نوشته‌ها

آموزش فرمول نویسی در اکسل

آموزش فرمول نویسی در اکسل (Excel) برای مهندسان صنایع | (قدم به قدم)

آموزش فرمول نویسی در اکسل

در قسمت قبلی از آموزش فرمول نویسی اکسل آموزش را از ابتدا مسیر شروع کردیم حال در ادامه آموزش فرمول نویسی در اکسل موارد زیر را مورد بررسی قرار داده ایم :

 • پرکردن خودکار(بطور کامل)
 • فرمول نویسی بین کاربرگ ها

آموزش فرمول نویسی در اکسل

پرکردن خودکار

در ادامه آموزش فرمول نویسی در اکسل همانند تطبیق و کپی فرمولها در اکسل با استفاده از مربع کوچک گوشه سلولها میتوان متن و اعداد را نیز تطبیق یا ادامه داد. فرض کنید میخواهیم در سلول A1 تا A10 اعداد ۱ تا ۱۰ را بنویسیم. برای این کار میتوانیم تک تک در سلولها این اعداد را نوشت که کاری وقتگیر است. اما راه سریعتری برای این کار وجود دارد. برای این کار میتوان در سلول A1 عدد ۱ و در سلول A2 عدد ۲ را نوشت، سپس این دو سلول را با هم انتخاب کرد ،بصورت زیر.

حال اگر ماوس را روی مربع کوچک گوشه سلول A2 ببریم خواهیم دید شکل ماوس به صورت + تغییر مییابد. در این زمان باید کلیک کنیم و کلیک را نگه داریم و ماوس را تا سلول A10 بکشیم و رها کنیم.

 

مثال

جدول ارزش مرکب یک ریال را برای یک تا ده سال و با نرخ بهره سالانه ۱ تا ۵ درصد در سال را تشکیل دهید. نتیجه حاصل به شکل زیر خواهد بود.

در ابتدا شماره دورهها را مینویسیم. برای این کار در سلول A1 عبارت “دوره”، در سلول A2 عدد ۱ و در سلول A3 عدد ۲ را مینویسیم. حالا دو سلول A2 و A3 را با هم انتخاب میکنیم و سپس روی مربع کوچک سلول A3 کلیک کرده و تا سلول A11 میکشیم و رها میکنیم.

آموزش فرمول نویسی در اکسل

 

حالا برای نوشتن درصد ها در سطر ۱ ابتدا در سلول B1 عدد ۰٫۰۱ و در سلول C1 عدد ۰٫۰۱ را مینویسیم و سپس دو سلول B1 و C1 را با هم انتخاب کرده و سپس روی مربع کوچک گوشه سلول C1 کلیک کرده و نگه داشته و تا سلول F1 میکشیم و رها میکنیم.

 

تا اینجای کار شکل جدول مورد نظر بصورت زیر است.

 

آموزش فرمول نویسی در اکسل

حالا نوبت نوشتن فرمول ارزش مرکب است. فرمول ارزش مرکب بصورت زیر است:

(۱+i)ˆn

در سلول B2 پس از علامت “=” پرانتز باز کرده و عبارت “(۱+B1)” را مینویسیم و روی نام سلول B1 یک بار کلید F4 را فشار میدهیم تا بصورت =(۱+B$1) تغییر یابد و در بیرون پرانتز بعد از علامت توان “^” روی سلول A2 کلیک کرده و سه بار کلید F4 را بفشارید تا فرمول بصورت

=(۱+B$1)^$A2

تغییر یابد و در پایان کلید ENTER را بفشارید. تا اینجای کار شکل زیر حاصل شده است.

آموزش فرمول نویسی در اکسل

 

حالا یکبار روی مربع کوچک سلول B2 کلیک کرده و نگه داشته و تا سلول F2 میکشیم و کلیک را رها میکنیم.

آموزش فرمول نویسی در اکسل

و حالا در حالی که ۵ سلول B2 تا F2 با هم انتخاب شدهاند، روی مربع سلول F2 کلیک کرده و نگه میداریم و تا سطر ۱۱ میکشیم و رها میکنیم. در پایان شکل حاصل بصورت زیر است.

آموزش فرمول نویسی در اکسل

 

مثال
فروش فصلی یک شرکت برای سه سال متوالی به شرح زیر است.

 

در ادامه آموزش فرمول نویسی در اکسل میخواهیم جمع فروش سالانه را در سطر ۶ و میانگین فروش هر فصل را در ستون E محاسبه کنیم. برای جمع فروش هر سال ابتدا برای سال ۱۳۸۹ روی سلول B6 کلیک میکنیم و فرمول B2+B3+B4+B5= را مینویسیم و کلید ENTER را میفشاریم.

آموزش فرمول نویسی در اکسل

 

حالا برای محاسبه جمع فروش دو سال دیگر کافیست روی مربع کوچک گوشه سلول B6 کلیک کنیم و نگهداریم و تا سلول D6 بکشیم و کلیک را رها کنیم. اعداد حاصل بصورت زیر نمایش داده میشوند.

آموزش فرمول نویسی در اکسل

 

برای محاسبه میانگین فروش فصل بهار در سه سال گذشته در سلول E2 فرمول (B1+C1+D1)/3)= را مینویسیم و کلید ENTER را میفشاریم.

حالا با کلیک بر مربع کوچک گوشه سلول E2 و نگهداشتن آن و کشیدن تا سلول E5 میانگین فروش سایر فصول نیز محاسبه خواهد شد.

 

فرمول موجود در این سلولها بصورت زیر است:

آموزش فرمول نویسی در اکسل

مثال

جدول استهلاک یک دارایی به روش خط مستقیم با بهای تمام شده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال و عمر مفید ۴ سال با ارزش اسقاط ۲۰۰۰۰۰۰ ریال را تشکیل دهید. دقت کنید جدول حاصل بصورت زیر خواهد بود.

آموزش فرمول نویسی در اکسل

 

پس از نوشتن عناوین جدول و اطلاعات سوال در سلولها شکل اولیه جدول بصورت زیر خواهد بود:

آموزش فرمول نویسی در اکسل

 

حالا در سلول B6 استهلاک سال اول را از فرمول زیر محاسبه میکنیم:

 

در ادامه آموزش فرمول نویسی در اکسل بنابراین فرمول محاسبه استهلاک سال اول بصورت  ۴/(۲۰۰۰۰۰۰۰-۵۰۰۰۰۰۰)= که اگر به جای عددها آدرس سلول آنها را قرار دهیم (فرمول را بصورت نسبی بنویسیم)، فرمول این سلول بصورت B1-B3)/B2)= خواهد بود. چون فرمول محاسبه استهلاک برای همه سالها یکسان است، پس میتوان این فرمول را با ماوس به پایین کشید تا اکسل بطور خودکار این فرمول را برای سایر سالها نیز تطبیق دهد. اما قبل از این کار باید عناصر این فرمول را ثابت کرد تا با کپی فرمول به سلولهای پایینی، فرمول تغییر نکند. برای این کار به این صورت فرمول سلول B6 را مینویسیم.

ابتدا علامت “=” را قرار میدهیم و سپس یک پرانتز باز کرده و روی سلول B1 کلیک میکنیم، در این لحظه برای ثابت کردن این سلول در فرمول یک بار کلید F4 را میفشاریم.

آموزش فرمول نویسی در اکسل

حالا علامت “-” را قرار داده و روی سلول B3 کلیک کرده و سپس کلید F4 را برای ثابت شدن آن میفشاریم و پرانتز را میبندیم.

آموزش فرمول نویسی در اکسل

بعد از پرانتز هم علامت کسر “/” را قرار داده و روی سلول B2 کلیک کرده و کلید F4 و در پایان کلید ENTER را میفشاریم.

تا اینجا تنها استهلاک سال اول را محاسبه کردهایم. برای کپی این فرمول به سالها بعد کافیست روی مربع کوچک کادر سلول B6 دبل کلیک کنیم.

برای محاسبه استهلاک انباشته دارایی در سلول C6 چون استهلاک انباشته سال اول برابر با هزینه استهلاک همین سال است فرمول B6= را قرار داده و کلید ENTER را میفشاریم.

برای استهلاک انباشته سالهای بعد در سلول C7 فرمول C6+B7= را نوشته و کلید ENTER را میفشاریم .فرمول محاسبه استهلاک انباشته هر سال برابر است با هزینه استهلاک همان سال بعلاوه استهلاک انباشته سالهای قبل. بنابراین در سلول C7 هزینه استهلاک سال دوم (B7) و استهلاک انباشته سالهای قبل (C6) را با هم جمع کرده ایم.

حال اگر روی مربع کوچک کادر سلول C7 دبل کلیک کنیم خواهیم دید بصورت خودکار استهلاک انباشته سالهای بعد نیز محاسبه شده است.

برای نمونه فرمول موجود در سلول C9 بصورت C8+B9= است که به معنای جمع هزینه استهلاک سال چهارم (B9) و استهلاک انباشته سه سال گذشته(C8)میباشد.

حال برای محاسبه ارزش دفتری هر سال در سول D6 فرمول

=$B$1-C6

را مینویسیم و کلید ENTER را میفشاریم. ارزش دفتری هر سال برابر است با بهای تمام شده دارایی(B1، چون در همه سالها باید ثابت باشد روی آن کلید F4 را فشردهایم و بصورت $B$1 تغییر پیدا کرده است) منهای استهلاک انباشته همان سال (برای سال اول سلول C6 و چون هر سال باید تغییر کند آن را ثابت نمیکنیم.)

آموزش فرمول نویسی در اکسل

حالا با یک دبل کلیک روی مربع کوچک سلول C6 جدول ما کامل میشود.

مثال

میخواهیم جدول ارزش مرکب برای یک ریال با نرخهای بهره ۱ تا ۱۰ درصد و در دورهای ۱ تا ۱۵ سال را تشکیل دهیم. برای این کار ابتدا عناوین سطر و ستون جدول را بصورت زیر در اکسل تشکیل میدهیم.

آموزش فرمول نویسی در اکسل

حالا در سلول B2 برای محاسبه ارزش مرکب سال اول و با نرخ بهره ۱ درصد در سال، باید فرمول

=(۱+B1)^A2

را بنویسیم. اما میخواهیم این فرمول را برای همه سلولهای این جدول کپی کنیم. برای اینکه در هنگام جابجایی فرمول آدرس سلولها بهم نریزد باید دو سلول A2 و B1 را ثابت کرد. اما این بار بجای اینکه یک بار کلید F4 را روی هر کدام از آنها فشار دهیم، برای سلول B1 دوبار کلید F4 را فشار دهید تا آدرس این سلول بصورت B$1 تغییر یابد. این کار باعث میشود در هنگام کپی فرمول به پایین برای دورههای دیگر، همواره این قسمت سطر یک را نشان دهد و همچنین در هنگام کپی فرمول به سمت راست برای نرخهای بهره دیگر، ستونها تغییر کند.

برای سلول A2 سه بار کلید F4 را بفشارید تا به شکل A2$ تغییر یابد. این کار باعث میشود تا در هنگام کپی فرمول به سمت راست، همواره فرمول در قسمت توان در ستون A ثابت باشد و در هنگام کپی به پایین، بدلیل ثابت نبودن عدد این سلول، اعداد توان تغییر کند.

در پایان کلید ENTER را بفشارید. حالا در سلول B2 ارزش مرکب یک ریال در یک سال بعد با نرخ بهره ۱ درصد در سال نمایش داده شده است.

حالا برای محاسبه سایر سلولها، روی مربع سلول B2 کلیک کرده و نگه میداریم و تا سلول K2 میکشیم و رها میکنیم.

حالا اگر در همین حالت روی مربع توپر منطقه انتخاب شده که در سلول K2 قرار دارد، دبل کلیک کنید، جدول ارزش مرکب کامل میشود.

 

آموزش فرمول نویسی در اکسل

مثال

در یک شرکت تولیدی، در دایره مشترک آن که دایره اول تولید است، سه محصول اصلی با نامهای الف، ب و ج تولید میشود. تعداد تولید هر محصول بترتیب ۲۵۰۰، ۳۵۰۰ و ۴۵۰۰ واحد و هزینه این دایره مشترک ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال است. سایر اطلاعات بشرح زیر در اکسل موجود است.

 

میخواهیم جدول فوق را تکمیل و بهای تمام شده هر واحد را محاسبه کنیم. برای این کار ابتدا در سلول D2 نسبت تعداد هر محصول به کل محصولات را محاسبه میکنیم. برای این کار در این سلول فرمول

=B2/($B$2+$B$3+$B$4)

ENTER را نوشته و کلید را میفشاریم.

با دبل کلیک بر مربع توپر سلول D2 نسبت تولید برای دو محصول دیگر نیز محاسبه میشود.

آموزش فرمول نویسی در اکسل

حالا در ستون “سهم از هزینه مشترک” باید برای هر محصول عدد ۱۲۰۰۰۰۰۰ را در نسبت تولید هر محصول ضرب کنیم. برای این کار در سلول E2 فرمول =۱۲۰۰۰۰۰۰*D2 را نوشته و کلید ENTER را میفشاریم. سپس با دبل کلیک بر مربع توپر گوشه سلول E2 سهم هر محصول از هزینه مشترک محاسبه میشود.

برای محاسبه بهای تمام شده هر محصول باید “مبلغ پرداخت اضافی” و “سهم از هزینه مشترک” هر محصول را جمع کرده و در ستون F وارد کنیم.

برای محاسبه بهای تمام شده هر واحد کافیست بهای تمام شده کل محصول را بر تعداد تولید آن تقسیم کرد. برای این کار در سلول G2 فرمول F2/B2= را نوشته و ENTER را میفشاریم. سپس با دبل کلیک بر مربع توپر سلول G2 بهای تمام شده همه محصولات محاسبه میشود.

فرمول موجود در این سلولها بصورت زیر است.

آموزش فرمول نویسی در اکسل

فرمول نویسی بین کاربرگ ها

در ادامه آموزش فرمول نویسی در اکسل گاهی اوقات میخواهیم اطلاعات و دادهها در اکسل در یک کاربرگ و تجزیه تحلیلها، محاسبات و فرمولها در کاربرگی دیگر وارد شوند. فرض کنید مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال را در حسابی در بانک با نرخ بهره سالانه ۷ درصد سپردهگذاری کردهاید. میخواهید بدانید در پایان دوره ۴ ساله سرمایه گذاری موجودی حساب شما با احتساب بهره متعلقه به آن، چه مقدار خواهد بود. اطلاعات سوال را در کاربرگ اول (SHEET1) بصورت زیر وارد کرده ایم.

حالا میخواهیم فرمول محاسبه ارزش آتی این سرمایه گذاری در سلول A1 در SHEET2 وارد شود و نتیجه در کاربرگ دوم نمایش داده شود. برای این کار ابتدا به کاربرگ دوم میرویم و روی سلول A1 کلیک میکنیم تا فعال شود. سپس علامت “=” را قرار میدهیم. حالا برای کلیک بر سلول حاوی مبلغ وام (سلول B1 در کاربرگ اول) ابتدا روی نام کاربرگ اول در پایین صفحه کلیک میکنیم تا به کاربرگ اول منتقل شویم، سپس روی سلول B1 کلیک میکنیم.

مشاهده میکنید نام سلول B1 در کاربرگ اول بصورت SHEET1!B1 نمایش داده شده است. حالا ادامه فرمول را در نوار فرمول مینویسیم. فرمول نهایی بصورت زیر است.

=Sheet1!B1*(1+Sheet1!B2)^Sheet1!B3

اگر این فرمول را در کاربرگ اول مینوشتیم بصورت B1*(1+B2)^B3= نمایش داده میشد.

 

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره در ادامه آموزش فرمول نویسی اکسل بود، لذت برده باشید.نظرات خودتون رو واسه ما کامنت بزارین تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

حتما شما هم علاقه مندید مثله بقیه مهندسان صنایع از مقاله های جدید ما باخبر بشین، خب فقط کافیه ایمیلتونو داخل فرم زیر وارد کنید و دکمه ارسال رو بزنید. به همین راحتی :)

 

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ و علاقه مند به استارت اپ ها
هدفم اینه که بازار کار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف تر کنم.

اگر این مقاله برای شما مفید بود برای دوستان خود هم به اشتراک بگذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده لازم را ببرند.

آموزش فرمول نویسی اکسل

آموزش فرمول نویسی اکسل (Excel) برای مهندسان صنایع | (قدم به قدم)

آموزش فرمول نویسی اکسل

آموزش فرمول نویسی اکسل یکی از ویژگی های نرم افزارهای صفحه گسترده قابلیت فرمول پذیری آنهاست. نرم افزار اکسل نیز از این ویژگی برخوردار است. فرمول دستوری است که ما به یک سلول میدهیم و اکسل آن دستور را انجام میدهد.

فرمول همانند متن، عدد و سایر دادهها به سلول وارد میشود با این تفاوت که قبل از نوشتن فرمول حتما باید علامت “=” قرار داده شود. در واقع ورود این علامت در ابتدای یک عبارت به اکسل میفهماند که عبارت وارد شده یک دستور یا فرمول است.

علائم ریاضی در اکسل بصورت زیر هستند:

عمل جمع ⇐ +  عمل تفریق ⇐ –  توان ⇐ ^  یا SHIFT+6 عمل تقسیم ⇐  /عمل ضرب ⇐ * یا SHIFT+8

 

آموزش فرمول نویسی اکسل

فهرست این آموزش به صورت زیر است :

 • فرمول نویسی مطلق
 • فرمول نویسی نسبی
 • فرمول نویسی ترکیبی
 • خاصیت تطبیق فرمول ها
 • ثابت کردن بخشی از فرمول

فرمول نویسی مطلق

در ادامه آموزش فرمول نویسی اکسل فرمول نویسی مطلق یعنی فرمول متشکل از عدد و علائم ریاضی باشد. برای مثال فرمول ۲+۵= یک فرمول مطلق است زیرا در آن فقط علامت ریاضی و عدد وجود دارد. فرمول نویسی مطلق در سلولها کاری همانند ماشین حساب ساده انجام میدهد. فرض کنید میخواهیم در سلول A1 حاصل ضرب دو عدد ۵ و ۷ را محاسبه کنیم. برای این کار ابتدا این سلول را فعال میکنیم.

سپس برای نوشتن فرمول ابتدا علامت “=” را قرار میدهیم و بلافاصله بعد از آن عبارت ۵*۷ را مینویسیم و در پایان کلید ENTER را میفشاریم.

پس از فشردن کلید ENTER حاصل فرمول در سلول A1 نمایش داده میشود.

همچنین زمانی که روی سلول A1 کلیک کنیم، در نوار فرمول، فرمول موجود در این سلول نمایش داده میشود.

آموزش فرمول نویسی اکسل

 

مثال

بهای تمام شده یک دارایی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و عمر مفید آن ۵ سال میباشد. این دارایی در پایان عمر مفید خود بیارزش تلقی میشود. استهلاک این دارایی را به روش خط مستقیم در سلول A1 محاسبه کنید؟

برای این کار ابتدا سلول A1 را فعال میکنیم و سپس عبارت ۱۰۰۰۰۰۰/۵= را در آن نوشته و کلید ENTER را میفشاریم.

 

استهلاک سالانه این دارایی در سلول A1 بصورت زیر نشان داده میشود.

مثال

میزان بهره دریافتنی بابت یک ورق قرضه ۵۰۰۰۰۰۰ ریالی با نرخ بهره اسمی ۱۵ درصد در سال را در پایان سال در سلول K3 محاسبه کنید؟

برای این کار ابتدا سلول K3 را فعال میکنیم و سپس عبارت ۰٫۱۵*۵۰۰۰۰۰۰= را در آن نوشته و کلید ENTER را میفشاریم.

 

 

خواهیم دید در سلول K3 مبلغ بهره قابل دریافت در پایان یک سال و در نوار فرمول، فرمول این محاسبه نمایش داده شده است.

همانطور که پیداست، با فرمول نویسی مطلق، اعمال ساده را میتوان انجام داد که انجام این اعمال با ماشین حساب بسیار راحتتر است. اما اکسل برای چیزی بیش از این طراحی شده است که در ادامه به آن میپردازیم.

 

آموزش رایگان مخصوص شما : آموزش اکسل برای مهندسان صنایع

فرمول نویسی نسبی

در ادامه آموزش فرمول نویسی اکسل در این نوع فرمول نویسی بجای وارد کردن اعداد در فرمول، آدرس سلولی که آن اعداد در آن نوشته شدهاند وارد میشود. فرض کنید در یک کاربرگ اطلاعات زیر در دسترس باشد.

میخواهیم مبلغ استهلاک سالانه دارایی را به روش خط مستقیم در سلول B5 محاسبه کنیم. اگر از فرمول نویسی مطلق استفاده کنیم، در سلول B5 باید عبارت ۱۰۰۰۰۰۰/۵= را بنویسیم و کلید ENTER را بفشاریم. اما میخواهیم از فرمول نویسی نسبی برای این مثال استفاده کنیم.

این فرمول بصورت خطی به شکل  ۵/۰-۱۰۰۰۰۰۰ نوشته میشود. اگر همین فرمول را با یک علامت “=” در سلول B5 بصورت بنویسیم، همان نتیجه حاصل میشود. اما این نوع فرمول نویسی مطلق است و مدنظر ما نیست.

آموزش فرمول نویسی اکسل

اگر بجای اعداد، آدرس سلول آنها را در فرمول بنویسیم، در واقع فرمول را بصورت نسبی نوشتهایم. فرمول نسبی این مثال بصورت =B1-B3)/B2) میباشد. حال اگر همین فرمول را در سلول B5 بنویسیم و کلید ENTER را فشار دهیم همان نتیجه حاصل میشود.

نوشتن نام سلولها در فرمول وقتگیر است و احتمال اشتباه را افزایش میدهد. برای سهولت در امر نوشتن فرمول نسبی ،میتوان بجای نوشتن آدرس سلول، با ماوس روی آن کلیک کرد. برای نمونه در همین مثال برای نوشتن فرمول ابتدا علامت “=” را قرار میدهیم و سپس پرانتز باز میکنیم و روی سلول B1 که مبلغ بهای تمام شده دارایی است کلیک میکنیم.

سپس علامت “-” قرار میدهیم و روی سلول B3 که ارزش اسقاط دارایی است کلیک میکنیم و سپس پرانتز را میبندیم.

و پس از آن علامت “/” را قرار داده و سپس روی سلول B2 که معرف عمر مفید دارایی است کلیک میکنیم و در پایان روی کلید ENTER کلیک میکنیم.

آموزش فرمول نویسی اکسل

خواهیم دید استهلاک سالانه این دارایی در سلول B5 نمایش داده شده است.

حال اگر در سلول B1 مبلغ دارایی را تغییر دهیم و بجای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال را وارد کنیم ،خواهیم دید که مبلغ استهلاک جدید محاسبه و نمایش داده میشود.

این یکی از کاربردها و برتریهای فرمول نویسی نسبی نسبت به فرمول نویسی مطلق است. با یک بار فرمول نویسی میتوان استهلاک هر دارایی را به روش خط مستقیم و با هر بهای تمام شده و ارزش اسقاطی به سادگی محاسبه کرد.

 

مثال

با استفاده از فرمول نوشته شده در مثال فوق استهلاک یک دارایی با بهای تمام شده ۶۰۰۰۰۰۰ ریال و عمر مفید ۱۵ سال و ارزش اسقاط ۱۵۰۰۰۰۰ ریال را به روش خط مستقیم محاسبه کنید.

برای این کار تنها کافیست مبالغ و عمر مفید را تغییر دهیم. بهای تمام شده را به ۶۰۰۰۰۰۰ ریال و ارزش اسقاط را به ۱۵۰۰۰۰۰ ریال و عمر مفید را به ۱۵ تغیر میدهیم.

آموزش فرمول نویسی اکسل

مثال

همانند تصویر زیر اطلاعاتی در مورد یک ورقه قرضه به مبلغ اسمی ۲۵۰۰۰۰۰ ریال و نرخ بهره سالانه ۱۲ درصد را در اختیار داریم. بهره این اوراق یک بار در سال و در پایان سال پرداخت میشود. مطلوبست محاسبه بهره قابل دریافت در پایان سال در سلول B3.

برای این کار پس از قراردادن علامت “=” در سلول B3 روی سلول B1 کلیک کرده و علامت “*” را قرار میدهیم.

در ادامه روی سلول B2 کلیک میکنیم و در پایان کلید ENTER را میفشاریم.

در سلول B3 شاهد بهره قابل دریافت در پایان سال خواهیم بود.

حال اگر بخواهیم بهره قابل دریافت ورقه قرضه ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی با نرخ بهره اسمی ۱۱ درصد را محاسبه کنیم کافیست سلولهای B1 و B2 را به موارد مذکور تغییر دهیم.

فرمول نویسی ترکیبی

در ادامه آموزش فرمول نویسی اکسل در این نوع فرمول نویسی از هر دو نوع فرمول نویسی مطلق و نسبی استفاده میکنیم. در واقع فرمولی که شامل آدرس سلول و همچنین شامل عدد باشد، فرمول ترکیبی نامیده میشود. فرض کنید همانند تصویر زیر در محیط اکسل اطلاعات یک اوراق قرضه را در اختیار داریم. اگر پرداخت بهره اوراق هر شش ماه یک بار باشد ،میخواهیم مبلغ بهره قابل دریافت در اولین سررسید را محاسبه کنیم.

 

در واقع میتوان فرمول خطی این محاسبه را بصورت (۰٫۱۵/۲)*۴۰۰۰۰۰۰= نوشت. حال اگر بجای عدد ۴۰۰۰۰۰۰ ریال، آدرس سلول B1 و بجای نرخ بهره ۱۵ درصد، آدرس سلول B2 را در فرمول قرار دهیم، فرمولی ترکیبی بصورت =(B1*(B2/2 بدست میآید. اگر این فرمول را در سلول B3 بنویسیم نتیجه زیر را مشاهده خواهیم کرد.

آموزش فرمول نویسی اکسل

خاصیت تطبیق فرمول ها

در ادامه آموزش فرمول نویسی اکسل یکی از ویژگیهای بسیار مفید و پرکاربرد اکسل خاصیت تطبیق فرمولها در انتقال و کپی آنهاست. فرض کنید در محیط اکسل اطلاعات اوراق قرضه تحت مالکیت یک شرکت را با نرخهای بهره مختلف در اختیار داریم.

آموزش فرمول نویسی اکسل

میخواهیم مبلغ بهره قابل دریافت از بابت هر کدام از اوراق را در ستون D محاسبه کنیم. برای این کار ابتدا در سلول D2 بهره قابل دریافت از اوراق قرضه شرکت الف را محاسبه میکنیم. برای این کار در این سلول پس از علامت “=” ابتدا روی سلول B2 کلیک کرده و علامت “*” قرار میدهیم.

آموزش فرمول نویسی اکسل

سپس روی سلول C2 کلیک کرده و در پایان کلید ENTER را میفشاریم.

حاصل بصورت زیر است.

در ادامه آموزش فرمول نویسی اکسل برای محاسبه بقیه اوراق هم میتوان همین اعمال را انجام داد. اما فرض کنید تعداد این اوراق بیش از صد ورقه قرضه باشد. حالا چنین کاری بسیار وقتگیر بوده و احتمال اشتباه را افزایش میدهد. اکسل راه بهتری برای انجام این کار در اختیار شما قرار میدهد. اگر روی سلول D2 کلیک کنید خواهید دید که در گوشه پایین و سمت چپ کادر این سلول یک مربع کوچک توپر قرار دارد.

ماوس را روی این مربع ببرید تا شکل ماوس به + تغییر کند. حالا با یک دبل کلیک روی این مربع اکسل بصورت خودکار فرمول لازم برای سایر سلولها را نوشته و محاسبات را انجام میدهد. در تصویر زیر شکل حاصل را مشاهده میکنید.

آموزش فرمول نویسی اکسل

با این کار اکسل بصورت خودکار در سلول D3 فرمول =B3*C3، در سلول D4 فرمول =B4*C4 و در سلول D5 فرمول =B5*C5 را نوشته است. با کلیک بر هر کدام از این سلولها، فرمول آن را در نوار فرمول مشاهده میکنید.

حالا میخواهیم در سلول B6 جمع درآمد بهره از اوراق قرضه این شرکت را محاسبه کنیم. برای این کار میتوانیم روی سلول B6 کلیک کرده و فرمول =D2+D3+D4+D5 را نوشته و در پایان کلید ENTER فشرد. همچنین میتوان بجای نوشتن نام سلولها با ماوس روی آنها کلیک کرد.

آموزش فرمول نویسی اکسل

ثابت کردن بخشی از فرمول

در ادامه آموزش فرمول نویسی اکسل در مثال فوق با پایین کشیدن فرمول موجود در سلول D2، اکسل بصورت خودکار به ازای هر سلولی که به پایین کشیدیم، یک شماره به آدرس سلول اضافه کرد و فرمول جدید تولید کرد. فرمول سلول D2 برابر با =B2*C2 بود و زمانیکه این فرمول را با استفاده از خاصیت تطبیق اکسل یک سلول به پایین کشیدیم اکسل فرمول =B3*C3 را در سلول D3 نمایش داد.

گاهی لازم است در صورت انتقال و تطبیق یک فرمول بخشی از آن همیشه ثابت باشد و تغییر نکند .فرض کنید اوراق قرضهای که یک شرکت در اختیار دارد بصورت زیر است و نرخ بهره اسمی همه اوراق یکسان و ۱۵ درصد باشد.

آموزش فرمول نویسی اکسل

میخواهیم مبلغ بهره قابل دریافت از هر اوراق را در ستون C محاسبه کنیم. برای این کار همانند مثال قبل ابتدا در سلول C2 فرمول مربوط به این سلول را مینویسیم. فرمول محاسبه بهره قابل دریافت از شرکت الف بصورت B2*B7= است.

حالا اگر با خاصیت تطبیق و کپی فرمولها روی مربع کوچک توپر گوشه سلول C2 دبل کلیک کنیم نتیجه زیر حاصل میشود.

خواهیم دید که اعداد بدست آمده در سلولهای C3 تا C5 اشتباه محاسبه شده است. با نگاهی به فرمول موجود در این سلولها مشاهده میکنیم که برای مثال در سلول C3 فرمول =B3*B8 نوشته شده (با انتقال یک سلول به پایین، شماره سطر عناصر فرمول هم یک واحد اضافه شد). اما چون سلول B8 خالی است، صفر در نظر گرفته میشود و حاصل ضرب عدد ۳۰۰۰۰۰۰ ضربدر صفر عدد صفر میباشد. برای دو سلول دیگر نیز همین اتفاق رخ داده است.

برای حل این مشکل دوباره به سلول C2 بازمیگردیم و فرمول آن را با فشردن کلید DELETE پاک میکنیم و فرمول جدید =B2*B7 را مینویسیم، اما قبل از فشردن کلید ENTER یک بار کلید F4 را فشار میدهیم تا شکل آدرس سلول B7 تبدیل به $B$7 شود و سپس کلید ENTER را میفشاریم.

آموزش فرمول نویسی اکسل

 

حال اگر روی مربع کوچک توپر گوشه سلول C2 دبل کلیک کنیم با نتیجه زیر روبرو میشویم.

اگر فرمول سلولها را مشاهده کنیم خواهیم دید که قسمت اول فرمولها که مربوط به مبلغ اسمی اوراق است تغییر میکند اما بخش دوم همه فرمولها ثابت و یکسان است. برای مثال فرمول سلول C3 بصورت B3*$B$7= و فرمول سلول C5 بصورت B5*$B$7= میباشد.

حالتهای دیگر ثابت کردن به این صورت است که فرضا اگر روی سلول G12 در یک فرمول دوبار کلید F4 را فشار دهیم آدرس سلول بصورت G$12 و اگر سه بار کلید F4 را فشار دهیم آدرس سلول بصورت $G12 تغییر مییابد. در واقع علامت $ قبل از نام ستون و یا شماره سطر آن باعث ثابت شدن آن در فرمول میشود.

 

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره آموزش فرمول نویسی اکسل بود، لذت برده باشید.نظرات خودتون رو واسه ما کامنت بزارین تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

حتما شما هم علاقه مندید مثله بقیه مهندسان صنایع از مقاله های جدید ما باخبر بشین، خب فقط کافیه ایمیلتونو داخل فرم زیر وارد کنید و دکمه ارسال رو بزنید. به همین راحتی :)

 

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ و علاقه مند به استارت اپ ها
هدفم اینه که بازار کار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف تر کنم.

اگر این مقاله برای شما مفید بود برای دوستان خود هم به اشتراک بگذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده لازم را ببرند.

 

آموزش اکسل برای مهندسان صنایع

آموزش اکسل(excel) برای مهندسان صنایع | (قسمت دوم)

آموزش اکسل برای مهندسان صنایع

آموزش اکسل برای مهندسان صنایع به دومین به قسمت از آموزش های نرم افزار اکسل برای مهندسان صنایع رسیدیم. توصیه میشود که قبل از خواندن این مقاله آموزش قبلی این نرم افزار را از طریق لینک زیر بخوانید. این صفحه را بوک مارک کنید تا براحتی به این مطالب دسترسی داشته باشید.

برای خواندن قسمت قبلی آموزش کلیک کنید : آموزش اکسل برای صنایع

 

آموزش اکسل برای مهندسان صنایع

 

در این آموزش به موارد زیر خواهیم پرداخت :

 1. حذف یک سطر
 2. حذف یک سلول
 3. تغییر اندازه سلول ها
 4. مدیریت کاربرگ ها
 5. انتخاب همزمان چند کاربرگ
 6. تغییر نوع آدرس دهی سلول ها

حذف یک سطر

حذف سطرها همانند حدف ستونها است. برای حذف یک سطر روی شماره سطر مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه DELETE را انتخاب میکنیم.

آموزش اکسل برای مهندسان صنایع

حذف یک سلول

در برخی مواقع لازم است سلولی را در صفحه اکسل حذف کنیم. فرض کنید دادههای زیر در اکسل وجود دارد.

در ادامه آموزش اکسل برای مهندسان صنایع مشخص است که سلول B3 اضافی است. برای اصلاح کردن اطلاعات و برای اینکه میزان سن و تحصیلات روبروی عناوین خود به شکل صحیح قرار گیرند میتوان دو سلول B4 و B5 را با بالا انتقال داد و یا اینکه سلول B3 را حذف کرد. برای حذف سلول B3 روی آن راست کلیک کنید و گزینه DELETE را انتخاب کنید.

آموزش اکسل برای مهندسان صنایع

حال صفحه ای باز میشود که از شما میپرسد در صورت حذف سلول B3 با دو سلولهای زیر آن چه رفتاری صورت گیرد.

با انتخاب گزینه SHIFT CELLS UP سلولهای زیرین سلول B3 به بالا منتقل میشوند.

تغییر اندازه سلول ها

فرض کنید میخواهیم در سلول C1 عبارت “بهای تمام شده یک محصول” را بنویسیم .خواهیم دید بخشی از متن از کادر سلول C1 بیرون زده است و در کادر سلول B1 نمایش داده میشود.

برای افزایش طول سلول C1 )یا در واقع افزایش عرض ستون C( کافیست ماوس را روی خط ستون C برده تا شکل نشانگر ماوس به  تغییر یابد. حالا کلیک کنید و نگه دارید و به چپ و راست بکشید تا طول سلول کم و زیاد شود و در اندازه مناسب کلیک را رها کنید.

آموزش اکسل برای مهندسان صنایع

همچنین برای تغییر اندازه خودکار توسط اکسل، میتوانید بجای به چپ و راست کشیدن خط ستون، روی خط دبل کلیک کنید.

در ادامه آموزش اکسل برای مهندسان صنایع برای تغییر اندازه سلول راه دیگری نیز وجود دارد. برای تغییر طول سلول کافیست روی نام ستون راست کلیک کنید و از لیست باز شده گزینه COLUMN WIDTH را اتخاب کنید.

 

در صفحه باز شده کافیست طول دلخواه را وارد کنید و روی گزینه OK کلیک کنید.

آموزش اکسل برای مهندسان صنایع

 

همچنین برای تغییر عرض سطرها کافیست روی شماره آنها راست کلیک کرده و از لیست باز شده گزینه ROW HEIGHT را انتخاب کنید.

 

در صفحه باز شده کافیست عرض دلخواه را وارد کنید و روی گزینه OK کلیک کنید.

مدیریت کاربرگ ها

در ادامه آموزش اکسل برای مهندسان صنایع در نسخه های قبلی اکسل، سه کاربرگ بصورت پیش فرض در هر فایل اکسل وجود داشت که قابلیت افزایش و کاهش داشت. اما در این نسخه تنها یک کاربرگ با نام SHEET1 وجود دارد که البته قابلیت افزایش این تعداد وجود دارد. در تصویر زیر نام کاربرگ و محل قرارگیری آن که در پایین صفحه اکسل است را مشاهده میکنید.

آموزش اکسل برای مهندسان صنایع

 

برای ایجاد کاربرگ جدید کافیست روی علامت + کلیک کنید.

آموزش اکسل برای مهندسان صنایع

 

خواهید دید کاربرگ جدیدی با نام SHEET2 ایجاد شده است.

برای تغییر نام کاربرگها کافیست روی نام آنها راست کلیک کرده و از لیست باز شده گزینه RENAME را انتخاب کنید و نام جدید را بنویسید.

آموزش اکسل برای مهندسان صنایع

 

برای حذف یک کاربرگ بعد از راست کلیک بر روی نام آن، از لیست باز شده گزینه DELETE را انتخاب کنید. اگر کاربرگ حاوی اطلاعاتی باشد یک هشدار در این باره نمایش داده میشود که در صورت اطمینان از حذف کاربرگ روی گزینه DELETE کلیک کنید.

 

آموزش اکسل برای مهندسان صنایع

انتخاب همزمان چند کاربرگ

گاهی اوقات لازم است چند کاربرگ با شکل و فرمت و جداول یکسان داشته باشیم. فرض کنید میخواهیم جدول فروش ماهانه زیر را برای ۴ سال در ۴ کاربرگ متفاوت به یک شکل داشته باشیم.

برای شروع ایجاد جدول، ابتدا کلید SHIFT را روی کیبورد نگهمیداریم و روی نام آخرین کاربرگ کلید میکنیم و کلید SHIFT را رها میکنیم تا ۴ کاربرگ همزمان در حالت فعال قرار گیرند.

آموزش اکسل برای مهندسان صنایع

 

در این زمان، هر تغییری که روی هر کدام از سلولهای یک کاربرگ ایجاد کنید، در سایر کاربرگها و در سلولهای متناظر ایجاد میشود. حالا جدول مورد نظر را برای اولین کاربرگ ایجاد میکنیم.

آموزش اکسل برای مهندسان صنایع

در پایان برای لغو انتخاب همزمان کاربرگها ،SHIFT را نگهداشته و روی یکی از کاربرگهای گروه کلیک کنید. پس از این کار خواهیم دید ۴ کاربرگ دارای جداولی یکسان خواهند بود.

تغییر نوع آدرس دهی سلول ها

همانطور که قبلا گفته شد آدرس سلول ترکیبی از نام ستون و شماره سطر آن است. به این صورت که سلولی که در سطر ۴ و در ستون F قرار دارد با نام F4 شناخته میشود. اما این نوع نامگذاری در ستونهایی که نام آنها ترکیبی از دو یا سه حرف لاتین است کمی مشکل میشود. نوع دیگری از نامگذاری در اکسل وجود دارد که ستونها را نیز با شماره نامگذاری میکند. نحوه نامگذاری سلولها در این سیستم بصورت زیر است.

(شماره ستون)C (شماره سطر)R مثلا سلول F4 در این نوع نامگذاری بصورت R4C6 شناخته میشود.

برای استفاده از این سیستم نامگذاری در زبانه FILE گزینه OPTIONS را انتخاب کنید. در کادر باز شده در قسمت FORMULAS در بخش WORKING WITH FORMULAS گزینهR1C1 REFERENCE STYLE را تیک بزنید.

 

آموزش اکسل برای مهندسان صنایع

برای نمونه سلول C4 در این سیستم بصورت R4C3 نمایش داده میشود.

 

آموزش اکسل برای مهندسان صنایع

 

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره آموزش اکسل برای مهندسان صنایع بود، لذت برده باشید.نظرات خودتون رو واسه ما کامنت بزارین تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

حتما شما هم علاقه مندید مثله بقیه مهندسان صنایع از مقاله های جدید ما باخبر بشین، خب فقط کافیه ایمیلتونو داخل فرم زیر وارد کنید و دکمه ارسال رو بزنید. به همین راحتی :)

 

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ و علاقه مند به استارت اپ ها
هدفم اینه که بازار کار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف تر کنم.

اگر این مقاله برای شما مفید بود برای دوستان خود هم به اشتراک بگذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده لازم را ببرند.

 

آموزش اکسل برای صنایع

آموزش اکسل(excel) برای مهندسان صنایع | (قسمت اول)

آموزش اکسل برای مهندسان صنایع

آموزش اکسل برای صنایع

 

در این آموزش به موارد زیر پرداخته میشود :

 1. آشنایی اولیه با اکسل ۲۰۱۳
 2. معرفی نرم افزار
 3. صفحه گسترده
 4. اکسل ۲۰۱۳
 5. آغاز
 6. حذف صفحه آغازین
 7. آشنایی مقدماتی با اکسل ۲۰۱۳
 8. معرفی سلول ها
 9. نام گذاری سلول ها
 10. سلول فعال
 11. کادر نام
 12. فعال کردن همزمان چند سلول
 13. وارد کردن اطلاعات به سلول ها
 14. نوار فرمول
 15. کپی کردن یک سلول
 16. جابجا کردن یک سلول
 17. حذف محتویات یک سلول
 18. اصلاح داده های درون یک سلول
 19. حذف یک ستون

معرفی نرم افزار

نرم افزار اکسل یک نرم افزار صفحه گسترده است که توسط شرکت مایکروسافت در بسته نرم افزاری آفیس تولید و ارائه میگردد. اولین بسته نرم افزاری آفیس برای ویندوز در سال ۱۹۹۱ میلادی منتشر شد که نسخه خانگی آن شامل نرم افزارهای ورد، پاورپوینت و اکسل بود.

صفحه گسترده

نرم افزارهای صفحه گسترده این امکان را فراهم می نمایند که دادهها را بصورت سطر و ستون وارد نمائید. بعد از وارد کردن دادهها عملیاتی نظیر محاسبات، مرتب سازی و فیلتر نمودن را روی آنها انجام داده، همچنین میتوان این دادهها را چاپ کرده و نمودارهایی بر اساس آنها ایجاد کرد.

اکسل ۲۰۱۳

شرکت مایکروسافت در نسخه جدید excel تغییراتی را اعمال کرده است. از جمله این تغییرها میتوان به ساده شدن گرافیک نرم افزار و استفاده زیاد از رنگ سفید، اضافه شده توابع پیشرفته مثلثاتی، توانایی تبدیل اعداد رومی به عربی یا لاتین و همچنین اضافه شده منوی استارت به نرم افزار اشاره کرد. همچنین این نرم افزار دارای حالتی برای استفاده در دستگاه های لمسی میباشد که با انتخاب آن ابزارها بزرگتر و با فاصله بیشتر از یکدیگر نمایش داده میشوند تا بتوان به راحتی آنها را لمس کرد.

آغاز

برای اجرای نرم افزار راههای گوناگونی در انواع ویندوزها وجود دارد. میتوان برای اجرای نرم افزار روی آیکون آن در میز کار دو بار کلیک کرد (دبل کلیک). همچنین میتوان روی نام نرم افزار در منوی استارت یک بار کلیک کرد تا نرم افزار اجرا شود. البته منوی استارت نمایش داده شده در زیر در ویندوز ۸ میباشد.

 

 

و یا میتوان نام نرم افزار را در منوی استارت جستوجو کرد و پس از یافتن نرم افزار یک بار روی آن کلیک کرد تا نرم افزار اجرا شود.

 

 

در ادامه آموزش اکسل برای صنایع پس از اجرای نرم افزار اکسل، با اولین تغییر محسوس این نرم افزار نسبت به نسخههای قبلی آن روبرو میشویم. در نسخه های قبلی پس از اجرای برنامه مستقیما به یک کاربرگ خالی هدایت میشدیم. اما در excel 2013 پس از اجرا با صفحه های روبرو میشویم که علاوه به داشتن گزینه کاربرگ خالی۱، چند کاربرگ از پیش آماده شده در موضوعات مختلف را به شما پیشنهاد میدهد که در صورت لزوم میتوانید از آنها استفاده کنید. از جمله این کاربرگهای آماده میتوان به کاربرگ برنامه ریزی روزانه، محاسبه و جدول بازپرداخت وام، برنامه ریزی حقوق

 

BLANK WORKBOOK

ماهانه خانوده، لیست فروش و مواردی از این دست اشاره کرد. تصویر زیر صفحه آغازین اکسل ۲۰۱۳ را نشان میدهد.

 

همچنین در صورت اتصال به اینترنت میتوانید از قسمت جستوجو کاربرگ آماده مدنظر خود را جستوجو و از کاربرگهای آماده بیشتری استفاده کنید.

 

در قسمت سبز رنگ سمت چپ تصویر نیز میتوانید آخرین فایلهای استفاده شده خود را مشاهده و در صورت لزوم با کلیک روی هر کدام از آنها میتوانید آنها را باز کنید. برای ورود به کاربرگ خام اکسل همانند تصویر زیر روی گزینه BLANK WORKBOOK کلیک کنید.

 

با کلیک روی گزینه فوق وارد یک کاربرگ خالی excel میشویم. در تصویر زیر یک کاربرگ خام را مشاهده میکنید.

 

 

حذف صفحه آغازین

در ادامه آموزش اکسل برای صنایع برای اینکه صفحه آغازین excel را حذف کنید تا پس از اجرای نرم افزار همانند نسخههای قدیمی بطور مستقیم به کاربرگ خام هدایت شوید، روی زبانه FILE کلیک کنید و در کادر باز شده گزینه OPTIONS را انتخاب کنید.

 

در صفحه باز شده جدید در قسمت GENERAL تیک گزینه SHOW THE START SCREEN WHEN THIS APPLICATION STARTS را بردارید و روی گزینه OK کلیک کنید.

 

آموزش اکسل برای صنایع

پس از انجام این مراحل، در دفعات بعدی اجرای نرم افزار صفحه آغازین نمایش داده نخواهد شد و مستقیما به کاربرگ هدایت میشوید.

 

 

آشنایی مقدماتی با اکسل ۲۰۱۳

این نرم افزار قابلیت پذیرش اطلاعات و دادهها و اعمال عملیات تعریف شده روی آنها را دارد. به کمک این نرم افزار میتوان محاسبات دشوار و پیچیده را به راحتی انجام داد، اطلاعات را تجزیه  وتحلیل کرد و با کمک ابزارهای گرافیکی موجود نمودارهای لازم را رسم کرد. همچنین این نرم افزار تعداد زیادی فرمول و تابع آماده در زمینههای مختلف از جمله مالی، ریاضی و مهندسی، آمار و.. . را در خود جای داده است.

معرفی سلول ها

همانطور که مشاهده کردید صفحه اصلی اکسل یک کاربرگ خالی است. این کاربرگ با خطوطی افقی و عمودی بصورت یک جدول بزرگ مشاهده میشود. هر خانه از این جدول یک سلول نام دارد. اطلاعاتی که برای تجزیه و تحلیل باید به اکسل وارد شوند، در سلولها نوشته میشوند. هر کاربرگ اکسل ۱۶۳۸۴ ستون و ۱۱۴۸۵۷۶ سطر دارد.

نام گذاری سلول ها

هر ستون اکسل با یک، دو و یا سه حرف لاتین نامگذاری شده است .نام ستونها در بالای آن نوشته شده است.۲۶ ستون اول هر کاربرگ با یک حرف لاتین و ستونهای بعدی با ترکیبی از دو و سه حرف نامگذاری شده اند. در شکل زیر نام ستونها را مشاهده میکنید.

همچنین هر سطر excel نیز با یک شماره مخصوص نامگذاری شده است. در شکل زیر شماره ستونها را مشاهده میکنید.

 

هر سلول کاربرگ با یک نام و یا آدرس مخصوص به خود شناخته میشود. نحوه نامگذاری سلولها به این صورت است که ابتدا نام ستونی که آن سلول در آن قرار دارد و سپس شماره سطر آن بیان میشود. برای مثال سلولی که در ستون D و در سطر ۲ قرار دارد با نام D2 شناخته میشود.

سلول فعال

همانطور که قبلا بیان شد، اطلاعات ورودی به اکسل در سلولها وارد میشوند. هر سلول excel میتواند حاوی اطلاعاتی نظیر عدد، متن، تاریخ، زمان، عکس، واحد پولی و فرمول باشد. برای اینکه دادهها به سلول وارد شوند ابتدا باید آنها را فعال کرد. برای فعال سازی یک سلول کافیست با ماوس یک بار روی آن کلیک کنید. برای مثال قصد داریم سلول B3 را فعال کنیم تا در آن عملیاتی را انجام دهیم .برای این کار با ماوس روی این سلول یک بار کلیک میکنیم. در تصویر زیر سلول فعال شده B3 را مشاهده میکنید.

همانطور که پیداست شکل ظاهری سلول فعال با سایر سلولها تفاوت دارد. شماره ستون و نام سطر آن با رنگی متفاوت نمایان و اطراف سلول فعال کادری ضخیم ایجاد میشود.

آموزش مفید برای شما : آموزش نرم افزار اکسل برای مهندسان صنایع

کادر نام

در ادامه آموزش اکسل برای صنایع کادر نام کادری است که نام سلول فعال در آن نمایش داده میشود. این کادر در بالای کاربرگ قرار دارد. در تصویر زیر محل قرار گیری کادر نام را مشاهده میکنید که در آن نام سلول B3 را که فعال شده نمایش داده میشود.

آموزش اکسل برای صنایع

برای فعال سازی یک سلول از کادر نام هم میتوانید استفاده کنید. فرض کنید میخواهید سلول A2 را فعال کنید. برای این کار کافیست در کادر نام آدرس A2 را نوشته و کلید ENTER را بفشارید.

 

 

خواهید دید که سلول A2 فعال شده است.

فعال کردن همزمان چند سلول

گاهی اوقات لازم است تغییراتی را روی چند سلول اعمال کرد. میتوان این کار را تک تک روی سلولهای مدنظر انجام داد. ولی بهتر است برای کاهش میزان اشتباه و صرف وقت، این سلولها را همزمان انتخاب کرد و تغییرات را روی همه آنها یکباره اعمال کرد. فرض کنید میخواهید سه سلول B2 ،A1 و C3 را همزمان انتخاب کنید. برای این کار میتوانید روی یکی از این سه سلول کلیک کرده و بعد کلید CTRL روی کیبورد را نگه دارید و سپس روی دو سلول دیگر با ماوس کلیک و در پایان کلید CTRL را رها کنید.

همچنین میتوان در کادر نام، آدرس این سه سلول را نوشت و در بین آنها علامت “,” را قرار داد و در پایان کلید ENTER را فشرد.

این سه سلول همانند تصویر زیر بصورت همزمان فعال شده اند.

 

حال اگر بخواهید یک منطقه به هم پیوسته از سلولها را همزمان انتخاب کنبد، هم میتوانید با ماوس کل منطقه را انتخاب کنید و هم میتوانید از کادر نام استفاده کنید. فرض کنید میخواهید کل منطقه سلول های بین سلول A1 و D3 را انتخاب کنید.

آموزش اکسل برای صنایع

 

برای این کار در کادر نام ابتدا آدرس سلول یک گوشه منطقه را نوشته )یک از ۴ گوشه منطقه به دلخواه(، سپس علامت “:” را قرار دهید و در نهایت آدرس گوشه متقابل آن منطقه را وارد کنید. در این مثال عبارت A1:D3 را در کادر نام مینویسیم و کلید ENTER را میفشاریم. دقت کنید اگر به جای A1:D3 عبارت D1:A3، A3:D1 و D3:A1 را مینوشتیم به یک نتیجه میرسیدیم.

وارد کردن اطلاعات به سلول ها

در ادامه آموزش excel برای صنایع وارد کردن اطلاعات و دادهها به سلول همانند نوشتن در نرم افزار ورد است. برای وارد کردن اطلاعات به سلول همانطور که قبلا گفته شد، ابتدا باید سلول مورد نظر را فعال کرد. پس از این کار کافیست با استفاده از کیبورد عبارت یا عدد مورد نظر را در سلول نوشت و در پایان نوشتن در هر سلول برای خاتمه کار حتما باید روی گزینه ENTER کلیک کرده و یا کلید ENTER را بفشاریم. در تصویر زیر گزینه ENTER را در نوار فرمول مشاهده میکنیم.

فرض کنید میخواهیم کلمه “حسابداری” را در سلول A1 بنویسیم. برای این کار ابتدا آن را فعال میکنیم.

سپس با استفاده از کیبورد، کلمه مذکور را نوشته و در پایان روی گزینه ENTER کلیک میکنیم.

 

 

نوار فرمول

در بالای کاربرگ و در کنار کادر نام کادری به نام نوار فرمول وجود دارد. هر اطلاعاتی که در سلولی وجود داشته باشد، با کلیک بر آن سلول، در این کادر نمایش داده میشود. بطور مثال اگر در سلول A5 عدد ۵۰۰۰۰ نوشته شده باشد، با کلیک بر سلول A5 در نوار فرمول این عدد نمایش داده میشود.

آموزش اکسل برای صنایع

 

این نوار برای راحتی نوشتن متون طولانی در سلولها و همچنین برای سهولت در نوشتن فرمول در سلولها استفاده میشود.

کپی کردن یک سلول

فرض کنید در سلول A1 عدد ۱۰۰۰ را داریم و میخواهیم در سلول B2 و D1 هم این عدد را داشته باشیم(عدد مذکور را در دو سلول دیگر کپی کنیم)

برای این کار روی سلول A1 راست کلیک و از لیست باز شده گزینه COPY را انتخاب میکنیم.

سپس روی سلول B2 راست کلیک کرده و از لیست باز شده گزینه PASTE را انتخاب میکنیم.

آموزش اکسل برای صنایع

خواهیم دید که عدد مورد نظر در این سلول نیز نمایش داده شده است.

حالا همین کار را روی سلول D1 نیز انجام میدهیم. حاصل کار بصورت زیر است.

در ادامه آموزش اکسل برای صنایع این نکته قابل ذکر است که برای گزینه های COPY و PASTE کلیدهای میانبری در صفحه کلید موجود است که بترتیب ترکیب کلیدهای CTRL+C و CTRL+V برای این دو عمل مورد استفاده قرار میگیرد.

جابجا کردن یک سلول

جابجا کردن یک سلول همانند کپی کردن آن است، با این تفاوت که بجای انتخاب گزینه COPY در لیست راست کلیک، باید گزینه CUT را انتخاب کنیم .فرض کنید میخوایم عبارت موجود در سلول A2 را به سلول C2 منتقل کنیم. برای این کار روی سلول A2 راست کلیک کرده و گزینه CUT را انتخاب میکنیم.

 

سپس روی سلول C2 راست کلیک کرده و گزینه PASTE را انتخاب میکنیم.

خواهیم دید که عبارت مذکور از سلول A2 حذف و به سلول C2 منتقل شده است.

 

آموزش اکسل برای صنایع

کلید میانبر گزینه CUT ترکیب دو کلید CTRL+X میباشد. همچنین برای انتقال یک سلول به سلولی دیگر میتوان روی کادر آن سلول کلیک کرد و نگه داشت و به محل مورد نظر کشید و کلیک را رها کرد. فرض کنید مثال قبل را میخواهیم به این شیوه انجام دهیم .برای این کار ماوس را دقیقا روی کادر اطراف سلول A2 میبریم تا علامت ماوس از شکل به شکل تغییر کند. حالا کلیک کرده و کلیک را نگه میداریم و سلول A2 را روی سلول C2 میآوریم و کلیک را رها میکنیم.

 

 

حذف محتویات یک سلول

برای اینکه دادهها و اطلاعات درون یک سلول را پاک کنیم کافیست یک بار روی آن سلول کلیک کنید و سپس از روی کیبورد کلید DELETE را فشار دهید. فرض کنید در سلول B2 عدد ۵۱ نوشته شده باشد و میخواهید این عدد را پاک کنید. برای این کار کافیست روی سلول B2 کلیک کرده و کلید DELETE را بفشارید.

اصلاح داده های درون یک سلول

اگر دادهای در یک سلول اشتباه باشد و نیاز به اصلاح آن داشته باشیم، کافیست یک بار روی سلول مورد نظر کلیک کرده و سپس در نوار فرمول داده مورد نظر را اصلاح کنیم و در پایان کلید ENTER را بفشاریم. فرض کنید در سلول A2 عبارت “بهای تمام شده” به اشتباه “بهای تمم شده” نوشته شده باشد.

برای اصلاح عبارت کافیست یکبار روی سلول A2 کلیک کرده تا متن دوره سلول در نوار فرمول نمایش داده شود.

آموزش اکسل برای صنایع

 

حال در نوار فرمول متن مورد نظر را ویرایش میکنیم و در پایان کلید ENTER را میفشاریم.

 

 

حذف یک ستون

در ادامه آموزش اکسل برای صنایع گاها لازم است یک ستون به کلی حذف شود. فرض کنید در تصویر زیر یک سری داده در excel وجود دارد. میخواهیم  ستون D را به کلی حذف کنیم تا دو ستون C و E در کنار یکدیگر قرار گیرند.

آموزش اکسل برای صنایع

 

برای این کار روی نام ستون D راست کلیک میکنیم و از لیست باز شده گزینه DELETE را انتخاب میکنیم.

 

آموزش اکسل برای صنایع

 

شکل حاصل بصورت زیر است.

آموزش اکسل برای صنایع

دقت کنید پس از حذف ستون D دو ستون در کنار یکدیگر قرار میگیرند و نام ستون E به D تغییر میکند. بنابراین نام ستونها هیچ وقت حذف نمیشود.

 

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره آموزش اکسل برای صنایع بود، لذت برده باشید.نظرات خودتون رو واسه ما کامنت بزارین تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

حتما شما هم علاقه مندید مثله بقیه مهندسان صنایع از مقاله های جدید ما باخبر بشین، خب فقط کافیه ایمیلتونو داخل فرم زیر وارد کنید و دکمه ارسال رو بزنید. به همین راحتی :)

 

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ و علاقه مند به استارت اپ ها
هدفم اینه که بازار کار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف تر کنم.

اگر این مقاله برای شما مفید بود برای دوستان خود هم به اشتراک بگذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده لازم را ببرند.