شما می توانید بحث در معرفی نرم افزار شبیه سازی  (ED (Enterprise Dynamics را بدون نیاز به دیدگاه نویسی دنبال کنید. خب، خب فقط آدرس ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید