شما می توانید بحث در آموزش نرم افزار (ED (Enterprise Dynamics | (قسمت دوم) را بدون نیاز به دیدگاه نویسی دنبال کنید. خب، خب فقط آدرس ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید