شما می توانید بحث در آمار توصیفی در Spss را به زبان ساده بیاموزید | گام به گام را بدون نیاز به دیدگاه نویسی دنبال کنید. خب، خب فقط آدرس ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید