مقاله ام اس پینرم‌افزارهای مهندسی صنایع

ارتباط پیشرفته در ام اس پی

ارتباط پیشرفته در ام اس پی(MSP)

ارتباط پیشرفته در ام اس پی

ارتباط پیشرفته در ام اس پی : اگر آنچه در قسمت های قبل گفته شد را در حالت های مختلف آزمایش کرده باشید، احتمالا به تناقض هایی برخورده اید. این تناقض ها به این دلیل است که توضیحات گفته شده در مرحله قبل، که اصولا توضیحی استاندارد است، در اجزای زمان مند برقرارند، نه در کل تخصیص.

برای شروع کار، پنج فعالیت با پنج حالت گفته شده بسازید. برای آن ها نام هایی انتخاب کنید که مشخص کننده نوعشان باشد. به همه مدت زمان ۱۰ روز و منبع R1 اختصاص دهید. به این ترتیب همگی ۸۰ ساعت کار خواهند داشت. به نمای Task Usage رفته، ستون های Duration ،Work ،Task Name و Resource Name را باز کنید.

جدول زمان مند (سمت راست) مقدار فیلدی را در روزهای مختلف نشان می دهد. همانطور که در شکل نیز دیده می شود، جدول به طور پیش فرض مقدار Work را نشان می دهد. در راستای افقی نیز هر ستون به یک روز تعلق دارد. فیلدهای مختلف مانند Work می توانند زمان مند باشند و همراه یا به جای Work در جدول نمایش داده شوند.

همانطور که در شکل نیز دیده می شود، چون منبع ۱۰۰٪ تخصیص یافته و هر روز کاری ۸ ساعته تعریف شده است، در هر روز ۸ ساعت کار به عهده منبع گذاشته شده است. اگر به عنوان مثال منبع ۵۱٪ اختصاص یافته بود، مقدار کار آن در هر روز ۴ ساعت می بود.

اگر مایلید آنچه گفته شد را آزمایش کنید، باید برای این کار فعالیت های جدیدی بسازید، چون ویرایش منابع تابع شرایط مختلفی است که موضوع این قسمت می باشد و به راحتی نمی توانید منبعی که در ابتدا ۱۰۰٪ اختصاص یافته بود را ۵۰٪ درصد کنید و انتظار داشته باشید که نتیجه مانند زمانی باشد که از ابتدا آن را ۵۰٪ اختصاص داده اید.

ستون های خاکستری رنگ، روزهای تعطیل را نشان می دهند و در آن ها منبعی کار نمی کند. توجه داشته باشید که روزهای تعطیل در مدت زمان شمرده نمی شوند.

ابتدا شرایط ساده، یعنی تغییر سه فاکتور گفته شده را آزمایش خواهیم کرد. برای شروع، مدت زمان تمام فعالیت ها را به ۵ روز تبدیل کنید. نتیجه در شکل زیر نمایش داده شده است.

ارتباط پیشرفته در msp

در ادامه آموزش ارتباط پیشرفته در ام اس پی همانطور که دیده می شود، میزان تخصیص فعالیت ها در چهار نوع اول، ثابت باقی مانده و منبع مورد نظر هر روز مانند گذشته ۸ ساعت کار می کند. این مسئله باعث شده است که کار فعالیت از ۸۰ ساعت به ۴۰ ساعت تبدیل شود. آخرین نوع، عملکرد متفاوتی دارد. در این نوع، کار همان ۸۱ ساعت باقی مانده است، در نتیجه میزان تخصیص فعالیت ۲۰۰٪ شده و هر روز ۱۶ ساعت کار انجام می دهد.

با Undo کردن فعالیت ها را به حالت اولیه باز گردانید. این بار مقدار کار را از ۸۰ ساعت اولیه، به ۴۰ساعت تبدیل کنید. برای این کار، مقدار فیلد Work فعالیت را اصلاح کنید، نه مقدار تخصیص را.

در انواع ۱، ۲ و ۵، میزان کارکرد روزانه فعالیت، که متناظر با میزان تخصیص آن است، ثابت باقی مانده؛ در نتیجه چون مجموع آن، یعنی کار فعالیت کم شده، تعداد روزها نیز کاهش یافته اند.

در انواع ۳ و ۴، مدت زمان ثابت مانده و در نتیجه مقدار کارکرد روزانه منابع، یا به عبارت دیگر میزان تخصیص آن کاهش یافته است.

تغییرات را Undo کنید. این بار میزان تخصیص منبع را ۱۵۰٪ کنید. نتیجه در شکل زیر نمایش داده شده است.

آموزش مرتبط :  تعیین فعالیت ها و انواع آن در نرم افزار ام اس پی

در ادامه آموزش ارتباط پیشرفته در ام اس پی وقتی منبع با ۱۰۰٪ تخصیص روزی ۸ ساعت کار کند، با ۱۵۰٪ تخصیص، روزی ۱۲ ساعت کار خواهد کرد .همانطور که دیده می شود، کارکرد روزانه منبع در تمام حالت ها ۱۲ ساعت شده است. توجه داشته باشید که مقدار کار برخی از فعالیت ها ضریبی از ۱۲ نیست و در نتیجه کارِ منبع در آخرین روز کمتر است.

میزان کار در انواع ۱، ۲ و ۵، ثابت باقی مانده و چون منبع با توان بیشتری کار می کند، مدت زمان کاهش یافته است. در انواع ۳ و ۴، تعداد روزها ثابت باقی مانده و چون منبع با توان بیشتری کار می کند، مقدار کار فعالیت افزایش یافته است.

پیش از ادامه کار ،Undo کنید تا فعالیت ها به حالت قبلی بازگردند. به تمام فعالیت ها منبع جدیدی به نام R2 با میزان تخصیص ۱۰۰٪ اضافه کنید.

ارتباط پیشرفته در msp

در انواع ۱ و ۵، کارکرد روزانه (میزان تخصیص) منابع ثابت باقی مانده. با این حال، میزان کار فعالیت برابر با مجموع کار تمام منابع آن است و چون منابع زیاد شده اند، مدت زمان کاهش یافته است.

در انواع ۲ و ۴ نیز کارکرد روزانه منابع ثابت باقی مانده، ولی این بار مدت زمان تغییر نکرده و به تناظر آن میزان کار فعالیت، یعنی مجموع کار منابع آن، افزایش یافته است.

در فعالیت نوع ۳، مدت زمان و کار ثابت مانده، در نتیجه کاری که پیش از این وجود داشت، بین دو فعالیت تقسیم شده و در نتیجه میزان تخصیص و به تناظر آن کارکرد روزانه شان کاهش یافته است.

فایل قبلی را ببندید، فایل جدیدی بسازید و فعالیت های مشابهی در آن تعریف کنید. این بار به تمام آن ها مدت زمان ۱۰ روز ،۱۰۰٪ منبع R1 و ۱۵۰٪ منبع R2 تخصیص دهید. توجه کنید که این کار را با فعالیت هایی که در مرحله قبل تعریف شده بود انجام ندهید، چون در این صورت رفتار یکسانی نخواهند داشت. شکل زیر محصول مورد نظر را نشان می دهد.

در این حالت، منبع اول که ۱۰۰٪ تخصیص داده شده است، روزی ۸ ساعت و منبع ۱۵۰٪ تخصیص داده شده ،روزی ۱۲ ساعت کار می کند. به این ترتیب با توجه به ۱۰ روزه بودن فعالیت ها، همگی ۲۰۰ ساعت کار دارند.

در این حالت، تغییر مدت زمان، کارِ فعالیت و اضافه کردن منبع جدید، عملکردی دقیقا مشابه حالت هایی که پیش از این توضیح داده شد دارد. هرچه قرار باشد به میزان تخصیص اعمال شود، به اندازه یکسانی به تمام میزان تخصیص ها اعمال می شود. آنچه کمی فرق دارد، تغییر میزان تخصیص تک تک منابع است.

میزان تخصیص منبع R2 را در تمام فعالیت ها به ۲۰۰٪ تبدیل کنید. محصول در شکل زیر نمایش داده شده است.

میزان تخصیص ۲۰۰٪ با تقویم استاندارد، برابر با روزی ۱۶ ساعت کار است. همانطور که دیده می شود، کارکرد روزانه R2 در تمام روزها (به جز آخرین روز در مواردی که مقدار کار سهم R2 ضریب ۱۶ نباشد)، برابر با ۱۶ شده است.

در انواع ۱، ۲ و ۵، سهم کاری که به عهده R2 بوده ثابت باقی مانده است، در نتیجه مدت روزهایی که R2 کار می کند، کاهش یافته است. با این حال، چون مدت زمان R1 کم نشده است، مدت زمان کل فعالیت نیز تغییر نکرده است. در جدول سمت چپ مشخص است که میزان کار R2 همان ۱۲۰ روز باقی مانده است.

در انواع ۳ و ۴، مدت زمان کارکرد R2 ثابت باقی مانده است و در نتیجه مجموع کار آن از ۱۲۰ ساعت به ۱۶۰ ساعت تبدیل شده، کار فعالیت را نیز افزایش داده است.

این بار بدون Undo کردنِ مراحل قبل، تخصیص R1 را به ۳۰۰٪ تبدیل کنید.

آموزش مرتبط برای شما : تعریف و تخصیص منابع در MSP

در این مرحله R1 نیز با همان سیستمی که در مرحله اول بر R2 حاکم بود تغییر کرد. با این حال، در انواع ۱، ۲ و ۵، پیش از این مدت زمان R2 کمتر از فعالیت بود، ولی چون R1 بیشتر از آن بود، بر فعالیت حاکم شده و مدت زمان آن را تعیین کرده بود. در این مرحله، چون مدت زمان R1 کمتر از R2 شده است ،R2 حاکم شده و مدت زمان فعالیت را تعیین کرده است. به این ترتیب، مدت زمان فعالیت های سه نوع گفته شده، بر خلاف دفعه قبل، کاهش یافته است.

بدون Undo کردن، منبع جدیدی به نام R3 به تمام فعالیت ها اضافه کنید. در نوع ۲، مدت زمان فعالیت ثابت مانده، به منبع جدید نیز در تمام آن مدت کاری برابر با میزان تخصیصش داده شده است.

مجموع آن کار، به کار فعالیت اضافه شده است.

در انواع ۱ و ۵، کار فعالیت ثابت مانده، قسمتی از آن به R3 داده شده است. این قسمت، برابر با میزان تخصیص آن( ۱۰۰٪  در این مثال) به تخصیص کل منابع قبلی است. میزان کارکرد روزانه منابع و به عبارت دیگر میزان تخصیص آن ها ثابت است، در نتیجه مدت زمان همه آن ها و تناظر مدت زمان فعالیت، کاهش یافته است.

در نوع ۴، کارکرد منابع قبلی هیچ تغییری نکرده است و به منبع جدید در تمام مدت زمان فعالیت، کارکردی متناظر با میزان تخصیصش داده شده است. به این ترتیب کار فعالیت نیز افزایش یافته است.

در نوع ۳، مقدار کار مانند انواع ۱ و ۵ ثابت مانده است، ولی در آن دو مدت زمان کاهش یافته است، در حالی که در نوع ۳، میزان کارکرد روزانه طوری کاهش یافته است که منابع با میزان کارکرد روزانه جدید، مجموع کاری برابر با آنچه پیش از این انجام می شد، انجام دهند.

با توجه به تمام آنچه توضیح داده شد، مشخص می شود که عامل پیچیده کننده این است که مدت زمان فعالیت برابر با حداکثر مدت زمان منابع آن است.

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره ارتباط پیشرفته در ام اس پی بود، لذت برده باشید. هر سوال و نظری دارید برای ما کامنت بذارید، کمتر از یک روز پاسخ داده می‌شه 😉

۵/۵ - (۲ امتیاز)

احمد جعفری

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، شاغل در حوزه دیجیتال مارکتینگ هدفم اینه که بازارکار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف‌تر کنم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا