شما می توانید بحث در کاملترین مقایسه استاندارد ایزو(ISO) با مدل سرامدی EFQM را بدون نیاز به دیدگاه نویسی دنبال کنید. خب، خب فقط آدرس ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید