شما می توانید بحث در مدل تعالی سازمانی EFQM چیست ؟ +سطوح کسب جایزه را بدون نیاز به دیدگاه نویسی دنبال کنید. خب، خب فقط آدرس ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید