آموزش ام اس پراجکت (MSP) برای مهندسین صنایع(قسمت ۸)

آموزش ام اس پراجکت

آموزش ام اس پراجکت : در این آموزش به ادامه آموزش قبلی یعنی آموزش کامل نرم افزار ام اس پروجکت میپردازیم. این آموزش شامل موارد زیر است :

  1. تعیین شیوه تبدیل واحدها
  2. مدت زمان خلاصه فعالیت ها

آموزش ام اس پراجکت

تعیین شیوه تبدیل واحدها

به شکل زیر توجه کنید. در این شکل دو فعالیت با مدت زمان های ۲۱ روز و ۱ ماه وارده شده اند.

 

در ادامه آموزش ام اس پراجکت

 

با این که مدت زمان دو فعالیت یکسان نیست، میله های گانت آن ها مدت زمان های روزشمارِ یکسانی را نشان می دهند. تعطیلی های تقویم هرچه باشد، به هر دو فعالیت یکسان اعمال می شود، زیرا در بازه های یکسانی از تقویم هستند و برای آن ها تقویم های متفاوتی نیز تعریف نشده است.

چنین مسایلی دایما در برنامه ها به چشم می خورند و برای بسیاری از افراد مشکل ایجاد می کنند. مسئله این است که واحدهای مختلف زمانی باید با ضرایبی به یکدیگر تبدیل شوند .وقتی مدت زمانی را بر حسب روز وارد می کنید، باید با مجموعه ای از ضرایب به دقیقه تبدیل شود و در مورد ماه نیز چنین قاعده ای برقرار است. انتظار دارید واحدها با چه ضرایبی تبدیل شوند؟

توافقی عمومی در مورد ضرایب تبدیل وجود ندارد. به همین خاطر گزینه هایی برای این منظور وجود دارد و می توانید ضرایب دلخواه خود را در آن ها وارد کنید. برای دسترسی به گزینه ها File| Options را اجرا کنید تا کادر محاوره Project Options باز شود. در این کار محاوره زبانه Schedule را انتخاب کنید.

 

آموزش ام اس پراجکت

 

در این زبانه سه گزینه برای تنظیم ضرایب تبدیل واحدهای زمانی وجود دارد:

  • Hours per day: ضریب تبدیل روز به ساعت
  • Hours per week: ضریب تبدیل هفته به ساعت
  • Days per month: ضریب تبدیل ماه به روز

با این سه ضریب، تکلیف شیوه تبدیل تمام واحدهای زمانی مشخص می شود و Project می داند که چگونه هریک از آن ها را به دقیقه تبدیل کند.

هر ماه به طور پیش فرض ۲۱ روز کاری در نظر گرفته می شود، به همین خاطر دو فعالیتی که یکی ۲۱ روزه و دیگری یک ماهه بود مدت زمان کاری و روزشمار برابری داشتند.

ضرایب پیش فرضِ تبدیل واحدهای زمانی با ذهنیت مدت های کاری ساخته شده اند، در حالی که بسیاری از مخاطبان واحدها را با ضرایب تقویمی تبدیل می کنند. اگر گمان می کنید چنین مخاطبانی دارید، بهتر است پیش از وارد کردن مدت زمان ها مقدارها را به صورت زیر اصلاح کنید:

  • ۸ :Hours per day
  • Hours per week: 56 (به معنی ۷ روز کاری، که هرکدام ۸ ساعته هستند)
  • ۳۱ :Days per month

توجه داشته باشید که این تنظیم ها ارتباط مستقیمی با تقویم های کاری ندارند و فقط برای تبدیل واحدهای زمانی به کار می روند.

در ادامه آموزش ام اس پراجکت بسیاری اوقات مدت زمان فعالیت ها از کارشناسان حوزه های کاری دریافت می شود و احتمال دارد که مدت زمان ها را به جای روز، بر حسب هفته یا ماه به شما بدهند. در این صورت حتما باید از ایشان بپرسید که منظورشان از هفته و ماه چیست و تنظیم های واحدهای زمانی را طوری مشخص کنید که به ذهنیت اکثر آن ها نزدیک تر باشد. معمولا مقادیری که پیش از این پیشنهاد شد به ذهنیت اکثر افراد نزدیک تر است. اگر گمان می کنید استفاده از واحدهای زمانی متعدد سوتفاهم ایجاد می کند، تمام مدت زمان ها را با واحد یکسانی مانند روز وارد کنید.

پس از این توضیحات، برمی گردیم به برنامه نمونه ای که تصویر آن پیش از این ارائه شده بود. فرض کنید تعداد روزهای ماه را به ۳۱ تبدیل کنیم. نتیجه در شکل زیر دیده می شود.

 

 

آیا انتظار داشتید که میله سفت کاری که یک ماه بود بلندتر از قبل ترسیم شود؟ ولی نتیجه این است که مقدار فیلد Duration آن فعالیت تغییر کرده است و میله به اندازه قبل ترسیم شده است.

در ابتدای فصل منطق رفتاری Project در مورد مدت زمان ها توضیح داده شد. وقتی مدت زمان ۱ ماه وارد شده بود، ضریب تبدیل ماه به روز ۲۱ بود، در نتیجه ۱ ماه با همین ضریب به دقیقه تبدیل و ذخیره شده بود. بعد از آن ضریب به ۳۱ تبدیل شد ، ولی در این حالت مدت زمان جدیدی وارد نشده است. در این حالت مقداری که قبلا بر حسب دقیقه ذخیره شده بود و بنا هم نیست که تغییری کرده باشد، با ضریب جدید به ماه تبدیل و نمایش داده شده است، که نتیجه ۶۷/۱ ماه است.

بنابراین: همیشه ضرایب تبدیل مد  زمان را پیش از وارد کردن مد  زمان ها تنظیم کنید.

اگر در حالت فعلی دوباره مدت زمان ۱ ماه را در فیلد مدت زمان وارد کنید، نتیجه ای که در شکل زیر نمایش داده شده است را خواهید گرفت.

 

 

در این حالت وقتی مدت زمان ۱ ماه را وارد می کنید، به تنظیم ها مراجعه می شود و این مقدار بر حسب ضرایب تبدیلِ فعلی به دقیقه تبدیل می شود. نتیجه این است که این بار ۱ ماه برابر با ۳۱ روز می شود و میله فعالیت بزرگ تر از فعالیت ۲۱ روزه می شود.

بهتر است در هر برنامه فقط از یک واحد زمانی استفاده کنید. بهترین واحد زمان برای اکثر پروژه ها روز است.

 

 

سری آموزش های نرم افزار ام اس پی

می خواهم تمام آموزش های ام اس پی را بخوانم

مدت زمان خلاصه فعالیت ها

در ادامه آموزش ام اس پراجکت فیلد مدت زمان خلاصه فعالیت ها قابل ویرایش نیست. در واقع خلاصه فعالیت ها برای خلاصه سازی اطلاعات فعالیت های زیرمجموعه خود هستند و در نتیجه تعداد فیلدهای قابل ویرایش آن ها بسیار کمتر است.

وقتی مدت زمان و سایر مشخصه های زمان بندی را وارد کنید، تاریخ شروع و پایان فعالیت ها مشخص می شود.

تاریخ شروع هر خلاصه فعالیت برابر با زودترین تاریخ شروع زیرمجموعه هایش و تاریخ پایان آن برابر با دیرترین تاریخ پایان خواهد بود. بعد از این که این دو تاریخ مشخص شوند، مدت زمان خلاصه فعالیت بر این اساس محاسبه خواهد شد.

آنچه گفته شد درباره منطق کلاسیک برنامه ریزی بود. اگر برنامه ریزی خلاصه فعالیت خودکار نباشد، منطق دیگری حاکم خواهد بود. البته در نظر داشته باشید که وقتی آیتمی به خلاصه فعالیت تبدیل می شود، نوع برنامه ریزی آن نیز به خودکار تبدیل می شود و اگر مایل باشید باید بعد از تبدیل آن به خلاصه فعالیت، نوع برنامه ریزی آن را تغییر دهید.

شکل زیر برنامه نمونه ای را نشان می دهد که یک خلاصه فعالیت با سه فعالیت زیرمجموعه آن دارد. خلاصه فعالیت بر خلاف روند معمول، برنامه ریزی خودکار ندارد.

 

 

در ادامه آموزش ام اس پراجکت در این حالت با این که مدت زمان تمام زیرمجموعه ها مشخص شده است، مدت زمان خلاصه فعالیت مقدار پیش فرض یک روز را نشان می دهد. در نمودار گانت نیز یک روزه ترسیم شده است، ولی نوار باریکی به اندازه مدت زمان زیرمجموعه هایش نیز ترسیم شده است. می توانید هر مدت زمانی که مایل باشید را به این خلاصه فعالیت اختصاص دهید.

 

آموزش ام اس پراجکت

 

در این حالت نیز میله اصلی خلاصه فعالیت، که به شکل یا   است، مدت زمان خلاصه فعالیت را نشان می دهد، و میله باریکی که زیر آن ترسیم شده است خلاصه سازی شده مدت زمان های زیرمجموعه ها را ارائه می کند.

استفاده از این روش زمانی کاربرد دارد که برنامه ریزی کل به جز باشد. یعنی مدت زمان هایی برای برخی خلاصه فعالیت ها مشخص شده باشد و به هر دلیل الزامی باشند. در این صورت می توان برنامه ریزی خلاصه فعالیت را غیر خودکار و مدت زمان را برای آن مشخص کرد.

اگر ترکیب مشخصات زیرمجموعه های چنین خلاصه فعالیت هایی با مشخصات خلاصه فعالیت هماهنگ نباشد ،علامت های اخطاردهنده ای نمایش داده می شوند.

با وجود این که چنین قابلیت هایی کاملا جدید هستند و در نسخه های قبل از ۲۰۱۰ نرم افزار وجود نداشتند، استفاده از آن ها به هیچ وجه توصیه نمی شود، زیرا با ماهیت پویا و عملیاتی برنامه های زمان بندی در تناقض هستند و پتانسیل زیادی برای تبدیلِ برنامه به یک نقاشی بی کاربرد دارند. تمام قابلیت هایی که با کمک برنامه ریزی غیر خودکار به دست خواهید آورد را می توانید با ابزارهای دیگری که با منطق برنامه ریزی سازگاری بیشتری دارند پیاده سازی کنید.

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره آموزش ام اس پراجکت بود، لذت برده باشید.نظرات خودتون رو واسه ما کامنت بزارین تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

حتما شما هم علاقه مندید مثله بقیه مهندسان صنایع از مقاله های جدید ما باخبر بشین، خب فقط کافیه ایمیلتونو داخل فرم زیر وارد کنید و دکمه ارسال رو بزنید. به همین راحتی :)

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ و علاقه مند به استارت اپ ها
هدفم اینه که بازار کار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف تر کنم.

اگر این مقاله برای شما مفید بود برای دوستان خود هم به اشتراک بگذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده لازم را ببرند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.