه تا تاریخ بررسی و کنترل عملکرد یعنی ۹۶/۰۲/۳۱، مشکلاتی پیش آمده است که حامد از قبل بیشتر آن ها را پیش بینی کرده است. حالا حامد قصد دارد تا برنامه ریسک پروژه را نیز مطابق ماه های گذشته، به روز کرده و احتمالا ریسک های جدیدی را برای ادامه پروژه پیش بینی کند.

 

 

این برنامه ریسک حامد است که تا تاریخ ۹۶/۰۲/۳۱ به روز شده است:

همانطور که ملاحظه کردید، خوشبختانه تا الان مشکلات پیش آمده، توانسته است خطر جدی را برای حامد به وجود آورد و حامد تا الان توانسته است بیشتر مشکلات و خطرات پیش آمده را مدیریت کرده و خطر آن ها را کاهش دهد، اما الان حامد قصد دارد تا وضعیت پروژه خود را از لحاظ مالی بررسی کند. برای هر پیمانکاری بسیار مهم است که بداند آیا تا الان پروژه او سود آور بوده است یا نه؟ اگر تا الان ضرر کرده است، برای جبران این ضرر، چه کارهایی را باید انجام دهد؟ و موارد دیگر.

از ابتدای پروژه، حامد سعی کرده است به گونه ای پروژه خود را مدیریت کند تا بیشترین سود ممکن را به دست اورد.

حامد تا الان، کارهایی را خارج از قرارداد انجام داده است. البته او همه این کارها را با هماهنگی قبلی با کارفرما انجام داده است و تا الان، تمام آن کارها را با کارفرما صورتجلسه کرده و کارفرما هم متعهد شده است که هزینه آن را پرداخت کند.

در اینجا من فقط یک نمونه را برای روشن تر شدن مطلب بیان می کنم.

حامد برای ادامه آرماتور بندی و قالب بندی دیوار حائل ۱۸۱+۰۱، باید دو طرف دیوار را داربست فلزی ببندد. این آیتم در قرارداد حامد نیست و یک کار خارج از قرارداد محسوب می شود.

حامد ابتدا این موضوع را با کارفرما مطرح می کند، از آن جایی که کارفرما نفرات لازم را برای بستن داربست در اختیار ندارد انجام این کار را به خود حامد واگذار می کند و متعهد می شود که بعدا هزینه آن را به حامد پرداخت کند.

حامد نیز ۲ نفر را برای انجام این کار اختصاص می دهد و در مجموع این کار، ۲ روز طول می کشد.

هزینه این کار، به این صورت محاسبه می شود:

دستمزد روزانه کارگر ساده: ۶۰۰۰۰ تومان

تومان ۲۴۰۰۰۰= ۶۰۰۰۰*۲*۲

حالا حامد هزینه این کار را در قالب صورتجلسه انجام کارهای خارج از قرارداد، از کارفرما مطالبه می کند و کارفرما نیز بهای آن را پرداخت می کند.

برخی از پیمانکاران هستند که بدون هماهنگی با کارفرما، کاری را که خارج از قرارداد است انجام می دهند و سپس پول آن را از کارفرما مطالبه می کنند که معمولا کارفرما این موضوع را نمی پذیرد و پول آن را نیز پرداخت نمی کند.

برخی دیگر از پیمانکاران نیز، قبل از انجام کاری که خارج از قرارداد است، با کارفرما صحبت می کنند اما نمی توانند کارفرما را مجاب کنند که بعدا هزینه آن را بپردازد. در نتیجه، آن کار را انجام می دهد بدون اینکه بعدا هزینه آن را از کارفرما دریافت کنند.

به نظر شما برای انجام کارهای خارج از قرارداد، کدام روش صحیح تر و منطقی تر است؟ روش حامد یا روش های دیگر؟ قضاوت را به خود شما واگذار می کنم.

این جدول مربوط می شود به احجام اجرا شده و درآمد محقق شده پروژه تا تاریخ ۹۶/۰۲/۳۱:

 

 

این جدول نیز، سود و زیان پروژه را تا تاریخ ۹۶/۰۲/۳۱ نشان می دهد. لطفا با دقت به آن توجه کنید:

 

 

اما طبق قرارداد، حامد باید گزارش کار کرد روزانه خود را صبح روز بعد به کارفرما تحویل دهد.

همینطور او باید در پایان هر ماه نیز، گزارش عملکرد ماهانه خود را تهیه کرده و به کارفرما تحویل دهد. البته حامد از قبیل، یک فایل پاورپوینت را نیز تهیه کرده است تا در جلسات کارفرما، عملکرد اجرایی خود را به بهترین شکل ارائه دهد.

دوستان من، به طور کلی گزارشات پیشرفت پروژه اعم از: گزارش روزانه، گزارش هفتگی، گزارش ماهانه (تحلیلی) و گزارشات موردی مثل گزارش پاورپوینت عملکرد اجرایی، یکی از مهمترین خروجی های سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه هستند و در واقع این گزارشات نشان دهنده زحمات و تلاش های انجام شده هستند.

بنابراین بسیار خوب است که پیمانکاران، همانطور که به زمان. کیفیت و هزینه های پروژه خود توجه دارند به ارائه هر چه بهتر عملکرد خود در قالب گزارشات نیز، توجه جدی داشته باشند.

حالا من قصد دارم تا در جدول زیر، درباره محتوای گزارشات پیشرفت پروژه، مطالب مفیدی را برای شما بیان کنم.

 

 

حامد در ماه های دیگر نیز، فعالیت های برنامه ریزی و کنترلی را انجام می دهد تا اینکه در نهایت پروژه او در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۰ به پایان می رسد یعنی با ۸ ماه تاخیر آخرین تاریخ ارزیابی و کنترل حامد هم در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۳ انجام می شود که با هم آن را بررسی می کنیم.

 

 

آخرین وضعیت ابلاغ نقشه ها هم به این صورت است:

 

 

حالا حامد برنامه زمانبندی خود را تا تاریخ ۹۶/۱۲/۲۳ به روز می کند. در شکل زیر می توانید شمای کلی از این برنامه به روز شده را ملاحظه کنید.

 

 

اگر خاطرتان باشد در مرحله ششم، گفتم که یکی از کاربردهای بسیار مهم نمودار گانت برای کنترل پیشرفت پروژه است.

حالا با هم نگاهی به نمودار گانت رنگ شده این پروژه می اندازیم:

خطوط قرمز نشان دهنده تاریخ های اولیه پروژه است. خطوط سیاه نیز نشان دهنده تاریخ های شروع و پایان واقعی پروژه است.

 

 

در ادامه آموزش کنترل پروژه به طور کلی، این پروژه از لحاظ زمانبندی، خوب پیش نرفته است چرا که هیچ کاری در زمان پیش بینی شده، انجام نشده و پروژه تقریبا با ۸ ماه تاخیر، به پایان رسیده است.

حامد این پروژه را با احتساب ۲۵% افزایش مبلغ قرارداد با مبلغ ۲۸۲۵۶۲۵۰۰ تومان به پایان رسانده است، و در این زمان (۹۶/۱۲/۲۰) پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه %۱۰۰ می باشد.

شاید بپرسید تأخیرات ایجاده شده به چه دلیل بوده است؟

همانطور که در نمودار گانت به روز شده می بینید. تمام ابنیه فنی با تاخیر اجرا شده اند و علت اصلی این تاخیرات، به دلیل مشکلات مالی، عدم تامین به موقع بتن، میلگرد، قالب، جرتقیل و موارد دیگر است که در تعهد کارفرما بوده است، علاوه بر این، دیر ابلاغ شده نقشه ها نیز تاثیر بسزایی در تاخیر پروژه داشته است.

نکته مهمی که وجود دارد این است که: مشکلاتی مثل: تغییر نقشه ها با تاخیر در ابلاغ نقشه ها و یا عدم تامین به موقع بتن میلگرد، قالب، جرثقیل و … اجتناب ناپذیر است و در اکثر پروژه ها اتفاق می افتد اما سوال اینجاست که پیمانکار چگونه می تواند على رغم وجود این مشکلات، دچار ضرر مالی نشود و از به تأخیر افتادن پروژه نیز جلوگیری کند؟

جواب این است که پیمانکار باید حداقل ۲ یا ۳ جبهه کاری باز داشته باشد تا به محض وقوع چنین مشکلاتی، نفرات او بیکار نمانند و در قسمت دیگری مشغول به کار شوند.

این موضوع در پروژه حامد هم اتفاق افتاد. حامد همیشه ۳ یا ۴ جبهه کاری فعال داشت و به محض وقوع چنین مشکلاتی نظرات خود را به جبهه کاری دیگری انتقال می داد.

نظر شخصی من این است که کار حامد کمی بیش از اندازه، دچار پراکندگی شده بود. و این پراکندگی کار نیز تا اندازه ای باعث به تاخیر افتادن پروژه شد.

شاید حامد بیش از اندازه، به خواسته ها و نظرات کارفرما عمل میکرد و این موضوع باعث میشد که برنامه ریزی حامد به هم بریزد و در نهایت پروژه او دچار تاخیر شود.

من شخصا اعتقاد دارم که یک پیمانکار برای مدیریت هر چه بهتر نیروی انسانی خود و کارهایی که متعهد به انجام آن شده است، باید به صورت متمرکز کار کند. یعنی نباید به صورت همزمان بیشتر از ۳ جبهه کاری فعال داشته باشد. البته ممکن است کارفرما از پیمانکار خواهند که جبهه های کاری و تعداد نفرات خود را افزایش دهد. اما در این مواقع پیمانکار باید کمی فکر کند. سود و زیان خود را بسنجند و سپس تصمیم خود را به کارفرما اعلام کند.

در مجموع من اعتقاد دارم پیمانکاری موفق است که بدون قدر و برنامه ریزی کاری را انجام ندهد و همیشه به فکر سود و زیان خود باشد و علاوه بر این، همیشه به فکر ارائه یک کار باکیفیت و کاهش تأخیرات پروژه نیز باشد.

اما حامد در پایان پروژه، برنامه ریسک خود را به روز می کند تا در پروژه های مشابه آینده بتواند از آن استفاده کند.

جدول زیر، برنامه ریسک به روز شده حامد را در پایان پروژه نشان می دهد:

 

 

 

 

در مجموع به جز ریسک ها و خطراتی که حامد پیش بینی کرده بود. مشکل مهم دیگری در پروژه اتفاق نیفتاد بنابراین می توان گفت که برنامه ریزی ریسک حامد در این پروژه، موفق بوده است.

اما الان که پروژه تمام شده است، حامد باید یک کار بسیار مهم دیگر نیز انجام دهد. بله درست حدس زدید: الان توبت تحلیل و بررسی وضعیت مالی پروژه است.

اینکه حامد تا الان بابت کارهایی که انجام داده است چقدر درآمد داشته و چقدر هزینه کرده است؟ آیا او در این پروژه سود کرده با ضرر؟ اگر سود کرده، چند درصد سود کرده. آیا این درصد سود از حاشیه سود ۳۰% که در ابتدای پروژه پیش بینی کرده بود، بیشتر است یا کمتر و سوالات مهم دیگر.

این جدول، آخرین وضعیت مالی پروژه را تا تاریخ ۹۶/۱۲/۲۰ (تاریخ پایان پروژه) نشان می دهد:

 

 

همانطور که ملاحظه می کنید. سود خالص حامد در این پروژه برابر است با: ۵۴٫۰۶۲٫۵۰۰ تومان

همانطور که می دانید، حاشیه سود از فرمول زیر محاسبه می شود:

(    درآمد-هزینه/درآمد*۱۰۰     )

حالا حالا می تواند با استفاده از فرمول فوق، سود نهایی خود را از انجام پروژه محاسبه نماید.

سود نهایی حامد برابر است با: ۱۸٫۸%

دوستان من، در اینجا به پایان مراحل نهم، دهم و یازدهم می رسیم. امیدوارم تا اینجا با دقت مطالب این آموزش را دنبال کرده باشید.

در تمام مراحل آموزش کنترل پروژه سعی کرده‌ام مطالب را به گونه‌ای بیان کنم، که راحت، ساده و قابل فهم باشد. اما اگر احیا مطلبی را درست متوجه نشدید، توصیه می کنم یک بار دیگر با دقت، آن موضوع را مطالعه کنید.

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره آموزش کنترل پروژه بود، لذت برده باشید.نظرات خودتون رو واسه ما کامنت بزارین تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

حتما شما هم علاقه مندید مثله بقیه مهندسان صنایع از مقاله های جدید ما باخبر بشین، خب فقط کافیه ایمیلتونو داخل فرم زیر وارد کنید و دکمه ارسال رو بزنید. به همین راحتی :)

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ و علاقه مند به استارت اپ ها
هدفم اینه که بازار کار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف تر کنم.

اگر این مقاله برای شما مفید بود برای دوستان خود هم به اشتراک بگذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده لازم را ببرند.

آموزش نرم افزار ام اس پی برای رشته صنایع و مدیران پروژه(قسمت ۱۰)

آموزش نرم افزار ام اس پی : در قسمت های قبلی از آموزش های نرم افزار msp به آموزش تعیین شیوه تبدیل واحدها و مدت زمان خلاصه فعالیت ها پرداختیم. برای دسترسی به آموزش قبلی کلیک کنید : آموزش ام اس پراجکت

در این آموزش به موارد زیر میپردازیم :

 1. تعریف روابط، قیدها و فرجه ها
 2. مفاهیم کلی روابط
 3. ماهیت روابط
 4. انواع روابط
 5. محدودیت های طراحی روابط

 

آموزش نرم افزار ام اس پی

تعریف روابط، قیدها و فرجه ها

در ادامه آموزش نرم افزار ام اس پی هر برنامه زمان بندی مدلی شبیه سازی شده از رفتار زمانی پروژه است که بر اساس شرایط دایما تغییر شکل می دهد؛ این تغییرات اطلاعات بسیار ارزشمندی در اختیارمان می گذارند. این مدل با کمک عناصری زیربنایی شکل می گیرد که روابط، قیدها و فرجه ها هستند و در این فصل توضیح داده می شوند.

این فصل که نسبتا طولانی نیز هست هر سه عنصر را به تفصیل توضیح می دهد و در مورد روابط نیز هرچهار نوع را همراه با مسایل مربوط به تاخیرها و همپوشانی هایشان مطرح می کند. با این حال واقعیت این است که یک برنامه معمولی که به خوبی تنظیم شده باشد احتمالا از هیچ قید و فرجه ای استفاده نکرده است، اکثر روابط آن FS (یکی از چهار نوع رابطه) هستند و تاخیر و همپوشانی نیز به ندرت دارند.

برنامه مناسبی که قواعد زمان بندی پروژه را رعایت کرده باشد و خوش ساخت باشد به سادگی تهیه نمی شود .روابط، قیدها و فرجه ها همگی با نام ها و عبارت هایی مشابه آن چه در پروژه های واقعی می شنویم در اختیارمان قرار می گیرند و بسیاری از برنامه ریزان بدون حساسیت کافی و با ترجمه ضعیف مفاهیم پروژه به این عناصر برنامه هایی به وجود می آورند که کیفیت کافی ندارند. همانطور که یک ترجمه مناسب باید به جای تبدیل تک تک کلمه ها از زبان مبدا به زبان مقصد، بر مفاهیم و معانی تمرکز داشته باشد، کار شما نیز باید به جای ترجمه کلمه به کلمه مفاهیم پروژه به عناصر زمان بندی، بر ترجمه ای عمیق، مفهومی و مبتنی بر معنا متمرکز باشد .شاید مفهومی که در پروژه به شکل قید بیان می شود در ترجمه ای مناسب تبدیل به رابطه ای در ام اس پی شود و نه یک قید.

مهم ترین موضوع این فصل مفهوم روابط است که باید آن را به خوبی بیاموزید و در کار با تحلیل کافی عملیاتی کنید. این کار در ابتدا زمان بسیار زیادی از شما می گیرد، ولی با مرور زمان به اندازه زبان مادری برایتان آشنا ،ساده و سریع خواهد شد.

مفاهیم کلی روابط

در ادامه آموزش نرم افزار ام اس پی هر رابطه، منطقی را بین دو آیتم مشخص می کند. به عنوان مثال، پیش از تکمیل دیوارچینی نمی توان سفیدکاری روی آن را شروع کرد. پس بین این دو فعالیت رابطه ای وجود دارد. این رابطه دیوارچینی را به سفیدکاری مربوط می کند و اصطلاحا به فعالیت اول، که در این مثال دیوارچینی بود، پیش نیاز و به فعالیت دوم ،که در این مثال سفیدکاری بود، پس نیاز گفته می شود. دیوارچینی پیش نیاز سفیدکاری است، یعنی تا زمانی که دیوارچینی انجام نشده باشد نمی توان سفیدکاری را انجام داد. البته این مثال فقط یکی از حالت های رابطه و پیش نیازی بود، در ادامه خواهید دید که روابط تنوع فراوانی دارند.

ماهیت روابط

روابط را می توان از نظر ماهیت به دو گروه تقسیم کرد:

 • روابط اجتناب ناپذیر: روابط اجتناب ناپذیر روابطی هستند که به لحاظ ماهیت فعالیت ها شکل می گیرند. به عنوان مثال رابطه بین سفیدکاری و دیوارچینی از این نوع است؛ اصولا تا دیواری نباشد نمی توان آن را سفیدکاری کرد.
 • روابط ترجیحی: گروه دیگری از روابط نیز در برنامه ها وجود دارند که اجتناب ناپذیر نیستند، ولی به دلیلی ترجیح می دهیم در برنامه وجود داشته باشند. به عنوان مثال می توان درهای شیشه ای داخل ساختمان ها را پیش از تکمیل کارهای سنگین تر نصب کرد، ولی در این صورت احتمال دارد که در زمان اجرای آن فعالیت ها بشکنند، در نتیجه رابطه ای بین فعالیت های سنگین و نصب درهای شیشه ای برقرار می کنند تا در زمان مناسب تر انجام شود. نمونه رایجِ دیگر، نصب شیرآلات بعد از نصب درها و یراق آلات است. اگر امکان قفل کردن درها وجود نداشته  باشد، ممکن است که شیرآلات پس از نصب دزدیده شوند و به همین خاطر چنین رابطه ای می سازند. ولی به هر حال چنین روابطی اجتناب ناپذیر نیستند.

بهتر است در زمان تعریف روابط به نوع آن ها توجه شود و اگر امکان داشته باشد، با قرار دادن یادداشتی در کنار آیتم، وجود روابط ترجیحی توضیح داده شود. دلیل این امر این است که در صورت بروز انحراف در اجرا، می توان با بازبینی روابط ترجیحی، راه حل های فراوانی برای جبران عقب افتادگی ها پیدا کرد. مثلا اگر لازم باشد می توان شیرآلات را پیش از تکمیل یراق آلات نصب کرد تا کار تسریع شود و در عوض تعدادی نگهبان در کارگاه قرار داد.

برای درج یادداشت، روی آیتم دابل کلیک کنید. با این کار کادر محاوره Task Information باز می شود. به زبانه Notes کادر محاوره بروید.

 

آموزش نرم افزار ام اس پی

 

توضیحاتی که در نظر دارید را در این قسمت وارد کرده، روی OK کلیک کنید. اگر آیتمی یادداشت داشته باشد ، آیکن  در ستون Indicators نمایش داده می شود.

گروهی از روابط ترجیحی برای پیاده سازی روند اجرا طراحی می شوند. به عنوان مثال پروژه احداث ساختمانی را فرض کنید که ۱۱ طبقه دارد. برای هر طبقه یک فعالیت دیوارچینی و یک فعالیت سفیدکاری ساخته شده است و دیوارچینی هر طبقه پیش نیاز سفیدکاری همان طبقه شده است. اگر روابط را در همین حد نگه داریم، ممکن است اجرای بعضی سفیدکاری ها همزمان شود، در حالی که قصد داریم سفیدکاری را با یک گروه کاری انجام دهیم و در نتیجه در هر زمان فقط یکی از طبقات سفیدکاری خواهد شد. در این حالت معمولا روابطی ترجیحی بین سفیدکاری طبقات مختلف می سازند تا از پایین ترین طبقه یا بالاترین طبقه شروع شود و به ترتیب جلو رود.

چنین روابطی چندان مناسب نیستند، زیرا انعطاف پذیری کافی ندارند. اگر به عنوان مثال دیوارچینی  طبقهای به هر دلیل متوقف شود، سفیدکاری نیز در همان طبقه متوقف  میشود، در حالی که در عمل می توان آن طبقه را رها کرد و سفیدکاری طبقات بعدی را انجام داد. برای رفع این مشکل باید به جای تعریف رابطه، از تسطیح منابع کمک گرفت.

انواع روابط

در ادامه آموزش نرم افزار ام اس پی در ام اس پی و اکثر نرم افزارهای برنامه ریزی، چهار نوع رابطه به شرح زیر وجود دارد:

 • Finish-to-Start یا FS: فعالیت دوم بعد از پایان فعالیت اول شروع خواهد شد .
 • Start-to-Finish یا SF: فعالیت دوم زمانی آغاز خواهد شد که پیش از شروع فعالیت اول پایان یابد.
 • Finish-to-Finish یا F: فعالیت دوم زمانی شروع می شود که همزمان با فعالیت دوم تمام شود.
 • Start-to-Start یا SS: فعالیت دوم همزمان با فعالیت اول آغاز می شود.

البته در ادامه خواهید دید که تعریف های بالا تقریبی هستند و نیاز به اصلاح دارند، ولی برای ایجاد تصویر اولیه مناسبند.

شکل زیر چهار نوع رابطه را نشان می دهد.

 

آموزش نرم افزار ام اس پی

روابط معمولا همپوشانی یا تاخیر نیز دارند. به عنوان مثال، فرض کنید قرار است ستون شماره ۱۱ بعد از ستون شماره ۱۰ساخته شود. در این صورت باید ستون ۱۰ را بتن ریزی کرد، قالب آن را باز کرد، با آن قالب ستون شماره ۱۱ را قالب بندی کرد و کار را ادامه داد. بنا بر این باید بتن ریزی ستون ۱۰ را پیش نیاز قالب بندی ستون ۱۱ کنیم (از نوع FS). ولی در عمل نمی توان بلافاصله بعد از بتن ریزی قالب را باز کرد و باید مدت زمانی صبر کرد تا بتن به حدی کافی از گیرش برسد. بنا بر این باید به رابطه تاخیری بدهیم تا به فرض قالب بندی ستون

۱۱ دو روز بعد از بتن ریزی ستون ۱۰ انجام شود.

شکل های زیر چهار نوع رابطه را در دو حالت مختلف (با تاخیر و با همپوشانی) نشان می دهد.

 

آموزش نرم افزار ام اس پیآموزش نرم افزار ام اس پی

 

 

آموزش نرم افزار ام اس پی

تاخیرها و همپوشانی ها را می توان علاوه بر مدت زمان، بر حسب درصد نیز وارد کرد. در این حالت درصدی از فعالیت پیش نیاز به عنوان تاخیر یا همپوشانی به کار می رود. مثلا اگر فعالیت پیش نیاز ۱۰ روزه باشد و رابطه ای با تاخیر ۲۰٪ وارد کنید، در عمل ۲ روز تاخیر در نظر گرفته می شود. تفاوت اصلی این دو حالت در این است که اگر تاخیر و همپوشانی را به صورت مدت زمان وارد کنید، همیشه ثابت خواهد بود، ولی اگر آن را بر حسب درصد وارد کنید و مدت زمان فعالیت اول تغییر کند، تاخیر و همپوشانی نیز اصلاح خواهد شد.

تعریفی که پیش از این برای انواع روابط ارائه شد برای درک رفتار فعالیت هایی که فقط یک رابطه دارند کافی است؛ ولی اگر تعداد روابط بیشتر باشد و به خصوص از روابط نامعمولی مانند SF استفاده شده باشد، باید تعاریف دقیق تر و کامل تر را در نظر داشت.

پیش از یادگیری تعریف دقیق روابط، قاعده مهمی را یاد بگیرید:

اضافه شدن رابطه ها هیچگاه باعث زودتر شروع شدن پس نیاز نمی شود.

به عبارت دیگر، وقتی روابط را اضافه می کنید، یا روی فعالیت تاثیری نمی گذارند، یا اجرای آن را به تاخیر می اندازد.

آیتم های برنامه زمان بندی همیشه تمایل دارند که در زودترین تاریخ های ممکن انجام شوند، ولی عناصر زمان یندی، یعنی روابط، قیدها، تسطیح منابع و تقویم ها، همگی عواملی هستند که آن ها را مجبور به دیرتر انجام شدن می کنند.

تعریف دقیق چهار نوع رابطه از این قرار است:

 • FS: فعالیت پس نیاز پیش از پایان یافتن پیش نیاز آغاز نخواهد شد.
 • SF: فعالیت پیش نیاز پیش از شروع پس نیاز، آغاز نخواهد شد.
 • SS: فعالیت پس نیاز پیش از شروع پیش نیاز، آغاز نخواهد شد.
 • FF: فعالیت پس نیاز پیش از پایان یافتن پیش نیاز، آغاز نخواهد شد.

شکل زیر عملکرد روابط را نشان می دهد.

 

 

در این شکل ها محدوده غیر مجاز شروع و پایان هریک از روابط مشخص شده است. وقتی بیش از یک رابطه وجود داشته باشد، محدوده های غیر مجاز با هم ترکیب می شوند و محدوده های غیر مجاز بزرگ تری می سازند.

محدودیت های طراحی روابط

دو محدودیت کلی در طراحی روابط ام اس پی وجود دارد که از این قرارند:

 1. نمی توان بین دو آیتم بیش از یک رابطه برقرار کرد.
 2. روابط نباید دوری باشند.

روابط دوری تناقض ایجاد می کنند، به همین خاطر در هیچ نرم افزاری مجاز نیستند. منظور از رابطه دوری ،رابطه ای است که فعالیتی که مستقیم یا غیر مستقیم پس نیاز فعالیت دیگری هست را پیش نیاز آن کند.

مجموعه روابط زیر نمونه ای از روابط دوری هستند:

 1. Task 1                     ۳fs
 2. Task 2                     ۱fs
 3. Task 3                     ۲fs

در این ترکیب فعالیت اول پیش نیاز دومی، دومی پیش نیاز سومی و سومی پیش نیاز اولی شده است، یعنی حلقه ای از روابط به وجود آمده است. اگر رابطه ای که قصد دارید وارد کنید دور ایجاد کند، رابطه شکل نمی گیرد و پیغام خطای شکل زیر نمایش داده می شود.

 

آموزش نرم افزار ام اس پی

 

محدودیت دیگر این است که دو فعالیت بیش از یک رابطه نمی پذیرند. اگر سعی کنید رابطه دوم را ایجاد کنید ،پیغام خطای شکل زیر نمایش داده می شود.

 

آموزش نرم افزار ام اس پی

 

ولی ایجاد بیش از یک رابطه بین دو فعالیت الزاما تناقضی ایجاد نمی کند. به عنوان مثال منطقا باید بتوان حالتی ایجاد کرد که آیتم دوم زودتر از آیتم اول شروع نشود و زودتر از آن هم تمام نشود، یعنی ترکیبی از SS و FF.

چنین کاری در پریماورا ممکن است، ولی ام اس پی اجازه آن را نمی دهد.

اگر منطقی که بین دو فعالیت حاکم است وجود بیش از یک رابطه را حکم می کند، یک راه حل این است که فعالیت ها را خرد کنید و برای زیرمجموعه های آن چند رابطه بسازید.

 

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره آموزش نرم افزار ام اس پی بود، لذت برده باشید.نظرات خودتون رو واسه ما کامنت بزارین تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

حتما شما هم علاقه مندید مثله بقیه مهندسان صنایع از مقاله های جدید ما باخبر بشین، خب فقط کافیه ایمیلتونو داخل فرم زیر وارد کنید و دکمه ارسال رو بزنید. به همین راحتی :)

 

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، فعال در حوزه دیجیتال‌مارکتینگ و علاقه‌مند به استارت‌آپ‌ها هدفم اینه که بازار کار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف‌تر کنم.

اگر این مقاله برای شما مفید بود برای دوستان خود هم به اشتراک بگذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده لازم را ببرند.

آموزش ام اس پراجکت

آموزش ام اس پراجکت (MSP) برای مهندسین صنایع(قسمت ۹)

آموزش ام اس پراجکت

آموزش ام اس پراجکت : در این آموزش به ادامه آموزش قبلی یعنی آموزش کامل نرم افزار ام اس پروجکت میپردازیم. این آموزش شامل موارد زیر است :

 1. تعیین شیوه تبدیل واحدها
 2. مدت زمان خلاصه فعالیت ها

آموزش ام اس پراجکت

تعیین شیوه تبدیل واحدها

به شکل زیر توجه کنید. در این شکل دو فعالیت با مدت زمان های ۲۱ روز و ۱ ماه وارده شده اند.

 

در ادامه آموزش ام اس پراجکت

 

با این که مدت زمان دو فعالیت یکسان نیست، میله های گانت آن ها مدت زمان های روزشمارِ یکسانی را نشان می دهند. تعطیلی های تقویم هرچه باشد، به هر دو فعالیت یکسان اعمال می شود، زیرا در بازه های یکسانی از تقویم هستند و برای آن ها تقویم های متفاوتی نیز تعریف نشده است.

چنین مسایلی دایما در برنامه ها به چشم می خورند و برای بسیاری از افراد مشکل ایجاد می کنند. مسئله این است که واحدهای مختلف زمانی باید با ضرایبی به یکدیگر تبدیل شوند .وقتی مدت زمانی را بر حسب روز وارد می کنید، باید با مجموعه ای از ضرایب به دقیقه تبدیل شود و در مورد ماه نیز چنین قاعده ای برقرار است. انتظار دارید واحدها با چه ضرایبی تبدیل شوند؟

توافقی عمومی در مورد ضرایب تبدیل وجود ندارد. به همین خاطر گزینه هایی برای این منظور وجود دارد و می توانید ضرایب دلخواه خود را در آن ها وارد کنید. برای دسترسی به گزینه ها File| Options را اجرا کنید تا کادر محاوره Project Options باز شود. در این کار محاوره زبانه Schedule را انتخاب کنید.

 

آموزش ام اس پراجکت

 

در این زبانه سه گزینه برای تنظیم ضرایب تبدیل واحدهای زمانی وجود دارد:

 • Hours per day: ضریب تبدیل روز به ساعت
 • Hours per week: ضریب تبدیل هفته به ساعت
 • Days per month: ضریب تبدیل ماه به روز

با این سه ضریب، تکلیف شیوه تبدیل تمام واحدهای زمانی مشخص می شود و Project می داند که چگونه هریک از آن ها را به دقیقه تبدیل کند.

هر ماه به طور پیش فرض ۲۱ روز کاری در نظر گرفته می شود، به همین خاطر دو فعالیتی که یکی ۲۱ روزه و دیگری یک ماهه بود مدت زمان کاری و روزشمار برابری داشتند.

ضرایب پیش فرضِ تبدیل واحدهای زمانی با ذهنیت مدت های کاری ساخته شده اند، در حالی که بسیاری از مخاطبان واحدها را با ضرایب تقویمی تبدیل می کنند. اگر گمان می کنید چنین مخاطبانی دارید، بهتر است پیش از وارد کردن مدت زمان ها مقدارها را به صورت زیر اصلاح کنید:

 • ۸ :Hours per day
 • Hours per week: 56 (به معنی ۷ روز کاری، که هرکدام ۸ ساعته هستند)
 • ۳۱ :Days per month

توجه داشته باشید که این تنظیم ها ارتباط مستقیمی با تقویم های کاری ندارند و فقط برای تبدیل واحدهای زمانی به کار می روند.

در ادامه آموزش ام اس پراجکت بسیاری اوقات مدت زمان فعالیت ها از کارشناسان حوزه های کاری دریافت می شود و احتمال دارد که مدت زمان ها را به جای روز، بر حسب هفته یا ماه به شما بدهند. در این صورت حتما باید از ایشان بپرسید که منظورشان از هفته و ماه چیست و تنظیم های واحدهای زمانی را طوری مشخص کنید که به ذهنیت اکثر آن ها نزدیک تر باشد. معمولا مقادیری که پیش از این پیشنهاد شد به ذهنیت اکثر افراد نزدیک تر است. اگر گمان می کنید استفاده از واحدهای زمانی متعدد سوتفاهم ایجاد می کند، تمام مدت زمان ها را با واحد یکسانی مانند روز وارد کنید.

پس از این توضیحات، برمی گردیم به برنامه نمونه ای که تصویر آن پیش از این ارائه شده بود. فرض کنید تعداد روزهای ماه را به ۳۱ تبدیل کنیم. نتیجه در شکل زیر دیده می شود.

 

 

آیا انتظار داشتید که میله سفت کاری که یک ماه بود بلندتر از قبل ترسیم شود؟ ولی نتیجه این است که مقدار فیلد Duration آن فعالیت تغییر کرده است و میله به اندازه قبل ترسیم شده است.

در ابتدای فصل منطق رفتاری Project در مورد مدت زمان ها توضیح داده شد. وقتی مدت زمان ۱ ماه وارد شده بود، ضریب تبدیل ماه به روز ۲۱ بود، در نتیجه ۱ ماه با همین ضریب به دقیقه تبدیل و ذخیره شده بود. بعد از آن ضریب به ۳۱ تبدیل شد ، ولی در این حالت مدت زمان جدیدی وارد نشده است. در این حالت مقداری که قبلا بر حسب دقیقه ذخیره شده بود و بنا هم نیست که تغییری کرده باشد، با ضریب جدید به ماه تبدیل و نمایش داده شده است، که نتیجه ۶۷/۱ ماه است.

بنابراین: همیشه ضرایب تبدیل مد  زمان را پیش از وارد کردن مد  زمان ها تنظیم کنید.

اگر در حالت فعلی دوباره مدت زمان ۱ ماه را در فیلد مدت زمان وارد کنید، نتیجه ای که در شکل زیر نمایش داده شده است را خواهید گرفت.

 

 

در این حالت وقتی مدت زمان ۱ ماه را وارد می کنید، به تنظیم ها مراجعه می شود و این مقدار بر حسب ضرایب تبدیلِ فعلی به دقیقه تبدیل می شود. نتیجه این است که این بار ۱ ماه برابر با ۳۱ روز می شود و میله فعالیت بزرگ تر از فعالیت ۲۱ روزه می شود.

بهتر است در هر برنامه فقط از یک واحد زمانی استفاده کنید. بهترین واحد زمان برای اکثر پروژه ها روز است.

مدت زمان خلاصه فعالیت ها

در ادامه آموزش ام اس پراجکت فیلد مدت زمان خلاصه فعالیت ها قابل ویرایش نیست. در واقع خلاصه فعالیت ها برای خلاصه سازی اطلاعات فعالیت های زیرمجموعه خود هستند و در نتیجه تعداد فیلدهای قابل ویرایش آن ها بسیار کمتر است.

وقتی مدت زمان و سایر مشخصه های زمان بندی را وارد کنید، تاریخ شروع و پایان فعالیت ها مشخص می شود.

تاریخ شروع هر خلاصه فعالیت برابر با زودترین تاریخ شروع زیرمجموعه هایش و تاریخ پایان آن برابر با دیرترین تاریخ پایان خواهد بود. بعد از این که این دو تاریخ مشخص شوند، مدت زمان خلاصه فعالیت بر این اساس محاسبه خواهد شد.

آنچه گفته شد درباره منطق کلاسیک برنامه ریزی بود. اگر برنامه ریزی خلاصه فعالیت خودکار نباشد، منطق دیگری حاکم خواهد بود. البته در نظر داشته باشید که وقتی آیتمی به خلاصه فعالیت تبدیل می شود، نوع برنامه ریزی آن نیز به خودکار تبدیل می شود و اگر مایل باشید باید بعد از تبدیل آن به خلاصه فعالیت، نوع برنامه ریزی آن را تغییر دهید.

شکل زیر برنامه نمونه ای را نشان می دهد که یک خلاصه فعالیت با سه فعالیت زیرمجموعه آن دارد. خلاصه فعالیت بر خلاف روند معمول، برنامه ریزی خودکار ندارد.

 

 

در ادامه آموزش ام اس پراجکت در این حالت با این که مدت زمان تمام زیرمجموعه ها مشخص شده است، مدت زمان خلاصه فعالیت مقدار پیش فرض یک روز را نشان می دهد. در نمودار گانت نیز یک روزه ترسیم شده است، ولی نوار باریکی به اندازه مدت زمان زیرمجموعه هایش نیز ترسیم شده است. می توانید هر مدت زمانی که مایل باشید را به این خلاصه فعالیت اختصاص دهید.

 

آموزش ام اس پراجکت

 

در این حالت نیز میله اصلی خلاصه فعالیت، که به شکل یا   است، مدت زمان خلاصه فعالیت را نشان می دهد، و میله باریکی که زیر آن ترسیم شده است خلاصه سازی شده مدت زمان های زیرمجموعه ها را ارائه می کند.

استفاده از این روش زمانی کاربرد دارد که برنامه ریزی کل به جز باشد. یعنی مدت زمان هایی برای برخی خلاصه فعالیت ها مشخص شده باشد و به هر دلیل الزامی باشند. در این صورت می توان برنامه ریزی خلاصه فعالیت را غیر خودکار و مدت زمان را برای آن مشخص کرد.

اگر ترکیب مشخصات زیرمجموعه های چنین خلاصه فعالیت هایی با مشخصات خلاصه فعالیت هماهنگ نباشد ،علامت های اخطاردهنده ای نمایش داده می شوند.

با وجود این که چنین قابلیت هایی کاملا جدید هستند و در نسخه های قبل از ۲۰۱۰ نرم افزار وجود نداشتند، استفاده از آن ها به هیچ وجه توصیه نمی شود، زیرا با ماهیت پویا و عملیاتی برنامه های زمان بندی در تناقض هستند و پتانسیل زیادی برای تبدیلِ برنامه به یک نقاشی بی کاربرد دارند. تمام قابلیت هایی که با کمک برنامه ریزی غیر خودکار به دست خواهید آورد را می توانید با ابزارهای دیگری که با منطق برنامه ریزی سازگاری بیشتری دارند پیاده سازی کنید.

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره آموزش ام اس پراجکت بود، لذت برده باشید.نظرات خودتون رو واسه ما کامنت بزارین تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

حتما شما هم علاقه مندید مثله بقیه مهندسان صنایع از مقاله های جدید ما باخبر بشین، خب فقط کافیه ایمیلتونو داخل فرم زیر وارد کنید و دکمه ارسال رو بزنید. به همین راحتی :)

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ و علاقه مند به استارت اپ ها
هدفم اینه که بازار کار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف تر کنم.

اگر این مقاله برای شما مفید بود برای دوستان خود هم به اشتراک بگذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده لازم را ببرند.

آموزش کامل نرم افزار ام اس پروجکت

آموزش کامل نرم افزار ام اس پروجکت(قسمت ۸)

آموزش کامل نرم افزار ام اس پروجکت

آموزش کامل نرم افزار ام اس پروجکت : در این آموزش به موارد زیر میپردازیم :

 1. تنظیم مدت زمان فعالیت ها
 2. روش های تعیین مدت زمان
 3. تاثیر نوع برنامه ریزی بر مدت زمان
 4. واحدهای مدت زمان
 5. مدت زمان های روزشمار
 6. مدت زمان های تخمینی
 7. وارد کردن مدت زمان
 8. کنترل مدت زمان در نمودار گانت

 

آموزش کامل نرم افزار ام اس پروجکت

 

برای دسترسی به آموزش های قبلی نرم افزار msp کلیک کنید : آموزش نرم افزار ام اس پی

تنظیم مدت زمان فعالیت ها

معمولا یکی از اولین کارهایی که بعد از تدوین ساختار شکست کار و فعالیت ها انجام می شود، برآورد و ثبت مدت زمان های آن هاست. در این آموزش تمام اطلاعاتی که در مورد ثبت مدت زمان فعالیت ها و درک شیوه محاسبه مدت زمان خلاصه فعالیت ها نیاز دارید مطرح خواهد شد.

نکته مهم دیگری که در مورد مدت زمان ها وجود دارد، شیوه تبدیل واحدها به یکدیگر است که متاسفانه برای بسیاری از کاربران مشکل ایجاد می کند. این مشکل یا به خاطر مسلط نبودن به مفهوم زمان در نرم افزار یا اشتباه گرفتن آن با تنظیم های تقویم است. بهتر است مطالب این آموزش را کاملا بیاموزید تا در مباحث پیشرفته تر دچار مشکل نشوید.

روش های تعیین مدت زمان

در ادامه آموزش کامل نرم افزار ام اس پروجکت پیش از این توضیح داده شد که بین بسیاری از فیلدها وابستگی هایی وجود دارد. فیلد مدت زمان نیز به بسیاری فیلدهای دیگر وابسته است. مهم ترین وابستگی، وابستگی به مقدار کار است که در فیلد Work مشخص می شود.

ترکیب این دو فیلد به همراه میزان تخصیص منابع تکمیل می شود.

به عنوان مثال فعالیتی را فرض کنید که برای مدت زمان آن مقدار ۱۰ روز وارد شده باشد و در تمام این مدت دو نیروی تمام وقت به کار آن گمارده شده باشند. در این صورت مقدار کار در تقویم استانداردی که روزی ۸ ساعت کار دارد ،۱۶۱ نفر ساعت خواهد بود. حال اگر میزان تخصیص ها (دو نفر تمام وقت) ثابت باشد و مقدار کار را به ۱۲۰ نفر ساعت تبدیل کنیم، مدت زمان فعالیت به ۵/۷ روز تبدیل خواهد شد.

همانطور که متوجه شده اید این رابطه زمانی برقرار است که برنامه منبع داشته باشد. هر برنامه ای منبع ندارد و در مورد چنین برنامه هایی مدت زمان وابستگی معنی داری با کار و میزان تخصیص نخواهد داشت.

در این آموزش ابتدا تعیین دستی مدت زمان توضیح داده می شود. این کار تنها روش برای تعیین مدت زمان فعالیت های برنامه های بدون منبع است. در مورد برنامه هایی که منبع داشته باشند نیز می توان از این روش استفاده کرد، ولی می توان به جای آن مقدار کار و میزان تخصیص ها را وارد کرد. این مسئله در انتهای آموزش توضیح داده می شود.

تاثیر نوع برنامه ریزی بر مدت زمان

در ادامه خواهید دید که برنامه ریزی هر آیتم خودکار یا دستی است و این تنظیم که در فیلد Task Mode وارد می شود و از قابلیت های جدید نسخه ۲۰۱۰ بود چه تاثیرهایی در کار دارد. در حال حاضر مسئله ای که باید در این حوزه بدانید این است که فیلد مدت زمان فعالیت هایی که دستی برنامه ریزی می شوند بعد از ساخت تهی است و فیلد مدت زمان فعالیت هایی که خودکار برنامه ریزی می شوند مقدار پیش فرض ۱ روز را نشان می دهد.

اگر برنامه ریزی فعالیتی از نوع خودکار باشد فیلد مدت زمان آن نمی تواند تهی باشد و نمی توانید مقدار آن را پاک کنید.

در هر دو حالت برنامه ریزی می توان تاریخ شروع و پایان را وارد کرد تا مدت زمان بر آن اساس محاسبه شود. انجام این کار کاملا با منطق برنامه ریزی در تناقض است و اکیدا توصیه می شود که از آن اجتناب کنید.

فیلد Task Mode به طور پیش فرض در نمای گانت نمایش داده می شود و نوع برنامه ریزی فعالیت را با یکی از دو آیکن زیر نمایش می دهد:

 1. برنامه ریزی خودکار (Auto Scheduled)
 2. برنامه ریزی دستی (Manually Scheduled)

واحدهای مدت زمان

مدت زمان فقط به یک صورت در بانک اطلاعاتی برنامه ذخیره می شود: دقیقه.

مدت زمان ها را به هر ترتیبی که وارد کنید، به دقیقه تبدیل شده، در فایل ذخیره می شوند. در زمان نمایش نیز مدت زمان هایی که بر حسب دقیقه هستند به واحدهای دیگر تبدیل شده، نمایش داده می شوند. در نظر داشتن این مسئله جلوی بروز بسیاری از مشکلاتی که در آینده نزدیک به آن ها اشاره خواهد شد را می گیرد.

مدت زمان را با واحدهای مختلفی می توان وارد کرد. علامت واحدها از این قرار است:

 • دقیقه :min ،m و  mins
 • ساعت : hours ،hour ،hrs ،hr h
 • روز :day ،dy ،d و days
 • هفته:  week ،wks ،wk ،w  و weeks
 • ماه : month ،mons ،mon ،mo و months

بزرگی و کوچکی حروف اهمیتی ندارد. واحد را باید بعد از مقدار وارد کرد و می توان آن را با فاصله یا بدون فاصله تایپ کرد. از علامت های متعددی که برای هر واحد وجود دارد، یکی پیش فرض است و بعد از وارد کردن مقدار، علامت به مقدار پیش فرض تبدیل می شود.

اگر قبلا مقداری وارد نشده باشد و مقدار جدید را بدون واحد وارد کنید، واحد آن روز خواهد بود این پیش فرض را می توان در تنظیم ها تغییر داد. اگر قبلا واحدی وارد شده باشد و مقدار جدید را بدون واحد وارد کنید، واحد قبلی برایش به کار خواهد رفت.

مدت زمان های روزشمار

در ادامه آموزش کامل نرم افزار ام اس پروجکت تمام واحدهای گفته شده مدت زمان های کاری هستند. یعنی اگر فعالیتی با ۲ days وارد شده باشد و در روز جمعه آغاز شود، یک روز کاری آن در روز جمعه انجام می شود، شنبه و یکشنبه که تعطیل هستند در نظر گرفته نمی شوند و در نهایت در پایان دوشنبه که روز کاری است تمام می شود. تعطیلی های تقویم قابل تنظیم هستند و این مسئله در آموزش های بعدی از سری آموزش های ام اس پی توضیح داده می شود.

علاوه بر واحدهای گفته شده، که واحدهای مبتنی بر زمان های کاری هستند، واحدهای دیگری برای مدت زمان های فارغ از تعطیلی یا اصطلاحا روزشمار نیز وجود دارد. این واحدها مشابه واحدهای قبلی هستند، با این تفاوت که در ابتدای پسوند آن ها e (ابتدای elapsed)قرار می گیرد. به این ترتیب ۱ edays به معنی یک روزِ فارغ از تعطیلی خواهد بود.

اصولا اکثرِ مدت زمان ها معمولی وارد می شوند و فقط برخی از آن ها روزشمار هستند. به عنوان مثال اگر احیانا برای مدت گیرش بتن فعالیتی تعریف کرده باشید، باید مدت زمان آن را فارغ از تعطیلی وارد کنید، زیرا گیرش بتن در صورت تعطیل بودن کارگاه متوقف نخواهد شد.

در نظر داشته باشید که رفتار مدت زمان های روزشمار در برخی مواقع مطابق انتظار نیست و در نتیجه بهتر است تا جای ممکن از آن ها اجتناب کنید.

مدت زمان های کاری برای بسیاری از مخاطبان عجیب هستند، زیرا با تفاضل تاریخ پایان و شروع هماهنگ نیستند. مثلا ممکن است فعالیتی ۱/۱/۸۸ آغاز شده باشد و ۱/۱/۸۹ تمام شده باشد، ولی فیلد مدت زمان به جای ۳۶۵ روز، مقداری مانند ۳۲۱ روز نشان دهد. مخاطبانی که با اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه آشنا نیستند گمان می کنند که اشتباهی رخ داده است، در حالی که در واقع مدت زمان گزارش شده تعداد روزهای کاری بازه ۱/۱/۸۸ تا ۱/۱/۸۹ است. اگر لازم باشد می توانید برای رفع این مشکل فیلدهای اختصاصی بسازید که مدت زمان های روزشمارِ فارغ از تعطیلی هر فعالیت را محاسبه کرده، نشان دهد.

مدت زمان های تخمینی

در ادامه آموزش کامل نرم افزار ام اس پروجکت نکته دیگری که در مورد مقادیر مدت زمان وجود دارد، مدت زمان های تخمینی است. اصولا تمام مدت زمان ها تخمینی هستند، ولی گاهی میزان تخمینی بودنِ آن ها از حدی بیشتر است و نیاز به توجه خاص دارد. در این موارد می توانید در انتهای واحد علامت سوال قرار دهید. به عنوان مثال ۵ days? به معنی مدت زمان ۵ روزه ای است که به آن شک داریم، تقریب آن زیاد از حد است ، یا به هر دلیل دیگری نیاز به توجه و احیانا اصلاح بعدی دارد.

تخمینی بودن مدت زمان هیچ تاثیری در محاسبات ندارد، فقط علامتی را نمایش می دهد که مسئله را به شما یادآوری کند. البته نکته جالب در مورد مدت زمان های تخمینی این است که اگر مدت زمان دیگری را تحت تاثیر بگذارد، آن مدت زمان نیز تخمینی به شمار خواهد رفت. اگر خلاصه فعالیتی داشته باشید که حتی یکی از فعالیت هایش مدت زمانی تخمینی داشته باشد ، مدت زمان آن خلاصه فعالیت و تمام خلاصه  فعالیت های مادرش نیز تخمینی می شوند و با علامت سوالی که در انتهای مقدار نمایش داده می شود مشخص می شوند.

 

وارد کردن مدت زمان

در ادامه آموزش کامل نرم افزار ام اس پروجکت مدت زمان ها را باید در فیلد Duration وارد کرد. این فیلد پرکاربرد است و به همین خاطر به طور پیش فرض در نمای گانت وجود دارد. به راحتی می توانید فیلد مدت زمان هر فعالیتی که مایل بودید را انتخاب کرده، مدت زمان را با رعایت مسایلی که در مورد واحدها گفته شد وارد کنید. شکل زیر برنامه ای را نشان می دهد که مدت زمان های فعالیت هایش وارد شده اند.

 

آموزش کامل نرم افزار ام اس پروجکت

 

همانطور که می بینید با وارد کردن مدت زمان ها میله های نمودار گانت نیز شکل می گیرند. هر فعالیت میله ای در نمودار گانت دارد که از تاریخ شروع آن فعالیت تا تاریخ پایانش امتداد می یابد و در نتیجه مدت زمان روزشمار آن را هم نشان می دهد.

کنترل مدت زمان در نمودار گانت

به شکل زیر توجه کنید. در این شکل مدت زمان فعالیتی وارد شده است و میله گانت آن نیز دیده می شود.

 

 

در نمودار گانت دیده می شود که فعالیت از روز دوشنبه (M) آغاز شده و در پایان روز جمعه (F) تمام شده است .اکنون تصور کنید که مدت زمان فعالیت که ۵ روز بود را به ۶ روز تبدیل کنیم. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شکل زیر نتیجه را نشان می دهد.

 

 

اگر انتظار داشتید که فعالیت در پایان روز شنبه تکمیل شود، اشتباه کرده اید. روزهای شنبه و یکشنبه در تقویم استاندارد Project تعطیل هستند و به همین خاطر یک روز کاری اضافه فعالیت در روز دوشنبه هفته بعد تکمیل خواهد شد. روزهای تعطیل در نمودار گانت با پس زمینه خاکستری نمایش داده می شوند تا مخاطب را راهنمایی کنند. در شکل های قبل مشخص است که روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند.

اکنون اگر مدت زمان فعالیت را به مدت زمان روزشمار تبدیل کنیم، یعنی به جای ۶ days مقدار ۶ edays را وارد کنید، تعطیلی ها در نظر گرفته نخواهند شد.

 

آموزش کامل نرم افزار ام اس پروجکت

 

از نمودار گانت مشخص می شود که تاریخ شروع اصلی فعالیت روز شنبه بوده است ، ولی چون این روز تعطیل بوده است در حالت های قبلی در روز دوشنبه، که اولین روز کاری بعد از تاریخ شروع ممکنِ فعالیت است، آغاز شده بود. در حال حاضر فعالیتی داریم که اولین روز کار آن در روزی غیر کاری است! می توانید حدس بزنید که اگر مدت زمان آن را یک روز دیگر اضافه کنیم، آخرین روز کار آن نیز در روزی غیر کاری خواهد بود.

 

آموزش کامل نرم افزار ام اس پروجکت

 

احتمالا متوجه شده اید که فیلد مدت زمان فعالیت در شکل های قبل پس زمینه دارد. یکی از قابلیت هایی که در نسخه ۲۱۱۷ به Project اضافه شد این است که وقتی مقدار فیلدی ویرایش می شود، آن فیلد و تمام فیلدهای دیگری که به خاطر ویرایش آن تغییرکرده اند با پس زمینه آبی کمرنگ متمایز می شوند. وقتی فایل را ذخیره کنید یا کلید F9 را بزنید، پس زمینه ها محو خواهند شد. پس زمینه ها در زمان چاپ نیز وجود نخواهند داشت و فقط برای اطلاع رسانی به برنامه ریز طراحی شده اند. بهتر است همیشه به پس زمینه ها دقت کنید و ببینین که اصلاحات چگونه بر قسمت های مختلف برنامه تاثیر می گذارند و تاثیرها را در ذهن خود تحلیل کنید.

 

 

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره آموزش کامل نرم افزار ام اس پروجکت بود، لذت برده باشید.نظرات خودتون رو واسه ما کامنت بزارین تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

حتما شما هم علاقه مندید مثله بقیه مهندسان صنایع از مقاله های جدید ما باخبر بشین، خب فقط کافیه ایمیلتونو داخل فرم زیر وارد کنید و دکمه ارسال رو بزنید. به همین راحتی :)

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ و علاقه مند به استارت اپ ها
هدفم اینه که بازار کار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف تر کنم.

اگر این مقاله برای شما مفید بود برای دوستان خود هم به اشتراک بگذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده لازم را ببرند.

آموزش مدیریت پروژه رایگان

آموزش مدیریت پروژه رایگان | (مراحل ۶ام ۷ام ۸ام)

آموزش مدیریت پروژه رایگان

آموزش مدیریت پروژه رایگان : در آموزش های قبلی به بررسی مراحل ابتدایی تا مرحله پنجم آموزش مدیریت پروژه پرداختیم. آموزش زیر شامل موارد زیر است :

 1. تهیه نمودار گانت
 2. بررسی منابع
 3. برنامه ریزی ریسک

آموزش مدیریت پروژه رایگان

مرحله ششم : تهیه نمودار گانت

آموزش مدیریت پروژه رایگان : نمودار گانت، فعالیت های پروژه و روابط ما بین آن ها را در مقیاس زمان و به صورت یک نمودار میله ای افقی، نمایش می دهد.

نمودار گانت سه مزیت بسیار مهم و کاربردی دارد که عبارتند از:

 1. نمودار گانت، بهترین روش برای ارائه برنامه پروژه به دیگران است.
 2. نمودار گانت، روزهای پر کار پروژه (همپوشانی فعالیت ها را) به خوبی نشان می دهند.
 3. نمودار گانت، بهترین وسیله برای کنترل پیشرفت پروژه است.

یک روش استاندارد برای استفاده کاربرانی از نمودار گانت وجود دارد و آن روش به این صورت است که:

پیمانکار پس از انجام برنامه ریزی های اولیه، کار را شروع می کند. سپس هر ماه پس از به روز کردن برنامه زمانبندی نمودار گانت برنامه را نیز رنگ می کند. شاید بپرسید فایده رنگ کردن نمودار گانت چیست؟

من به شما خواهم گفت: برای کارفرما، مدیر عامل، مدیر پروژه و هر شخص دیگری که زمان زیادی ندارد و می خواهد بداند که پروژه شما تا الان چطور پیش رفته است. نمودار گانت رنگ شده، بهترین وسیله است.

در مرحله قبل، حامد زمان کل پروژه را از ۱۰ ماه به ۶ ماء کاهش داد. الان نمودار گانت برنامه حامد نیز آماده شده است.

شکل زیر نمودار گانت برنامه حامد را نشان می دهد: ((به دلیل تعداد زیاد فعالیت ها برنامه تا سطح ۲ نمایش داده شده است))

 

آموزش مدیریت پروژه رایگان

 

مرحله هفتم : بررسی منابع

در ادامه آموزش مدیریت پروژه رایگان حالا در این مرحله، حامد باید بررسی کنند که آیا افراد و امکانات کافی را برای انجام این پروژه در اختیار دارد یا نه؟

طبق قرارداد، تهیه ابزار و وسایل کار مانند: سیم آرماتوربندی و قالب بندی، رابیس و سایر وسایل ضروری برای انجام کار.

مثل: ماله، فرغون، انبرآرماتور بندی و … به عهده حامد است. تعهدات کارفرما نیز عبارتند از: تهیه آرماتور و قالب تامین جرثقیل جهت حمل میلگرد و قالبت تا پای کار، تهیه و حمل بتن تا پای کار.

حامد ابزار و وسائل مورد نیاز برای شروع کار را در اختیار دارد. اما مسئله مهم در شروع کار این است که حامد با چه نیروی انسانی، قصد دارد این پروژه را شروع کنند و تا پایان ادامه دهد؟

از آن جایی که حامد پیمانکار باتجربه ای است تصمیم می گیرد ابتدا با دو نفر که استادکار آرماتوربندی و قالب بندی هستند به محل پروژه رفته و کار را شروع کنند. پس اگر کارفرما، تمام نقشه ها را طی یک هفته به حامد ابلاغ کرد، حامد نیز طبق قولی که داده بود. ۳ اکیپ نیروی انسانی را به محل پروژه خواهد آورد و عملیات اجرایی ابنیه فنی جاده دسترسی کارخانه حائل را به صورت همزمان انجام خواهد داد.

اما اگر کارفرما نتواند، نقشه ها را تا یک هفته اول در اخیر حامد قرار دهد. آن موقع حامد، با همان دو نفر نیروی انسانی کار را شروع می کند و سپس به مرور زمان، با توجه به ابلاغ نقشه ها و افزایش حجم کار، نیروی انسانی خود را افزایش خواهد داد.

 

مقاله ای برای شما : آموزش ام اس پی

مرحله هشتم : برنامه ریزی ریسک

در ادامه آموزش مدیریت پروژه رایگان در این مرحله، شما باید به برنامه پروژه خود نگاهی بیندازید و این سوال را از خود بپرسید: چه مشکلی ممکن است پیش بیاید؟

بعضی افراد از این سوال اجتناب می کنند و می گویند هر زمان که مشکلی به وجود آمد آن وقت، برای آن راهی پیدا می کنیم.

بدیهی است، اینکه ما از قبل، برای ریسک ها و خطرات برنامه ریزی کرده باشیم و در واقع یک مرحله جلوتر باشیم، کار بسیار درست و مفیدی است. حالا اگر در علی پروژه مشکلاتی که قبلا پیش بینی کرده ایم، اتفاق بیفتد، ما می دانیم چه کاری را انجام دهیم و دیگر دچار سردرگمی نخواهیم شد.

توصیه می کنم برای شناسایی هر چه بهتر ریسک ها (خطرات و مشکلات احتمالی) دو کار را حتما انجام دهید:

 1.  مشارکت دادن اعضاء تیم پروژه
 2. استفاده از تجربیات پروژه های مشابه قبلی

در واقع هر ریسک از ۲ جزء تشکیل شده است:

 1. احتمال ریسک
 2. وخامت ریسک

حالا برای اینکه بفهمیم ریسک ها چه قدر اهمیت دارند، یک روش خوب این است که به اجزاء ریسک از صفر تا پنج امتیاز بدهیم. امتیاز حداکثر، ۲۵ است. اگر امتیاز ضرب شده، ۲ رقمی شد. آن وقت آن ریسکی است که شما باید در مورد آن نگران باشید، اما اگر امتیاز ضرب شده. تک رقمی باشد. احتمالا نیاز نیست که زیاد نگران این ریسک باشید.

به عنوان مثال، فرض کنید یک شرکت پیمانکاری بزرگ قصد دارد تعدادی پل بزرگ را در شهر زاهدان اجرا کند. پیمانکار اصلی، قطعا به کمک پیمانکاران دسته دوم نیز نیاز دارد. آقای سبحانی یکی از پیمانکاران دسته دوم این پروژه است. در واقع پیمانکار اصلی این پروژه، کارفرمای آقای سبحانی است.

حالا آقای سبحانی قصد دارد قبل از شروع کار، مشکلات و خطرات احتمالی را پیش بینی کرده و از الان، برای آنها برنامه ریزی کند. در ضمن قرار است در فصل پاییز، عملیات اجرایی پروژه شروع شود.

این جدول پیش بینی ریسک آقای سبحانی است:

 

آموزش مدیریت پروژه

 

باز هم تکرار می کنم، ریسک های ۲ رقمی، احتمال وقوع بیشتری دارند و باید برای مقابله با آن ها برنامه ریزی کنیم به طور کلی برای کاهش ریسک، ما یا می توانیم احتمال وقوع ریسک را کاهش دهیم، یا وخامت آن را و یا هر دو را.

به عنوان مثال، مشکلات جوی، مشکلی است که شما نمی توانید احتمال آن را کم کنید، بلکه فقط می توانید وخامت آن را کمتر کنید. مثلا می توانید عملیات بتن ریزی را زیر پوشش انجام دهید. یا خطر افتادن از ارتفاع را در نظر بگیرید. شما نمی توانید وخامت آن را کاهش دهید. اما می توانید با گذاشتن نرده محافظ احتمال وقوع این خطر را کاهش دهید.

حالت ایده آل این است که شما برای پروژه خود، یک برنامه برای ریسک داشته باشید و در طول اجراء پروژه نیز، آن را به روز کنید، مطمئنا برای کارفرما نیز بسیار مهم است که بداند شما همه ریسک ها و خطرات احتمالی را پیش بینی کرده اید و توانسته اید اکثر آن ها را کنترل کنند. همینطور برای کارفرما بسیار مهم است که بداند هنوز چه خطراتی وجود دارند که پروژه را تهدید می کنند و هنوز اتفاق نیفتاده اند؟ حتی ممکن است کارفرما، بخواهد برنامه ریسک شما را ببیند.

بنابراین برنامه ریزی ریسک قبل از شروع پروژه، موضوع بسیار مهمی است که با انجام صحیح آن، احتمال موفقیت شما در پروژه افزایش می یاید و شما می توانید از بسیاری از تاخیرات و سردرگمی ها در طول اجراء پروژه، جلوگیری کنید.

حالا به سراغ پروژه واقعی خودمان می رویم و با هم، برنامه ریسک حامد را بررسی می کنیم.

تا اینجا گفتیم که: تحیل ریسک به زبان ساده، یعنی پیش بینی خطرات و مشکلات احتمالی در آینده حالا حامد قصد دارد با همفکری شریک خود، برای این پروژه یک برنامه ریزی اصولی در زمینه ریسک، انجام دهد.

این برنامه ریسک حامد است. لطفا با دقت به آن توجه کنید.

 

 

تا الان حامد، مراحل اول تا هشتم فرایند ۱۲ مرحله ای مدیریت پروژه را انجام داده است.

دیدید که به غیر از مرحله اول که تعریف دقیق پروژه بود. مراحل دوم تا هشتم، همگی مربوط به برنامه ریزی پروژه هستند، حالا حامد می تواند با آگاهی و دانش بیشتری، این پروژه را شروع کند.

همانطور که در ابتدای سری آموزش های، آموزش مدیریت پروژه رایگان  نیز گفته شد، یکی از فواید مهم برنامه ریزی این است که از اتلاف زمان و سرمایه جلوگیری می کند و سازمان را برای مقابله با تغییرات مداوم، آماده می کند.

در ادامه شما بیشتر با کاربرد و اهمیت برنامه ریزی آشنا خواهید شد.

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره آموزش مدیریت پروژه رایگان بود، لذت برده باشید.نظرات خودتون رو واسه ما کامنت بزارین تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

حتما شما هم علاقه مندید مثله بقیه مهندسان صنایع از مقاله های جدید ما باخبر بشین، خب فقط کافیه ایمیلتونو داخل فرم زیر وارد کنید و دکمه ارسال رو بزنید. به همین راحتی :)

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ و علاقه مند به استارت اپ ها
هدفم اینه که بازار کار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف تر کنم.

اگر این مقاله برای شما مفید بود برای دوستان خود هم به اشتراک بگذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده لازم را ببرند.

آموزش گام به گام ام اس پروجکت

آموزش گام به گام ام اس پروجکت (MSproject قسمت ۶)

آموزش گام به گام ام اس پروجکت

آموزش گام به گام ام اس پروجکت : در ادامه آموزش قبلی یعنی : ساختار شکست کار چه چیزی است ؟ و چگونگی اجرا آن در نرم افزار MSP آموزش زیر تهیه شده است که شامل موارد زیر است:

 1. پاک کردن آیتم ها
 2. تعیین سطح آیتم ها
 3. جابجا کردن آیتم ها
 4. کپی کردن آیتم ها
 5. ساخت کپی وابسته
 6. ساخت فعالیت های تکرار شونده
 7. ارائه WBS
 8. ساخت مایل ستون

آموزش گام به گام ام اس پروجکت

 

پاک کردن آیتم ها

اگر یک یا چند سلول جدول را انتخاب کنید و کلید Delete صفحه کلید را بفشارید، محتوای آن سلول یا سلول ها پاک می شود؛ البته برخی برخی فیلدها نمی توانند تهی باشند و در این صورت محتوای آن ها پاک نخواهد شد. به هر حال، مسئله مهم این است که با این کار کل آیتم پاک نمی شود.

برای پاک کردن آیتم روی کلید سمت چپ آیتم( شماره ردیف) کلیک کنید تا کل ردیف انتخاب شود و بعد از آن کلید Delete صفحه کلید را بفشارید. برای سریع تر شدن عملیات می توانید کل سطر را با میانبر Shift+Space انتخاب کنید.

اگر آیتمی که قرار است پاک شود فعالیت باشد، بلافاصله پاک می شود، ولی اگر خلاصه فعالیت باشد، پیش از پاک شدن آن پیغام اخطاری داده می شود.

 

آموزش گام به گام ام اس پروجکت

 

برای پاک کردن خلاصه فعالیت گزینه Continue را انتخاب کرده، روی OK کلیک کنید. اگر گزینه Don’t tell me about this again را فعال کنید، دفعه های بعد چنین پیغامی داده نمی شود و خلاصه فعالیت نیز مانند فعالیت ها بلافاصله پاک خواهد شد.

اگر خلاصه فعالیتی را پاک کنید، تمام زیرمجموعه های آن نیز پاک خواهند شد. در هر حال بعد از هر تغییر می توانید Undo را اجرا کنید (آیکن آن بالا و سمت چپ پنجره و میانبر آن Ctrl+Z است) تا تغییرات لغو شوند.

در نسخه های پیش از ۲۰۰۷ فقط یک مرحله را می شد لغو کرد، در حالی که در نسخه های بعدی تعداد مراحل چنین محدودیتی ندارند.

یک راه دیگر برای پاک کردن آیتم ها این است که آن ها را انتخاب کنید (نیازی نیست که کل سطر انتخاب شود)، جایی روی محدوده انتخاب شده کلیک راست کنید و از منویی که باز می شود Delete Task را انتخاب کنید.

تعیین سطح آیتم ها

پیش از این گفته شد که Project تمایز زیادی بین فعالیت و خلاصه فعالیت قایل نیست. روند کار در نرم افزاری مانند پریماورا این است که ساختار شکست کار در یک نما تنظیم شود و بعد از آن فعالیت ها در نمای دیگری تحت ساختار تنظیم شده ساخته شوند. ولی در پراجکت ساخت خلاصه فعالیت ها و فعالیت ها عملا همزمان است.

وقتی آیتمی بسازید، می توانید سطح آن را تعیین کنید. اگر سطح آیتم بعدی پایین تر از آیتم قبلی باشد، آیتم قبلی خلاصه فعالیت به شمار خواهد رفت.

برای این که سطح آیتم هایی که وارد شده اند را تعیین کنید راه های مختلفی وجود دارد. یک راه این است که یک یا چند آیتم را انتخاب کرده، روی  آیکنهای  که در Task| Schedule ریبون هستند کلیک کنید.

آیکن سطح را افزایش و کاهش می دهد. به شکل زیر توجه کنید.

 

 

در این شکل، ابتدا آیتم های ابنیه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی انتخاب شده اند. انتخاب یک سلول از هر فعالیت کافی است و نیازی نیست که کل ردیف ها انتخاب شود؛ در این مثال سلول های نام انتخاب شده اند. پس از انتخاب روی  کلیک شده است و در نتیجه این سه آیتم زیرمجموعه آیتم ساختمان شده اند. به این ترتیب ساختمان که قبلا فعالیت بود، به خلاصه فعالیت تبدیل شد.

اگر همان سه آیتم را انتخاب و روی  کلیک کنید، به سطح بالاتری می آیند و دیگر زیرمجموعه آیتم ساختمان نخواهند بود؛ در نتیجه ساختمان هم از خلاصه فعالیت به فعالیت تبدیل  میشود.

نکتهای که سرعت ورود اطلاعات را افزایش می دهد، این است که وقتی آیتمی را وارد  میکنید، به طور خودکار هم سطح آیتم قبلی خود خواهد بود. به عنوان مثال اگر زیر یکی از فعالیت های ابنیه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی آیتم جدیدی اضافه کنید، هم سطح آن ها و زیرمجموعه آیتم ساختمان خواهد بود.

روش دیگر برای تغییر دادن سطح فعالیت ها، کشیدن آن ها با ماوس است. برای این کار ابتدا فعالیت یا  فعالیتهای مورد نظر خود را انتخاب کنید. بعد از آن  اشارهگر را به روی نام آن فعالیت ببرید، تا اشاره گر به صورتی که در شکل زیر نمایش داده شده است درآید. بعد از آن می توانید فعالیت را به چپ یا راست بکشید تا سطح آن کاهش یا افزایش یابد. در این حالت خطی عمودی، سطح فعالیت را نسبت به فعالیت های دیگر نشان می دهد.

 

این روش نیز برای مجموعه ای از فعالیت ها قابل اجراست.

 

 

آخرین و بهترین راه برای تغییر دادن سطح، استفاده از میانبرهای صفحه کلید است. برای این کار، فعالیت یا فعالیت های مورد نظر خود را انتخاب کنید. بعد از آن کلیدهای Shift و Alt را نگه داشته، برای بالا بردن سطح فلش سمت چپ و برای پایین بردن آن، فلش سمت راست را بفشارید.

جابجا کردن آیتم ها

گاهی لازم است که آیتم ها را جابجا کنید. انجام این کار چندان پیچیده نیست. برای جابجا کردن آیتم، باید آن را به طور کامل انتخاب کنید؛ در غیر این صورت، تنها متن سلول های انتخاب شده منتقل خواهند شد. برای انتخاب کردن کل فعالیت ، روی دکمه سمت چپ آن کلیک کنید  یا بعد از انتخاب یک یا چند سلول آن ردیف ، کلیدهای Shift+Space را بفشارید تا کل ردیف یا ردیف ها انتخاب شوند.

یک راه برای جابجا کردن آیتم ها این است که پس از انتخاب کامل ردیف ها، اشاره گر ماوس را به روی دکمه سمت چپ یکی از آن ها ببرید تا شکل اشاره گر تغییر کند. بعد از آن می توانید کلیک کنید و بدون رها کردن کلید ماوس، آن را به محل جدید بکشید و در پایان کلید را رها کنید.

 

 

راه دیگر این است که بعد از انتخاب کامل آیتم ها ،Task| Cut را اجرا کنید یا میانبر Ctrl+X را بفشارید. بعد از آن روی یکی از سلول های ردیفی که قصد دارید پایین آیتم های منتقل شده قرار داشته باشد کلیک کنید تا انتخاب شود و Task| Paste را اجرا کنید یا Ctrl+V را بفشارید.

کپی کردن آیتم ها

برای کپی کردن آیتم ها از یکی از روش های زیر استفاده کنید:

 • آیتم ها را با همان شیوه ای که برای جابجا کردن با ماوس گفته شده به محل جدید بکشید و قبل از رها کردن کلید ماوس، کلید Ctrl صفحه کلید را فشار دهید و بعد از رها کردن کلید ماوس آن را هم رها کنید.
 •  به جای گزینه Cut از گزینه Copy استفاده کنید.
 •  به جای میانبر Ctrl+X از میانبر Ctrl+C استفاده کنید.

ساخت کپی وابسته

کپی های وابسته ترکیب های پیچیده ای هستند که به ندرت کاربرد دارند، ولی می توان با کمک آن ها ترکیب های خلاقانه ای ساخت.

در حالت معمولی، وقتی محتوای سلولی را در سلول دیگری کپی کنید، ارتباطی بین این دو سلول باقی نمی ماند و می توانید هرکدام از آن دو مقدار را به طور مستقل تغییر دهید. اگر مایل باشید، می توانید از داده کپی وابسته بسازید تا هرگاه مبدا تغییر کرد، مقصد نیز به طور خودکار تغییر کند.

برای انجام آنچه گفته شد، ابتدا سلول یا سلول های مبدا را انتخاب کرده، کلیدهای Ctrl+C را فشرده یا از ریبون Edit| Copy  را اجرا کنید.

بعد از آن سلول یا سلول های مقصد را انتخاب کنید. روی سلول کلیک راست کرده، از منویی که باز می شود Paste Special را انتخاب کنید تا کادر محاوره شکل زیر باز شود. می توانید به جای آن روی فلش پایین Task| Paste کلیک کنید و از منوی کوچکی که باز می شود Paste Special را انتخاب کنید.

 

آموزش گام به گام ام اس پروجکت

 

گزینه Paste Link را انتخاب کرده، روی OK کلیک کنید.

در گوشه پایین و سمت راست سلولی که کپی وابسته سلول دیگری باشد، مثلث خاکستری رنگ کوچکی نمایش داده می شود.

نکته جالب این است که می توانید کپی های وابسته ای از سلول های Project در نرم افزارهای دیگرِ Office، مانند Excel نیز بسازید. به این ترتیب ارتباط خودکاری بین این نرم افزارها ایجاد می شود. به عنوان مثال می توانید گزارشی در Excel یا Word بسازید که قسمت های پویای آن به طور خودکار از برنامه Project به روز می شوند و نیازی نیست که هر بار آن ها را وارد کنید.

ساخت فعالیت های تکرار شونده

گاهی اوقات در پروژه ها نیاز به تعریف فعالیت های تکرار شونده خواهید داشت. به عنوان مثال، اگر قرار باشد جلسه خاصی که هر سه شنبه بعد از ظهر برگزار می شود را در برنامه زمان بندی قید کنید، می توانید برای آن مجموعه ای فعالیت تکرار شونده بسازید.

برای این کار روی فلش زیر Task| Insert| Task کلیک کنید تا منوی شکل زیر باز شود.

 

 

گزینه Recurring Task را انتخاب کنید تا کادر محاوره شکل زیر باز شود.

 

آموزش گام به گام ام اس پروجکت

 

ابتدا نام مجموعه فعالیت های تکرار شونده را در Task Name وارد کنید. بعد از آن مدت زمان هریک از تکرارها را در Duration مشخص کنید. در ادامه آموزش گام به گام ام اس پروجکت با تنظیم مدت زمان آشنا می شوید؛ در حال حاضر در این حد اشاره می شود که مدت زمان واحدی دارد که دنباله آن تایپ می شود. یکی از واحدها روز است، که با علامت d مشخص می شود. در نتیجه اگر قصد دارید فعالیت تکرار شونده ای به مدت یک روز بسازید، باید مقدار ۱d را وارد کنید.

در مرحله بعد باید الگوی تکرار را در قسمت Recurrence pattern مشخص کنید. برای این کار ابتدا باید دوره تکرار را تعیین کنید. برای این کار چهار گزینه در سمت چپ این قسمت وجود دارد: Daily (روزانه) ،Weekly (هفتگی) ،Monthly (ماهانه)و Yearly(سالانه).

سمت راست قسمت Recurrence pattern بسته به گزینه ای که سمت چپ انتخاب شده باشد تغییر می کند. اگر گزینه Daily را انتخاب کرده باشید، گزینه های شکل زیر در اختیارتان خواهد بود.

 

 

تناوب تکرار در کادر Every مشخص می شود. اگر گزینه ۱ را انتخاب کنید، فعالیت هر روز تکرار خواهد شد و اگر ۲ را انتخاب کنید، یک روز در میان تکرار می شود. اگر به جای گزینه days، گزینه workdays را انتخاب کنید، فعالیت در روزهای تعطیل تکرار نمی شود.

برای تکرارهای هفتگی، گزینه Weekly را انتخاب کنید. شکل زیر گزینه های این حالت را نشان می دهد.

 

 

دوره تناوب در کادر Recur every مشخص می شود. اگر بخواهید فعالیت هر هفته تکرار شود، گزینه ۱ را وارد کنید و برای تکرار یک هفته در میان، گزینه ۲ را انتخاب کنید. در قسمت پایین گزینه هایی برای مشخص کردن روزهای هفته قرار دارد. روزهایی از هفته که قصد دارید فعالیت در آن روزها تکرار شود را مشخص کنید. به عنوان مثال اگر در Recur every مقدار ۳ را وارد کرده ، گزینه های Thursday و Wednesday را فعال کنید ،فعالیت هر سه هفته یک بار، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه اجرا خواهد شد.

برای تکرار ماهانه، گزینه Monthly را انتخاب کنید. شکل زیر گزینه های این حالت را نشان می دهد.

 

 

برای تکرار ماهانه دو انتخاب وجود دارد. انتخاب بالا، ابتدا شماره روز و بعد از آن تناوب ماه ها را مشخص می کند.

به عنوان مثال اگر گزینه های ۱ و ۲ را وارد کنید، فعالیت یک ماه در میان، در اولین روز ماه اجرا خواهد شد.

دومین گزینه تکرار را به جای شماره روز بر حسب روزهای هفته مشخص می کند. به عنوان مثال می توانید تعیین کنید که فعالیت در اولین چهارشنبه هر ماه تکرار شود.

گزینه Yearly برای تکرارهای سالانه است. شکل زیر تنظیم های آن را نشان می دهد.

 

آموزش گام به گام ام اس پروجکت

 

در این حالت نیز دو گزینه برای مشخص کردن روز بر حسب شماره ای که در ماه دارد و بر حسب روزهای هفته ،وجود دارد.

بعد از تعیین الگوی تکرار باید محدوده تکرار را تعیین کنید. تنظیم های آن در قسمت Range of recurrence قرار دارد. تاریخ شروع تکرارها را در کادر Start وارد کنید. برای تعیین پایان تکرارها دو راه وجود دارد. یک راه این است که گزینه End after را انتخاب کرده، تعداد تکرارها را در کادر مقابل آن وارد کنید و راه دیگر این است که گزینه End by را انتخاب کرده، تاریخ پایان تکرارها را در آن وارد کنید.

پایین کادر محاوره کادری برای انتخاب تقویم مجموعه فعالیت های تکرار شونده وجود دارد. ساخت و استفاده از تقویم ها را در ادامه آموزش گام به گام ام اس پروجکت که بزودی تهیه میشوند، خواهید آموخت. در حال حاضر می توانید گزینه None را انتخاب کنید تا مجموعه فعالیت ها از تقویم پیش فرض پروژه استفاده کنند.

وقتی روی OK کلیک کنید مجموعه فعالیت ها ساخته خواهند شد.

 

آموزش گام به گام ام اس پروجکت

 

همانطور که دیده می شود، مجموعه فعالیت های تکرار شونده به صورت یک خلاصه فعالیت درج می شوند که هرکدام از فعالیت ها زیر مجموعه آن هستند.  میتوانید روی علامت  کنار خلاصه فعالیت کلیک کنید تا زیرمجموعه های آن نمایش داده شوند.

 

آموزش گام به گام ام اس پروجکت

 

وجود علامت  در کنار آیتم نشان دهنده مجموعه فعالیت تکرار شونده است. این علامت در ستون Indicators قرار می گیرد. ستون Indicators تنها ستونی است که به جای نام یا عنوان، با آیکن مشخص می شود.

 

حتما بخوانید: آموزش رایگان مدیریت پروژه

ارائه WBS

تا این مرحله شیوه ساخت و تنظیم WBS را آموختید، که البته این آموزش به ناچار همراه با آموزش ساخت فعالیت ها بود. گاهی لازم است که ساختار شکست کارِ تهیه شده را ارائه کنید. برای این کار راه های مختلفی وجود دارد که در این قسمت بررسی می شود.

یک راه برای کنترل WBS، استفاده از جدول گانت است. برای این کار ابتدا ستون Summary را به جدول اضافه کنید.

 

آموزش گام به گام ام اس پروجکت

 

این ستون برای خلاصه فعالیت ها مقدار Yes و برای فعالیت ها مقدار No را نشان می دهد. اگر آیتم ها را فیلتر کنیم تا تنها رکوردهایی که مقدار فیلد Summary آن ها Yes است نمایش داده شود، عملا آنچه دیده می شود ،WBS برنامه خواهد بود. فیلتر کردن اطلاعات در ادامه آموزش گام به گام ام اس پروجکت به تفصیل آموزش داده می شود. برای منظور فعلی می توانید روی فلش کوچکی که کنار عنوان Summary قرار دارد کلیک کنید تا منوی شکل زیر باز شود.

 

آموزش گام به گام ام اس پروجکت

 

گزینه No را غیر فعال کرده، روی OK کلیک کنید. به این ترتیب رکوردهایی که فیلد Summary آن ها مقدار No داشته باشد نمایش داده نخواهد شد. شکل زیر برنامه مثال قبل را بعد از فیلتر کردن فعالیت ها نشان می دهد.

 

آموزش گام به گام ام اس پروجکت

 

علامت  در کنار عنوان Summary نشان می دهد که فیلتری برای آن ستون درج شده است. برای حذف فیلتر و بازگرداندن نما به حالت اولیه روی علامت کلیک کنید و از منویی که باز می شود Clear filter from Summary را انتخاب کنید. برای حذف فیلتر میانبر ساده ای نیز وجود دارد: کلید F3.

ساختار شکست کار بعد از فیلتر کردن آماده ارائه است، ولی می توانید آن را کامل تر نیز بکنید. اولین کاری که می توانید برای بهبود ارائه انجام دهید، این است که فیلد WBS را به جدول اضافه کنید سمت چپ نام برای این کار بسیار مناسب است نتیجه را نشان می دهد.

 

آموزش گام به گام ام اس پروجکت

این فیلد کد WBS آیتم ها را نشان می دهد. این کد سلسله مراتبی است، یعنی زیرمجموعه بودن ها را هم نشان می دهد. آنچه در حالت اولیه می بینید، شیوه کدگذاری پیش فرض است. اگر مایل باشید می توانید شیوه کدگذاری ساختار شکست کار را تغییر دهید. این مسئله در ادامه آموزش گام به گام ام اس پروجکت توضیح داده شده است.

اگر برنامه را در این حالت چاپ کنید، فیلدهای فراوانی در خروجی چاپی وجود خواهند داشت و نمودار گانت نیز چاپ خواهد شد. بهتر است پیش از چاپ تمام فیلدهای اضافه را مخفی کنید. روی لبه نمودار گانت نیز کلیک کنید و آن را بدون رها کردن کلید ماوس به سمت راست صفحه بکشید تا مخفی شود. می توانید برنامه را در همین حالت چاپ کنید.

این شیوه نمایش برای WBSهایی که خلاصه فعالیت های زیادی داشته باشند بسیار مناسب تر از نمایش گرافیکی است؛ ولی به هر حال بسیاری از افراد نمایش گرافیکی را بیشتر می پسندند.

علاوه بر روش گفته شده، نرم افزارهایی جانبی هم وجود دارند که WBS را به تصویر می کشند. نرم افزار WBS Chart Pro نمونه ای از نرم افزارهای گفته شده است.

ساخت مایل ستون

مایل ستون به رویدادهای مهم پروژه گفته می شود. مایل ستون ها معمولا فعالیت هایی با مدت زمان صفر هستند . وقتی مدت زمان فعالیتی را صفر وارد کنید، تبدیل به مایل ستون می شود. اگر روی Task| Insert| Milestone کلیک کنید، فعالیتی با مدت زمان صفر، و به عبارت دیگر یک مایل ستون، درج می شود.

بهتر است برای هرکدام از رویدادهای قراردادی مایل ستونی بسازید. تحویل کارگاه، اجرایی شدن قرارداد، تحویل موقت و تحویل دایم از این جمله هستند. می توانید مایل ستون های راهنمای دیگری نیز طراحی کنید؛ مسایلی مانند تکمیل اسکلت، تکمیل سفت کاری، تکمیل نازک کاری و مانند آن ها، از مثال های پروژه های ساختمانی هستند.

اگر پروژه پیش نیازهای خارجی داشته باشند نیز بهتر است برای هرکدام مایل ستونی بسازید؛ به عنوان مثال اگر شروع کار قسمتی از پروژه وابسته به ابلاغ آن از سوی کارفرما باشد.

بعضی کاربران یک مایل ستون شروع و یک مایل ستون پایان نیز برای پروژه می سازند. چنین عناصری کاربردی ندارند و نیازی به استفاده از آن ها نیست. در عین حال، معمولا شروع و پایان پروژه متناظر با رویدادهایی قراردادی است که می توانید از آن ها استفاده کنید، تا بر مبانی قرارداد تاکید شود (اجرایی شدن قرارداد برای شروع و تحویل موقت یا تحویل قطعی برای پایان).

بعضی دیگر از کاربران در استفاده از مایل ستون های شروع و پایان (که به طور کلی بی فایده هستند) افراط می کنند و آن ها را زیرمجموعه هر خلاصه فعالیتی نیز اضافه می کنند. این کار علاوه بر بی فایده بودن باعث شلوغی برنامه نیز می شود. در هر حال شروع و پایان خلاصه فعالیت در آیتم خلاصه فعالیت محاسبه و نمایش داده می شود و نیازی به چنین مایل ستون هایی نیست.

ساخت فعالیت های وابسته

فرض کنید دو یا چند فعالیت وجود دارد که در زمان های مختلفی اجرا می شوند. این فعالیت ها، نیاز به فعالیت دیگری نیز دارند که باید با آغاز فعالیت اول شروع شود و تا زمان تکمیل فعالیت دوم ادامه داشته باشد.

 

آموزش گام به گام ام اس پروجکت

 

ممکن است در چنین شرایطی راه حل پیش پا افتاده، یعنی ساخت یک فعالیت و تنظیم آن برای مطابقت با زمان های مورد نظر را انتخاب کنید. ولی مشکل عمده این راه حل، این است که اگر یکی از دو فعالیت اول تغییر کند، فعالیت سوم به طور خودکار اصلاح نخواهد شد. در نظر داشته باشید که برنامه زمان بندی یک نقاشی ثابت نیست، یک برنامه پویا است که تمام عناصر آن قابلیت تغییر دارند و باید طوری برنامه ریزی کنید که این کار تا جای ممکن به طور خودکار انجام شود تا هم زمان کمتری صرف شده و هم امکان بروز اشتباه حداقل شود.

به چنین فعالیت هایی Hammock یا Level of Effort گفته می شود و در این آموزش فعالیت وابسته نامیده می شوند. در برخی نرم افزارهای برنامه ریزی، مانند پریماورا، ابزاری برای ساخت این نوع فعالیت وجود دارد. در Project چنین ابزاری وجود ندارد، ولی ابزارهایی کلی تر دارد که می توان با کمک آن ها فعالیت وابسته ساخت.

شکل زیر فعالیت وابسته  برنامه مثال قبل را نشان می دهد که بعد از افزایش دو روزه مدت زمان فعالیت دوم ،به طور خودکار اصلاح شده است.

 

آموزش گام به گام ام اس پروجکت

 

برای ساخت فعالیت وابسته مراحل زیر را انجام دهید:

 1. فعالیت را بسازید.
 2.  سلول تاریخ شروع فعالیت اول را انتخاب کنید.
 3. کلید های Ctrl+C را برای کپی کردن آن بفشارید.
 4. سلول تاریخ شروع فعالیت وابسته را انتخاب کنید.
 5. از منوی میانبر یا منوی اصلی ،Paste Special را انتخاب کنید.
 6. گزینه Link را انتخاب کنید.
 7. با مراحلی مشابه ۲ تا ۶، تاریخ پایان فعالیت دوم را در محل تاریخ پایان فعالیت وابسته به صورت لینک شده paste کنید.

توجه داشته باشید که بعد از ساخت فعالیت وابسته نباید مدت زمان آن را ویرایش کنید. اگر وجود علامت سوال در کار مدت زمان فعالیت وابسته برایتان نامطلوب است، باید پیش از انجام مراحل هفتگانه، مدت زمان دلخوانی که نامطمئن نباشد به فعالیت بدهید تا علامت سوال آن از بین برود.

کنترل زمان ساخت آیتم

ممکن است زمانی به مشکلی بر بخورید و برای حل آن نیاز به ره گیری برخی تغییرات و اقدامات داشته باشید. برای این کار ابزارهایی در Project وجود دارد که یکی از آن ها، فیلد تاریخ ساخت آیتم است. می توانید فیلد Created را به جدول اضافه کنید تا تاریخ ساخت هر آیتم را نشان دهد.

 

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره آموزش گام به گام ام اس پروجکت بود، لذت برده باشید.نظرات خودتون رو واسه ما کامنت بزارین تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

حتما شما هم علاقه مندید مثله بقیه مهندسان صنایع از مقاله های جدید ما باخبر بشین، خب فقط کافیه ایمیلتونو داخل فرم زیر وارد کنید و دکمه ارسال رو بزنید. به همین راحتی :)

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ و علاقه مند به استارت اپ ها
هدفم اینه که بازار کار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف تر کنم.

اگر این مقاله برای شما مفید بود برای دوستان خود هم به اشتراک بگذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده لازم را ببرند.

آموزش ام اس پی

آموزش ام اس پی رایگان (MSP)| تصویری و گام به گام(قسمت ۴)

آموزش ام اس پی رایگان

ساخت برنامه زمان بندی جدید

آموزش ام اس پی رایگان : در این آموزش، ساخت برنامه زمان بندی جدید و تنظیم های اصلی و اولیه را توضیح می دهیم. فهرست این آموزش بصورت زیر است:

 1. روش های ساخت برنامه جدید
 2. ساخت فایل جدید
 3. ساخت فایل با فایل های قبلی
 4. ساخت فایل با الگو
 5. تعیین نوع برنامه ریزی پروژه
 6. تعیین نوع برنامه ریزی آیتم ها

 

آموزش ام اس پی

ساخت برنامه جدید با کمک برنامه های موجود و الگوها یا از ابتدا انجام می شود. هرچند که رایج ترین راه همان است که برنامه را از ابتدا بسازیم. بعد از بررسی این موارد دو تنظیم مهم را بررسی خواهیم کرد. یکی شیوه برنامه ریزی پروژه است که می تواند بر اساس تاریخ شروع و رو به جلو یا بر اساس تاریخ پایان و رو به عقب باشد.

در این مورد نیز شیوه اول رایج است و به ندرت پیش می آید که پروژه ای را رو به عقب برنامه ریزی کنند. آخرین تنظیم در مورد شیوه زمان بندی فعالیت هاست؛ قابلیت جدیدی که از نسخه قبلی پراجکت اضافه شده بود. در نسخه های جدید می توان فعالیت ها را به طور خودکار یا دستی برنامه ریزی کرد. برنامه ریزی دستی فعالیت ها با اصول زمان بندی تناقض دارد و به همین خاطر توصیه می شود که به هیچ وجه از آن استفاده نکنید و در این آموزش نیز توضیح داده نمی شود.

 

آموزشی برای شما: آموزش نرم افزار msproject

روش های ساخت برنامه جدید

برنامه های جدید را با سه روش کلی می توان ساخت:

 • با کمک برنامه های قبلی
 • (template) با الگو
 • از ابتدا

استفاده از الگو این امتیاز را دارد که تنظیم های رایج شرکت، مانند تقویم ها، محاسبات زمانی، قالب بندی چاپ و مانند آن ها از ابتدا موجودند. اگر الگویی وجود نداشته باشد می توان از برنامه های قبلی به عنوان الگو استفاده کرد. در این صورت پیش از شروع کار باید فعالیت ها و منابع برنامه قبلی را پاک کرد.

اگر لازم است که دایما برنامه های جدید بنویسید، بهتر است یک فایل خام بسازید که حاوی تمام تنظیم های مشترک باشد و از آن به عنوان الگویی برای ساخت تمام برنامه ها استفاده کنید.

ساخت فایل جدید

اگر مایل باشید که برنامه را از ابتدا بنویسید، باید فایل جدیدی بسازید. وقتی Project را باز کنید، به طور پیش فرض صفحه شروع باز می شود.

 

آموزش ام اس پی

 

اگر مایل هستید که برنامه جدیدی بدون استفاده از کلیشه بسازید، روی Blank Project کلیک کنید.

هر زمان که مایل باشید می توانید کلیدهای میانبر Ctrl+N را بفشارید تا فایل جدیدی ساخته شود .این میانبر در اکثر نرم افزارها به همین ترتیب کار می کند.
می توانید به جای میانبر، به قسمت New زبانه File ریبون مراجعه کنید تا صفحه شروع باز شود.

هر برنامه ای که در Project فعال باشد، نامش در نوار عنوان برنامه،  بعد از عبارت Microsoft Project، نشان داده می شود. وقتی برنامه جدیدی می سازید، نامی پیش فرض به صورت ProjectX خواهد داشت؛ X عددی است که برای اولین برنامه جدید ۱ و برای بقیه ۲ و … خواهد بود. در زمان ذخیره سازی می توانید نامی به جز نام پیش فرض به برنامه اختصاص دهید.

ساخت فایل با فایل های قبلی

در ادامه آموزش ام اس پی در پنجره شروع گزینه ای به نام New from existing project وجود دارد که برای ساخت برنامه زمان بدی جدید بر اساس یکی از برنامه های قبلی است. می توانید به جای استفاده از این گزینه فایل قبلی را با حالت معمولی باز کنید، آن را Save As کرده، کار را ادامه دهید.

ساخت فایل با الگو

در صفحه شروع پراجکت تعدادی الگو همراه با پیش نمایشی از ظاهرشان نمایش داده می شوند. وقتی روی گزینه مورد نظرتان کلیک کنید، باز خواهد شد. الگویی که به این ترتیب باز می شود مجموعه ای از تنظیم ها و اطلاعات است که باید اصلاح شوند.

اگر الگوی مورد نظر خود را در صفحه شروع نیافتید، کلمات کلیدی آن را در کادر جستجوی بالای صفحه وارد کنید تا در سرور مایکروسافت جستجو و در صورت وجود نمایش داده شود.

تعیین نوع برنامه ریزی پروژه

در ادامه آموزش ام اس پی رایگان اولین قدم برای ساخت برنامه جدید، تنظیم مشخصات کلی آن است. بعد از این که برنامه جدیدی ساختید، از ریبون Project| Project Information را اجرا کنید تا کادر محاوره شکل زیر باز شود.

 

آموزش ام اس پی

 

تمام اطلاعات این قسمت را می توان بعد از تکمیل برنامه ریزی و حتی در زمان کنترل پروژه نیز تغییر داد.

هر پروژه، تاریخ پایان و تاریخ شروعی دارد. اصولا در برنامه ها فقط یکی از این دو تاریخ مشخص می شود و تاریخ دیگر بر اساس زمان بندی برنامه به دست می آید. نوع برنامه ریزی، در کادر Schedule from مشخص می شود. اگر گزینه Project Start Date را انتخاب کنید، فیلد Start Date فعال و فیلد Finish Date غیر فعال می شود و می توانید تاریخ شروع پروژه را تعیین کنید. اگر گزینه Project Finish Date را انتخاب کنید، فیلد Start Date غیر فعال و Finish Date فعال می شود و می توانید تاریخ پایان را وارد کنید.

برنامه ریزی معمولا بر اساس تاریخ شروع انجام می شود. برنامه ریزی بر اساس تاریخ پایان تفاوت های زیادی با شیوه معمول دارد، هرچند که از اصول مشابهی پیروی می کند. کنترل پروژه برنامه های مبتنی بر تاریخ پایان نیز پیچیدگی های خاص خود را دارد. اگر قبلا برنامه ریزی بر اساس شروع را تجربه کرده باشید، باید مدتی تمرین کنید تا بتوانید بر اساس پایان برنامه ریزی کنید. در هر حال برنامه ریزی بر اساس تاریخ پایان توصیه نمی شود و در این آموزش نیز مستقیما آموزش داده نمی شود، هرچند که می توانید با دانسته های این آموزش بر اساس تاریخ پایان نیز برنامه ریزی کنید.

پروژه های مختلف را می توان در یکی از گروه های زیر طبقه بندی کرد:

 • تاریخ شروع و پایان مشخص: اگر قرار باشد برای پروژه ای که قرارداد آن بسته شده است برنامه ریزی کنید، تاریخ های شروع و پایان از ابتدا برایتان معلوم خواهند بود. این وضعیت، متداول ترین حالت است. در این شرایط باید از برنامه ریزی مبتنی بر شروع استفاده کنید. بعد از این که برنامه را کامل کنید، زمان پایان محاسبه می شود. اگر زمان پایان برنامه بر زمان پایان مشخص شده در قرارداد منطبق نباشد، باید آنقدر برنامه ریزی را تغییر دهید، تا منطبق شوند.
 • تاریخ پایان و شروع مشخص نیست: ممکن است در حال برنامه ریزی پروژه ای باشید که در مرحله مطالعات اولیه است. در چنین شرایطی، مشخص نیست که پروژه از چه تاریخی شروع خواهد شد. از طرف دیگر، چون پروژه در مرحله مطالعاتی است، مدت زمان آن و در نتیجه تاریخ پایان نیز معلوم نیست. در چنین شرایطی، از برنامه ریزی مبتنی بر تاریخ شروع استفاده می شود. بعد از تکمیل برنامه ریزی، مدت زمان پروژه نیز به دست می آید که می توانید آن را به کارفرما اعلام کنید.
  در مورد تاریخ شروع نیز می توانید هر تاریخی که مایل باشید را قرار دهید. بعد از آن بهتر است فیلدهای Start و Finish جداول را، که تاریخ ها را نشان می دهند، حذف کنید. اگر مایل باشید می توانید یک فیلد اختصاصی تعریف کنید که مدت زمان سپری شده از ابتدای پروژه تا زمان شروع هر فعالیت را نشان دهد. در مورد نمودار گانت نیز می توانید آن را تنظیم کنید تا به جای تاریخ ها، مدت زمان های سپری شده را نشان دهد.
 • فقط تاریخ شروع مشخص است: این حالت نیز زمانی پیش می آید که پروژه در مرحله مقدماتی باشد، و در عین حال با پیش بینی های انجام شده، تاریخی برای شروع پروژه تعیین شده باشد. در این حالت نیز از شیوه برنامه ریزی مبتنی بر شروع استفاده می شود. بعد از برنامه ریزی می توانید مدت زمان و تاریخ پایان پروژه را به کارفرما اعلام کنید.
 • فقط تاریخ پایان مشخص است: فرض کنید لازم است که پروژه در زمان خاصی تکمیل شده باشد ،تا به عنوان مثال از آن برای کار خاصی استفاده شود. در این حالت می توانید آن را به دو شیوه برنامه ریزی کنید:

 

 • برنامه ریزی بر اساس تاریخ پایان: پروژه ای که تاریخ پایان مشخص دارد و تاریخ شروع آن مشخص نیست تنها حالتی است که استفاده از برنامه ریزی مبتنی بر تاریخ پایان را توجیه می کند. ولی حتی در این حالت نیز مجبور به استفاده از این نوع برنامه ریزی نخواهید بود.
 • برنامه ریزی بر اساس تاریخ شروع: از تاریخ روز به عنوان تاریخ شروع استفاده کنید. بعد از این که زمان بندی مشخص شد، تاریخ پایانی به دست می آید. آنقدر تاریخ شروع را جابجا کنید تا تاریخ پایانی که محاسبه می شود بر تاریخ پایان مورد انتظار منطبق شود.

تعیین نوع برنامه ریزی آیتم ها

در ادامه آموزش ام اس پی رایگان یکی از قابلیت های جدید Project که از نسخه ۲۰۱۰ به آن اضافه شده بود، برنامه ریزی غیر خودکار آیتم ها (فعالیت ها، مایل ستون ها و خلاصه فعالیت ها) است. فیلدی به نام Task Mode وجود دارد که نوع برنامه ریزی تک تک آیتم ها را مشخص می کند. علاوه بر آن تنظیمی هم وجود دارد که نوع پیش فرض آیتم ها را مشخص می کند .برنامه ریزی هر آیتم جدیدی که ساخته می شود مطابق تنظیم پیش فرض خواهد بود، ولی با تغییر پیش فرض، تنظیم آیتم هایی که قبلا ساخته شده باشند تغییر نمی کند.

متاسفانه تنظیم پیش فرض Project برنامه ریزی غیر خودکار است و این شیوه برنامه ریزی با منطق پویا و عملیاتی برنامه ریزی تناقض دارد و استفاده از آن برای کاربران واقعی پراجکت توصیه نمی شود. این قابلیت بیشتر مناسب حال کسانی است که قصد دارند بدون داشتن اطلاعات کافی از نرم افزار و اصول برنامه ریزی، برنامه های بسیار ساده پدید آورند. به همین خاطر این قابلیت در این آموزش توضیح داده نمی شود.

در صورتی که قصد ندارید از برنامه ریزی غیر خودکار استفاده کنید، بهتر است که پیش از ساختن آیتم ها تنظیم پیش فرض را اصلاح کنید تا در ادامه کارتان مشکلی پیش نیاید. برای تنظیم پیش فرض، روی گزینه ای که پایین و سمت چپ پنجره نرم افزار قرار دارد کلیک کنید تا منوی شکل زیر باز شود.

 

 

برای پیش فرض شدن برنامه ریزی خودکار، گزینه Auto Schedule را انتخاب کنید.

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره آموزش ام اس پی رایگان بود، لذت برده باشید.نظرات خودتون رو واسه ما کامنت بزارین تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

حتما شما هم علاقه مندید مثله بقیه مهندسان صنایع از مقاله های جدید ما باخبر بشین، خب فقط کافیه ایمیلتونو داخل فرم زیر وارد کنید و دکمه ارسال رو بزنید. به همین راحتی :)

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ و علاقه مند به استارت اپ ها
هدفم اینه که بازار کار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف تر کنم.

اگر این مقاله برای شما مفید بود برای دوستان خود هم به اشتراک بگذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده لازم را ببرند.